Szkoła Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
ul. Lutosławskiego 23
76 – 200 Słupsk
Tel. (059) 842 55 01

 

Regulamin II Miejskiego Konkursu Fotograficznego
„A to Polska właśnie”

Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku, zwana dalej organizatorem.

I. Cele konkursu:

 1. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno architektury,
 2. ukazanie piękna i bogactwa architektonicznego naszego kraju,
 3. wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw
 4. kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego kraju.

II. Zasady konkursu:

 1. Czas trwania konkursu: – 1 października 2019 r. – 9 listopada 2019 r.
 2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń szkoły z klas IV – VIII wraz z opiekunem. Opiekunami mogą być wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV – VIII.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. Prace tematycznie obejmować powinny architekturę polskich miast lub wsi (zabytki, inne budowle historyczne, ciekawe rozwiązania architektonicznie, architekturę współczesną,  itp.)
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt 11 regulaminu oraz zapewnia, że:
 5. Posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 6. Nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 7. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 8. Każdy uczestnik /uczeń/ może zgłosić maksymalnie 1 pracę. Jedną szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników.

III. Format prac:

 1. kolorowe odbitki w rozmiarze 15 x 21 cm należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku, jednocześnie każde zdjęcie w formacie JPEG należy przesłać na adres mailowy: sp1konkurs@op.pl wpisując w temat nazwę konkursu i nazwę swojej szkoły
 2. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę i nazwisko opiekuna oraz krótki opis przedstawionej na zdjęciu budowli.
 3. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.
 4. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio w sekretariacie SP 1 lub pocztą na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 1
  Lutosławskiego 23
  76 – 200 Słupsk
 5. Termin składania prac upływa 9 listopada 2019 roku
 6. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej organizatora.
 7. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

IV. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 dni od daty zakończenia.
 2. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 3. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 3. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

VI. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku, ul. Lutosławskiego 23.
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych  zwykłych: imię, nazwisko, szkoła, e-mail.
 3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikacje swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych Organizatora, jak również w mediach i Internecie.
 5. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 6. Uczestnik przystępując do konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
 7. Osoby małoletnie by wziąć udział w Konkursie powinny dołączyć zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.
 8. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacja konkursu.
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, ze
 11. a) posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora,
  b) zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało sie nieprawdziwe.
 12. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochrona wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowita odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje sie do zadośćuczynienia zadaniom strony pokrzywdzonej.
 13. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu (z zastrzeżeniem postanowień ust. 4). §10
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane materiały oraz za udział w Konkursie osób nieuprawnionych.
 15. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad Regulaminu. §11
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmian  terminu trwania konkursu lub jego rozstrzygnięcia.

Comments are closed.