Dnia 8 listopada 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską, które przeznaczone było dla uczniów klas VII. Przewodnią myślą pogadanki połączonej z prezentacją multimedialną była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Pani Strażnik uświadamiała młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związana z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczyła o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Sporo czasu poświęciła zjawisku cyberprzemocy, stalkingu, nakłaniała także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.

Comments are closed.