Tytułem ,,Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku” postanawiamy uhonorować wszystkie osoby, firmy, instytucje, organizacje, jako wyraz naszej wdzięczności za ich troskę, wsparcie finansowe oraz inne zabiegi o to, aby nasza szkoła była dobrze wyposażona i nade wszystko nam przyjazna. Ponieważ jedynie sercem za okazałe serce możemy odpłacić, postanawiamy wprowadzić w życie sposób wyróżniania , tych, którzy na to zasługują/e. 

Przyznanie tytułu „ „PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU”

Panu Grzegorzowi Rataj – 21 czerwca 2012 r.

Ksiądzu Janowi Giriatowicz – 21 czerwca 2012 r.

PPP w Słupsku – 2014 r.


Regulamin przyznawania honorowego tytułu
„PRZYJACIEL SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SŁUPSKU”

§ 1

Osobom fizycznym, instytucjom lub  firmom szczególnie zasłużonym dla Szkoły Podstawowej nr 1 w  Słupsku  ,Rada Pedagogiczna  w drodze uchwały może nadać tytuł „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku”

§ 2

Tytuł „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku” przyznaje się w szczególności za:

1/ bezinteresowną pracę na rzecz Szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
2/ znaczącą pomoc materialną i finansową na rzecz szkoły i uczniów.
3/ wspieranie działań wpływających  na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

§ 3

  1. Tytuł „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku ” Rada Pedagogiczna przyznaje:

1/ z własnej inicjatywy,
2/ na wniosek  Rady Rodziców,
3/ na wniosek  Samorządu Uczniowskiego,
4/ na wniosek Dyrektora Szkoły.

  1. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 4

Tytuł, o którym mowa może zostać przyznany osobom  fizycznym, instytucjom lub  firmom tylko jeden raz.

§ 5

Nadanie tytułu odbywa się w dniu Święta Patrona szkoły lub z okazji zakończenia roku szkolnego.

§ 6

Osoba fizyczna, instytucja lub firma, której przyznano tytuł „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku” otrzymuje:

1/ dyplom pamiątkowy
2/ medal
3/ prawo wpisu do Księgi Honorowej

§ 7

Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rada Pedagogiczna  w drodze uchwały.

Regulamin zatwierdzony uchwałą  nr 8/2011/2012  z dnia 21 czerwca 2012 roku.