KLASA I

EDUKACJA

UMIEJĘTNOŚCI

WYMAGANIA

PUNKTY

POLONISTYCZNA

Mówienie

Uczeń nie odpowiada na pytania. Ma ubogi zasób słownictwa.

1p.

Na pytania odpowiada najczęściej pojedynczym wyrazem.

2p.

Na pytania odpowiada prostym zdaniem. Zazwyczaj nawiązuje rozmowę z kolegami i nauczycielem.

3p.

Poprawnie wypowiada się na tematy bliskie dziecku.

4p.

Chętnie i poprawnie pod względem stylistycznym wypowiada się na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym.

5p.

Mówi na temat. Posiada bogaty zasób słownictwa. Zadaje pytania, odpowiada na pytania innych

6p.

Słuchanie

Ma problemy z powtórzeniem przekazanych mu przez nauczyciela i kolegów komunikatów.

1p.

Jest w stanie powtórzyć tylko niektóre komunikaty.

2p.

Wyróżnia proste informacje w usłyszanym tekście.

3p.

Rozumie sens usłyszanej wypowiedzi.

4p.

Rozumie sens usłyszanej wypowiedzi, prawidłowo wypełnia polecenia.

5p.

Rozumie usłyszaną wypowiedź, potrafi wyciągnąć z niej wnioski.

6p.

Technika czytania

Ma utrudnioną analizę i syntezę prostych wyrazów.

1p.

Rozpoznaje niektóre litery, myli je. Popełnia błędy w trakcie analizy i syntezy wyrazów.

2p.

Rozpoznaje litery, czasem je myli.

3p.

Czyta krótkie wyrazy. Zwykle prawidłowo dokonuje analizy i syntezy wyrazów.

4p.

Płynnie i poprawnie czyta przygotowany tekst.

5p.

Czyta z odpowiednią intonacją przygotowany w domu tekst.

6p.

Czytanie ze zrozumieniem

Nie potrafi czytać ze zrozumieniem wyrazów, prostych, krótkich zdań.

1p.

Ma kłopoty ze zrozumieniem odczytywanych wyrazów i prostych zdań.

2p.

Rozumie większość odczytywanych prostych zdań.

3p.

Rozumie odczytywane przez siebie krótkie zdania. Czasami popełnia błędy w odpowiedziach na zadania sprawdzające.

4p.

Rozumie przeczytany tekst. Zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadanie sprawdzające rozumienie tekstu.

5p.

Doskonale rozumie treść czytanego tekstu. Wyciąga wnioski. Samodzielnie rozwiązuje zadania sprawdzające.

6p.

Technika pisania

Myli kształty liter, nie mieści się w liniaturze. Niewłaściwie łączy litery.

1p.

Myli litery, niewłaściwie je łączy. Pismo chwiejne, mało wyraziste.

2p.

Stara się utrzymać w liniaturze. Popełnia liczne błędy w odwzorowywaniu wyrazów. Często niewłaściwie łączy litery.

3p.

Zwykle stosuje prawidłowy kształt liter. Utrzymuje się w liniaturze.

4p.

Pismo kształtne, litery prawidłowo łączone.

5p.

Wzorowo przepisuje tekst. Zachowuje właściwy kształt liter, ich proporcję i łączenia. Bardzo dobrze rozplanowuje tekst na stronie.

6p.

Wypowiedzi pisemne

Nie potrafi zredagować krótkiego, logicznego zdania.

1p.

Redaguje krótkie, niegramatyczne zdanie. Popełnia błędy logiczne i stylistyczne.

2p.

Układa 2-3-wyrazowe krótkie zdania, jednak często wykazuje brak samodzielności.

3p.

Poprawnie układa proste zdanie na określony temat, niekiedy popełnia błędy gramatyczne i stylistyczne.

4p.

Redaguje i zapisuje 2-3-zdaniową wypowiedź na określony temat.

5p.

Redaguje i zapisuje samodzielnie kilkuzdaniową, spójną logicznie wypowiedź, którą cechuje bogate słownictwo.

6p.

Wiadomości i umiejętności ortograficzne

Nie potrafi przepisywać wyrazów, nie radzi sobie z pisaniem z pamięci.

1p.

Popełnia liczne błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci.

2p.

Popełnia błędy podczas przepisywania i pisania z pamięci.

3p.

Popełnia nieliczne błędy podczas przepisywania i pisania z pamięci.

4p.

Zwykle nie popełnia błędów pisząc z pamięci. Bezbłędnie przepisuje.

5p.

Bezbłędnie przepisuje i pisze z pamięci.

6p.

Wiadomości i umiejętności gramatyczne

Nie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednich form gramatycznych.

1p.

Popełnia liczne błędy gramatyczne.

2p.

Popełnia błędy gramatyczne, nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi ich skorygować.

3p.

Tylko czasami popełnia błędy gramatyczne, ukierunkowany przez nauczyciela potrafi je skorygować.

4p.

Stosuje prawidłowe formy gramatyczne. Tylko sporadycznie myli się.

5p.

Biegle stosuje formy gramatyczne.

6p.

Wygłaszanie tekstów z pamięci

Uczeń nie opanował pamięciowo tekstu.

1p.

Popełnia liczne błędy w wygłaszaniu tekstów z pamięci. Oczekuje podpowiedzi nauczyciela.

2p.

Popełnia błędy w wygłaszanym tekście. Nie stosuje elementów recytacji.

3p.

Poprawnie wygłasza tekst z pamięci . Czasami popełnia błędy. Próbuje stosować elementy recytacji.

4p.

Bezbłędnie wygłasza z pamięci tekst, z zastosowaniem wszystkich elementów recytacji (odpowiednia intonacja głosu, tempo, znaki interpunkcyjne).

5p.

Wygłasza z pamięci fragmenty prozy i poezję. Stosuje właściwą interpretację tekstu.

6p.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Liczenie

Nie wykonuje obliczeń.

1p.

Popełnia liczne błędy, nie potrafi ich skorygować.

2p.

Popełnia liczne błędy w trakcie liczenia. Potrafi je skorygować z pomocą nauczyciela.

3p.

W obliczeniach popełnia nieliczne błędy.

4p.

Liczy sprawnie w wymaganym zakresie.

5p.

Liczy biegle wykraczając poza wymagany zakres.

6p.

Zadania z treścią

Nie rozwiązuje zadań , nawet z pomocą nauczyciela.

1p.

Ma problemy z rozwiązywaniem prostych zadań nawet z wydatną pomocą nauczyciela.

2p.

Rozwiązuje zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela.

3p.

Układa i rozwiązuje zadania tekstowe z niewielką pomocą nauczyciela.

4p.

Samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone.

5p.

Rozwiązuje zdania o wyższym stopniu trudności.

6p.

Wiadomości i umiejętności praktyczne

Nie radzi sobie w sytuacjach życiowych związanych z liczeniem.

1p.

Popełnia liczne błędy w sytuacjach życiowych związanych z liczeniem .

2p.

Stosując zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych popełnia błędy. Często wymaga pomocy ze strony nauczyciela.

3p.

Poprawnie stosuje zdobytą wiedzę w praktyce. Popełnia nieliczne błędy.

4p.

W ćwiczeniach praktycznych bezbłędnie wykorzystuje zdobytą wiedzę.

5p.

Proponuje własne rozwiązania w posługiwaniu się zdobytą wiedzą w praktyce.

6p.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Wiedza i umiejętności przyrodnicze

Uczeń wykazuje niski poziom wiedzy o środowisku.

1p.

Posiada wyrywkową wiedzę o środowisku.

2p.

Posiada ogólną wiedzę o środowisku, w niewielkim zakresie wykorzystuje ją w praktyce.

3p.

Posiada podstawową wiedzę o środowisku. Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe zachodzące w środowisku.

4p.

Wykonując różne zadania potrafi w znacznym stopniu wykorzystać zdobytą wiedzę.

5p.

Posiada bogatą wiedzę o środowisku społeczno- przyrodniczym.

6p.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Umiejętności społeczne

Uczeń wykazuje się niskim poziomem wiedzy.

1p.

Posiada wyrywkową wiedzę.

2p.

Posiada ogólną wiedzę z zakresu edukacji społecznej. W niewielkim stopniu wykorzystuje ją w praktyce.

3p.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu edukacji społecznej.

4p.

Posiada bogatą wiedzę z zakresu edukacji społecznej.

5p.

Świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu edukacji społecznej.

6p.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Umiejętności plastyczne

Uczeń nie wykazuje zainteresowania proponowanym tematem; nie podejmuje prób działania.

1p.

Prace plastyczne są ubogie, niestaranne, schematyczne. Zwykle niedokończone.

2p.

Prace plastyczne są zgodne z tematem, często niestaranne, ubogie w szczegóły.

3p.

Prace plastyczne są zgodne z tematem, estetyczne, ale ubogie w szczegóły, mało pomysłowe.

4p.

Prace plastyczne uczeń wykonuje chętnie, pomysłowo i starannie.

5p.

Uczeń wykazuje dużą pomysłowość i oryginalność w wykonywaniu prac plastycznych, stosuje różnorodne techniki.

6p.

EDUKACJA TECHNICZNA

Umiejętności techniczne

Uczeń nie wykazuje zainteresowania proponowanym tematem; nie podejmuje prób działania.

1p.

Prace techniczne są ubogie, niestaranne, schematyczne. Zwykle niedokończone.

2p.

Prace techniczne są zgodne z tematem, często niestaranne, ubogie w szczegóły.

3p.

Prace techniczne są zgodne z tematem, estetyczne, ale ubogie w szczegóły, mało pomysłowe.

4p.

Prace techniczne uczeń wykonuje chętnie, pomysłowo i starannie.

5p.

Uczeń wykazuje dużą pomysłowość i oryginalność w wykonywaniu prac technicznych, stosuje różnorodne techniki.

6p.

EDUKACJA MUZYCZNA

Odbiór i słuchanie muzyki

Nie powtarza prostej melodii. Nie odtwarza rytmu głosem i na instrumentach perkusyjnych.

1p.

Powtarza fragmenty prostej melodii. Nie odtwarza rytmu.

2p.

Grupowo odtwarza prostą melodię i fragmenty prostych układów rytmicznych.

3p.

Powtarza prostą melodię. Wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki. Zwykle odtwarza proste układy rytmiczne.

4p.

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Poprawnie odtwarza układy rytmiczne. Aktywnie słucha muzyki.

5p.

Twórczo uczestniczy w zajęciach muzycznych. Potrafi samodzielnie interpretować różnorodne utwory muzyczne.

6p.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

Sprawność fizyczna

Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach motorycznych.

1p.

Uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach motorycznych.

2p.

Uczeń nieśmiało uczestniczy w zajęciach motorycznych. Czasami nie przestrzega norm i reguł obowiązujących w trakcie gier i zabaw sportowych.

3p.

U. poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Zwykle przestrzega norm i reguł obowiązujących w trakcie gier i zabaw sportowych.

4p.

Uczeń sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Chętnie uczestniczy w zespołowych grach i zabawach sportowych, przestrzegając obowiązujących w nich reguł.

5p.

Uczeń bardzo sprawny fizycznie. Doskonale rozumie zasady rywalizacji, bardzo aktywnie uczestniczy w zabawach sportowych.

6p.

Umiejętności prozdrowotne

Uczeń nie dba o zachowanie zasad bezpieczeństwa wobec siebie samego i innych. Nie dba o higienę osobistą.

1p.

Uczeń zwykle nie pamięta o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Ma problemy z przestrzeganiem zasad higieny osobistej.

2 p.

Uczeń zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nie rozumie potrzeby dbania o swoje zdrowie.

3p.

Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, czasami jednak naraża zdrowie swoje lub innych.

4p.

Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie, jak dbać o zdrowie i właściwie się odżywiać.

5p.

Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa, wie, jak dbać o zdrowie i właściwie się odżywiać. Chętnie opiekuje się innymi.

6p.

 Uczniowie, u których po badaniach w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej zalecono dostosowanie wymagań do ich możliwości, będą oceniani zgodnie z zaleceniami PPP. 

KLASA II

EDUKACJA

UMIEJĘTNOŚCI

WYMAGANIA

PUNKTY

POLONISTYCZNA

Mówienie

Uczeń wypowiada się niechętnie, pojedynczymi wyrazami odpowiada na pytania.

1p.

Najczęściej wypowiada się niechętnie wyrazami lub prostymi zdaniami, zwykle mało poprawnie pod względem stylistycznym.

2p.

Najczęściej wypowiada się prostymi zdaniami, używa ograniczonego zasobu słownictwa.

3p.

Zwykle chętnie i poprawnie wypowiada się na bliskie dziecku tematy.

4p.

Poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi, swobodnie wypowiada się na bliskie dziecku tematy.

5p.

Wypowiada swoje myśli w formie rozbudowanej, bogatej wypowiedzi. Potrafi ją argumentować. Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe.

6p.

Słuchanie

Ma problemy z powtórzeniem komunikatów przekazywanych przez nauczyciela i kolegów.

1p.

Potrafi powtórzyć tylko niektóre usłyszane krótkie komunikaty.

2p.

Uczeń wyróżnia proste informacje w wysłuchanym tekście.

3p.

Rozumie sens usłyszanej wypowiedzi.

4p.

Rozumie sens usłyszanej wypowiedzi, prawidłowo wypełnia polecenia.

5p.

Rozumie sens usłyszanej wypowiedzi, prawidłowo wypełnia polecenia. Wyciąga wnioski z usłyszanych treści.

6p.

Technika czytania

Czyta wyrazy głoskując, myli się.

1p.

Czyta powoli, sylabizuje, z pomyłkami.

2p.

Przygotowany wcześniej tekst czyta popełniając liczne błędy.

3p.

Przygotowany tekst czyta płynnie, ale nie zawsze stosuje odpowiednią intonację, a także nie zawsze stosuje się do znaków interpunkcyjnych.

4p.

Przygotowany tekst czyta płynnie, poprawnie z odpowiednią intonacją.

5p.

Przygotowany i nowy tekst czyta płynnie, z odpowiednią intonacją.

6p.

Czytanie ze zrozumieniem

Nie rozumie cicho przeczytanego samodzielnie tekstu.

1p.

W trakcie samodzielnie czytanego tekstu rozumie tylko nieliczne aspekty treści.

2p.

Zwykle czyta ze zrozumieniem krótkie kilkuzdaniowe teksty.

3p.

Rozumie sens cicho czytanego podręcznikowego tekstu.

4p.

Rozumie samodzielnie przeczytane różnorodne teksty. Rozumie większość pojawiających się w nich terminów.

5p.

W pełni rozumie samodzielnie odczytane różnorodne teksty. Samodzielnie wyszukuje informacje w tekście.

6p.

Technika pisania

Pisze niestarannie, nieczytelnie, wychodzi poza liniaturę. Nieprawidłowo łączy litery.

1p.

Pisze niestarannie, wychodzi poza liniaturę, stosuje różną wielkość liter.

2p.

Zachowuje kształt liter, litery są czytelne, ale niestaranne.

3p.

Zachowuje prawidłowy kształt liter, proporcje, , czasem nie stosuje odpowiednich połączeń. Prawidłowo rozmieszcza pismo na stronie.

4p.

Zachowuje właściwy kształt liter i ich proporcje. Pisze starannie i estetycznie. Prawidłowo rozmieszcza pismo na stronie.

5p.

Graficzna strona pisma może być wzorem. U. zachowuje właściwy kształt liter, proporcje i łączenia.

6p.

Wypowiedzi pisemne

Uczeń nie potrafi samodzielnie zapisać krótkiego logicznego zdania.

1p.

Z pomocą nauczyciela uczeń układa i zapisuje krótkie zdania. Popełnia jednak błędy gramatyczne, logiczne, stylistyczne.

2p.

Buduje i zapisuje krótkie zdania z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa nie zachowując poprawności stylistycznej, gramatycznej i ortograficznej.

3p.

Potrafi napisać 3-4 – zdaniową wypowiedź na określony temat w oparciu o zebrane słownictwo. Nie zawsze przestrzega logicznego ciągu zdarzeń.

4p.

Zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi w oparciu o zgromadzone słownictwo i własne doświadczenia, zachowując poprawność stylistyczną, gramatyczną i ortograficzną.

5p.

Samodzielnie pisze powiązaną logicznie kilkuzdaniową wypowiedź. Redaguje opis, życzenia, list.

6p.

Wiadomości i umiejętności ortograficzne

Nie potrafi przepisać wyrazów, nie radzi sobie z pisaniem z pamięci i ze słuchu. Nie zna zasad ortograficznych.

1p.

Popełnia liczne błędy w przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu. Nie stosuje zasad ortograficznych.

2p.

Popełnia błędy podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu. Częściowo stosuje poznane zasady ortograficzne.

3p.

Zazwyczaj pisze poprawnie podczas przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu. Częściowo stosuje poznane zasady ortograficzne.

4p.

Sporadycznie popełnia błędy pisząc z pamięci i ze słuchu. Bezbłędnie przepisuje.

5p.

Zachowuje czujność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i pisaniu ze słuchu oraz w pracach samodzielnych.

6p.

Wiadomości i umiejętności gramatyczne

Uczeń nie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednich form gramatycznych.

1p.

Popełnia liczne błędy gramatyczne.

2p.

Popełnia błędy gramatyczne, ale potrafi je skorygować z pomocą nauczyciela.

3p.

Tylko czasem popełnia błędy gramatyczne, ukierunkowany przez nauczyciela potrafi je skorygować.

4p.

Stosuje prawidłowe formy gramatyczne, tylko sporadycznie myli się.

5p.

Biegle stosuje formy gramatyczne.

6p.

Wygłaszanie tekstów z pamięci

U. nie opanował pamięciowo tekstu.

1p.

Popełnia liczne błędy w trakcie wygłaszania z pamięci krótkiego tekstu.

2p.

Dość dobrze opanował tekst pamięciowo, popełnia nieliczne błędy. Nie stosuje elementów recytacji.

3p.

Poprawnie wygłasza przygotowany tekst. Czasami popełnia błędy. Próbuje stosować odpowiednią intonację.

4p.

Wygłaszając przygotowany tekst U. stosuje odpowiednią intonację, tempo, pauzy.

5p.

Bezbłędnie recytuje wiersz i prozę. Stosuje właściwą interpretację tekstu.

6p.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Liczenie

Nie wykonuje obliczeń.

1p.

Popełnia liczne błędy, nie potrafi ich skorygować.

2p.

Popełnia liczne błędy w trakcie liczenia. Potrafi je skorygować z pomocą nauczyciela.

3p.

W obliczeniach popełnia nieliczne błędy.

4p.

Liczy sprawnie w wymaganym zakresie.

5p.

Liczy biegle wykraczając poza wymagany zakres.

6p.

Zadania z treścią

Uczeń nie potrafi rozwiązywać prostych zadań tekstowych nawet z pomocą nauczyciela.

1p.

Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela.

2p.

Rozwiązuje zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela.

3p.

Układa i rozwiązuje zadania tekstowe z niewielką pomocą nauczyciela.

4p.

Samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe proste i złożone.

5p.

Rozwiązuje i układa zadania tekstowe o wyższym stopniu trudności.

6p.

Wiadomości i umiejętności praktyczne

Uczeń w ćwiczeniach praktycznych nie potrafi wykazać się zdobytą wiedzą.

1p.

W ćwiczeniach praktycznych popełnia liczne błędy.

2p.

Stosując zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych – popełnia błędy.

3p.

Stosując zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych sporadycznie popełnia błędy.

4p.

W ćwiczeniach praktycznych bezbłędnie stosuje zdobytą wiedzę.

5p.

W ćwiczeniach praktycznych biegle posługuje się zdobytą wiedzę, proponuje oryginalne rozwiązania.

6p.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Wiedza i umiejętności przyrodnicze

Uczeń wykazuje się niskim poziomem wiedzy o przyrodzie.

1p.

Posiada wyrywkową wiedzę o przyrodzie.

2p.

Posiada ogólną wiedzę o przyrodzie, w nikłym zakresie wykorzystuje ją w praktyce.

3p.

Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe zachodzące w przyrodzie, posiada podstawową wiedzę o niej.

4p.

Podejmując się zadań, potrafi w znacznym stopniu wykorzystać zdobytą wiedzę o przyrodzie.

5p.

Posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym; samodzielnie i twórczo wykorzystuje tę wiedzę w praktyce.

6p.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Umiejętności społeczne

Nie szanuje osób w najbliższym otoczeniu. Nie stosuje zwrotów grzecznościowych. Ma trudności z odróżnieniem dobra od zła.

1p.

Nie zawsze szanuje rówieśników i dorosłych. Bywa nieprawdomówny.

2p.

Stara się szanować osoby z najbliższego otoczenia, nie zawsze kieruje się dobrem i mądrością.

3p.

Zazwyczaj szanuje osoby w swoim otoczeniu. Zwykle kieruje się dobrem, mądrością i odwagą.

4p.

Szanuje rówieśników i dorosłych. W postępowaniu kieruje się dobrem, mądrością i odwagą.

5p.

Zawsze szanuje rówieśników i dorosłych. Jest sprawiedliwy, uczciwy i prawdomówny.

6p.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Umiejętności plastyczne

Uczeń nie wykazuje zainteresowania proponowanym tematem; nie podejmuje prób działania.

1p.

Prace plastyczne są ubogie, niestaranne, zwykle niedokończone.

2p.

Prace plastyczne są zgodne z tematem, często niestaranne, ubogie w szczegóły.

3p.

Prace plastyczne są zgodne z tematem, estetyczne, ale ubogie w szczegóły, mało pomysłowe.

4p.

Uczeń chętnie wykonuje prace plastyczne, pomysłowo i starannie.

5p.

Uczeń wykazuje dużą pomysłowość i oryginalność wykonując prac plastycznych, wykorzystuje różnorodne techniki.

6p.

EDUKACJA TECHNICZNA

Umiejętności techniczne

Uczeń nie wykazuje zainteresowania proponowanym tematem; nie podejmuje prób działania.

1p.

Prace techniczne są ubogie, niestaranne, zwykle niedokończone.

2p.

Prace techniczne są zgodne z tematem, często niestaranne, ubogie w szczegóły.

3p.

Prace techniczne są zgodne z tematem, estetyczne, ale ubogie w szczegóły, mało pomysłowe.

4p.

Uczeń chętnie wykonuje prace techniczne, pomysłowo i starannie.

5p.

Uczeń wykazuje dużą pomysłowość i oryginalność wykonując prac technicznych, wykorzystuje różnorodne techniki.

6p.

EDUKACJA MUZYCZNA

Odbiór i słuchanie muzyki

Nie powtarza prostej melodii. Nie odtwarza rytmu głosem i na instrumentach perkusyjnych.

1p.

Powtarza fragmenty prostej melodii. Nie odtwarza rytmów.

2p.

Grupowo odtwarza prostą melodię i fragmenty prostych układów rytmicznych.

3p.

Powtarza prostą melodię. Wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki. Zwykle odtwarza proste układy rytmiczne.

4p.

Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru. Poprawnie odtwarza układy rytmiczne. Aktywnie słucha muzyki.

5p.

Twórczo uczestniczy w zajęciach muzycznych. Potrafi samodzielnie interpretować różnorodne utwory muzyczne.

6p.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

Sprawność fizyczna

Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach motorycznych.

1p.

Uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach motorycznych.

2p.

Uczeń nieśmiało uczestniczy w zajęciach motorycznych. Czasami nie przestrzega norm i reguł obowiązujących w trakcie gier i zabaw sportowych.

3p.

Uczeń poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Zwykle przestrzega norm i reguł obowiązujących w trakcie gier i zabaw sportowych.

4p.

Uczeń sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Chętnie uczestniczy w zespołowych grach i zabawach sportowych, przestrzegając obowiązujących w nich reguł.

5p.

Uczeń bardzo sprawny fizycznie. Doskonale rozumie zasady rywalizacji, bardzo aktywnie uczestniczy w zabawach sportowych, zawodach.

6p.

Umiejętności prozdrowotne

Nie stosuje zasad prozdrowotnych.

1p.

Sporadycznie stosuje zasady dotyczące czystości i zdrowego odżywiania się.

2 p.

Uczeń zwykle przestrzega zasad prozdrowotnych. Nie rozumie potrzeby dbania o swoje zdrowie.

3p.

Zwykle stosuje zasady dotyczące zdrowia.

4p.

Dba o higienę osobistą i czystość odzieży. Wie, jak należy dbać o właściwe odżywianie się.

5p.

W miarę swoich możliwości świadomie stosuje zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

6p.

Uczniowie, u których po badaniach w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej zalecono dostosowanie wymagań do ich możliwości, będą oceniani zgodnie z zaleceniami PPP.

KLASA III

EDUKACJA

UMIEJĘTNOŚCI

WYMAGANIA

PUNKTY

POLONISTYCZNA

Mówienie

Uczeń wypowiada się niechętnie, najczęściej w postaci pojedynczych wyrazów, na ogół niepoprawnie gramatycznie. Ubogi zasób słownictwa.

1p.

Wypowiada się na tematy, które są mu bliskie w postaci pojedynczych słów, prostych zdań nie zawsze tworzących logiczną całość. W opowiadaniu treści obrazków, filmu wymaga stałej pomocy nauczyciela.

2p.

Wypowiedzi ustne są na ogół jednozdaniowe, ubogie w słownictwo. Przy pomocy nauczyciela opowiada ilustracje, historyjki obrazkowe, teksty.

3p.

Uczeń poprawnie wypowiada się na bliskie mu tematy. Opowiada treść ilustracji, tekstów z uwzględnieniem związków przyczynowo – skutkowych.

4p.

Chętnie, poprawnie i swobodnie wypowiada się na różne tematy w postaci kilkuzdaniowych wypowiedzi.

5p.

Wypowiedzi ucznia cechują się bogatym słownictwem, wskazującym na wysoką wiedzę ogólną. Uczeń redaguje wypowiedzi stosowne do zaistniałych sytuacji.

6p.

Słuchanie

Uczeń nie słucha, nie potrafi powtórzyć przekazanych informacji.

1p.

Uczeń potrafi powtórzyć tylko niektóre z przekazanych informacje, ale nie rozumie ich sensu.

2p.

Uczeń rozumie wybiórczo wysłuchany tekst, rozumie ogólny sens wypowiedzi.

3p.

W wysłuchanym tekście uczeń wyróżnia potrzebne informacje.

4p.

Uczeń w pełni rozumie wysłuchany tekst.

5p.

Wyciąga trafne wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi.

6p.

Technika czytania

U. czyta w wolnym tempie, głoskując.

1p.

Czyta sylabami, w wolnym tempie.

2p.

Znany dziecku tekst czyta poprawnie, zdaniami.

3p.

Czyta płynnie teksty poznane i nowe.

4p.

Czyta biegle znane i nowe teksty, z właściwą intonacją głosu.

5p.

Czyta teksty znane i nowe biegle, wyraziście, akcentując momenty ważne.

6p.

Czytanie ze zrozumieniem

Nie rozumie czytanego po cichu tekstu.

1p.

Czytany samodzielnie, po cichu tekst rozumie fragmentarycznie. Popełnia liczne błędy w zadaniach sprawdzających.

2p.

U. ma trudności ze zrozumieniem czytanego po cichu tekstu, z jego analizą, wyszukiwaniem określonych fragmentów. Popełnia błędy w zadaniach sprawdzających.

3p.

Czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty. Wykazuje się zrozumieniem ich treści. Popełnia niewielkie błędy w zadaniach sprawdzających.

4p.

Czyta różnorodne teksty analizując wiadomości w nich zawarte bez większych trudności.

5p.

Wzorowo, ze zrozumieniem czyta różnorodne teksty, plany, mapy. Trafnie analizuje ich treść, porównuje, wyciąga wnioski.

6p.

Technika pisania

Pismo mało staranne, niekształtne, trudne do odczytania. Niewłaściwe połączenia (lub ich brak), litery nie mieszczące się w liniaturze.

1p.

Pismo zazwyczaj niestaranne, litery o różnej wielkości, nie mieszczące się w liniaturze.

2p.

Często niewłaściwie łączy litery. Ma problemy z odpowiednim rozmieszczeniem tekstu.

3p.

Stosuje prawidłowy kształt liter. Utrzymuje się w liniaturze. Nie zawsze prawidłowo odwzorowuje.

4p.

Pisze bezbłędnie, kształtnie, właściwie łączy litery.

5p.

Graficzna strona pisma może służyć za wzór. Potrafi pisać w każdym formacie(3 linie, 1 linia, kratka, kartka czysta).

6p.

Wypowiedzi pisemne

Samodzielnie uczeń nie potrafi zapisać krótkiego zdania.

1p.

Przy pomocy nauczyciela układa krótkie wypowiedzi pisemne. Popełnia błędy gramatyczne, logiczne itp.

2p.

Samodzielnie buduje bardzo krótkie wypowiedzi pisemne z wykorzystaniem podanego słownictwa. W treści występują powtórzenia wyrazów.

3p.

Zwykle potrafi napisać poprawną, 4-5-zdaniową wypowiedź na określony temat. Nie zawsze przestrzega logicznego ciągu zdarzeń. Popełnia nieliczne błędy gramatyczne i stylistyczne.

4p.

Poprawnie zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi tworzące logiczny ciąg. Wykorzystuje własne pomysły.

5p.

Samodzielnie pisze powiązaną logicznie wypowiedź wielozdaniową. Układa i zapisuje wiersze i opowiadania twórcze, opisy, listy i inne formy literackie.

6p.

Wiadomości i umiejętności ortograficzne

Nie potrafi przepisać zdań, nie radzi sobie z pisaniem z pamięci i ze słuchu. Nie zna zasad ortograficznych.

1p.

Popełnia liczne błędy w przepisywaniu, pisaniu z pamięci i ze słuchu. Nie stosuje zasad ortograficznych.

2p.

Popełnia błędy podczas przepisywania, pisania z pamięci i pisania ze słuchu. Częściowo stosuje poznane zasady ortograficzne.

3p.

Zazwyczaj pisze poprawnie podczas przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu. Częściowo stosuje poznane zasady ortograficzne.

4p.

Sporadycznie popełnia błędy pisząc z pamięci i ze słuchu. Bezbłędnie przepisuje.

5p.

Zachowuje czujność ortograficzną przy przepisywaniu, pisaniu z pamięci i pisaniu ze słuchu oraz w pracach samodzielnych.

6p.

Wiadomości i umiejętności gramatyczne

Uczeń nie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednich form gramatycznych.

1p.

Popełnia liczne błędy gramatyczne.

2p.

Popełnia błędy gramatyczne, ale przy pomocy nauczyciela potrafi niektóre poprawić.

3p.

Tylko czasem popełnia błędy gramatyczne, ukierunkowany przez nauczyciela potrafi je skorygować.

4p.

Stosuje prawidłowe formy gramatyczne, tylko sporadycznie myli się.

5p.

Zna i zawsze stosuje poprawne formy gramatyczne.

6p.

Wygłaszanie tekstów z pamięci

Uczeń nie opanował pamięciowo tekstu.

1p.

Popełnia liczne błędy w trakcie wygłaszania z pamięci krótkiego tekstu.

2p.

Dość dobrze opanował tekst pamięciowo, popełnia nieliczne błędy. Nie stosuje elementów recytacji.

3p.

Poprawnie wygłasza przygotowany tekst. Czasami popełnia błędy. Próbuje stosować odpowiednia intonację.

4p.

Wygłaszając przygotowany tekst uczeń stosuje odpowiednią intonację, tempo, pauzy.

5p.

Bezbłędnie recytuje wiersz i prozę. Stosuje właściwą interpretację tekstu.

6p.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Liczenie

Nie wykonuje obliczeń.

1p.

Popełnia liczne błędy, nie potrafi ich skorygować.

2p.

Popełnia liczne błędy w trakcie liczenia. Potrafi je skorygować z pomocą nauczyciela.

3p.

W obliczeniach popełnia nieliczne błędy.

4p.

Liczy sprawnie w wymaganym zakresie.

5p.

Liczy biegle wykraczając poza wymagany zakres.

6p.

Zadania z treścią

Samodzielnie oraz z pomocą nauczyciela U. nie rozwiązuje prostych zadań tekstowych.

1p.

Proste zadania tekstowe rozwiązuje z wydatną pomocą nauczyciela.

2p.

Zadania tekstowe rozwiązuje zazwyczaj z pomocą nauczyciela.

3p.

Układa i rozwiązuje zadania tekstowe z niewielką pomocą nauczyciela.

4p.

Samodzielnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

5p.

Układa i rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności.

6p.

Wiadomości i umiejętności praktyczne

Uczeń w ćwiczeniach praktycznych nie potrafi wykazać się zdobytą wiedzą.

1p.

W ćwiczeniach praktycznych popełnia liczne błędy.

2p.

Stosując zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych – popełnia błędy.

3p.

Stosując zdobytą wiedzę w ćwiczeniach praktycznych sporadycznie popełnia błędy.

4p.

W ćwiczeniach praktycznych bezbłędnie stosuje zdobytą wiedzę.

5p.

W ćwiczeniach praktycznych biegle posługuje się zdobytą wiedzę, proponuje oryginalne rozwiązania.

6p.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Wiedza i umiejętności przyrodnicze

Uczeń wykazuje się niskim poziomem wiedzy o przyrodzie.

1p.

Posiada wyrywkową wiedzę o środowisku przyrodniczym.

2p.

Posiada ogólną wiedzę o środowisku przyrodniczym, w niewielkim zakresie wykorzystuje ją w praktyce.

3p.

Posiada podstawową wiedzę o przyrodzie. Dostrzega związki przyczynowo – skutkowe zachodzące w środowisku.

4p.

Posiada bogatą wiedzę o środowisku społeczno- przyrodniczym.

5p.

Wykonuje różne zadania i doświadczenia potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę dotyczącą przyrody.

6p.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Umiejętności społeczne

Uczeń wykazuje się niskim poziomem wiedzy.

1p.

Posiada wyrywkową wiedzę.

2p.

Posiada ogólną wiedzę z zakresu edukacji społecznej. W niewielkim stopniu wykorzystuje ją w praktyce.

3p.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu edukacji społecznej.

4p.

Posiada bogatą wiedzę z zakresu edukacji społecznej.

5p.

Świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu edukacji społecznej.

6p.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Umiejętności plastyczne

Uczeń nie wykazuje zainteresowania proponowanym tematem; nie podejmuje prób działania.

1p.

Prace plastyczne są ubogie, niestaranne, schematyczne. Zwykle niedokończone.

2p.

Prace plastyczne są zgodne z tematem, często niestaranne, ubogie w szczegóły.

3p.

Prace plastyczne są zgodne z tematem, estetyczne, ale ubogie w szczegóły, mało pomysłowe.

4p.

Prace plastyczne wykonuje chętnie, pomysłowo i starannie.

5p.

Wykazuje dużą pomysłowość i oryginalność w wykonywaniu prac plastycznych, stosuje różnorodne techniki.

6p.

EDUKACJA TECHNICZNA

Umiejętności techniczne

Uczeń nie wykazuje zainteresowania proponowanym tematem; nie podejmuje prób działania.

1p.

Prace techniczne są ubogie, niestaranne, schematyczne. Zwykle niedokończone.

2p.

Prace techniczne są zgodne z tematem, często niestaranne, ubogie w szczegóły.

3p.

Prace techniczne są zgodne z tematem, estetyczne, ale ubogie w szczegóły, mało pomysłowe.

4p.

Prace techniczne wykonuje chętnie, pomysłowo i starannie.

5p.

Wykazuje dużą pomysłowość i oryginalność w wykonywaniu prac technicznych.

6p.

EDUKACJA MUZYCZNA

Odbiór i słuchanie muzyki

Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach muzycznych.

1p.

U niechętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych.

2p.

Nieśmiało uczestniczy w zajęciach muzycznych. Zbiorowo śpiewa poznane piosenki.

3p.

Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych. Zazwyczaj poprawnie śpiewa poznane piosenki indywidualnie i zbiorowo. Zwykle poprawnie odtwarza rytm. Rozróżnia podstawowe elementy muzyki.

4p.

Poprawnie śpiewa poznane piosenki- indywidualnie i zbiorowo- zachowuje rytm i linię melodyczną. Bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach. Rozróżnia podstawowe elementy muzyki.

5p.

Wzorowo prezentuje poznane piosenki. Twórczo uczestniczy w zajęciach. Rozróżnia podstawowe elementy muzyki i znaki notacji muzycznej.

6p.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

Sprawność fizyczna

Uczeń biernie uczestniczy w zajęciach motorycznych.

1p.

Uczeń niechętnie uczestniczy w zajęciach motorycznych.

2p.

Uczeń nieśmiało uczestniczy w zajęciach motorycznych. Czasami nie przestrzega norm i reguł obowiązujących w trakcie gier i zabaw sportowych.

3p.

Uczeń poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Zwykle przestrzega norm i reguł obowiązujących w trakcie gier i zabaw sportowych.

4p.

Uczeń sprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Chętnie uczestniczy w zespołowych grach i zabawach sportowych, przestrzegając obowiązujących w nich reguł.

5p.

Uczeń bardzo sprawny fizycznie. Doskonale rozumie zasady rywalizacji, bardzo aktywnie uczestniczy w zabawach sportowych.

6p.

Umiejętności prozdrowotne

Nie stosuje zasad prozdrowotnych.

1p.

Sporadycznie stosuje zasady dotyczące czystości i zdrowego odżywiania się.

2 p.

Uczeń zwykle przestrzega zasad prozdrowotnych. Nie rozumie potrzeby dbania o swoje zdrowie.

3p.

Zwykle stosuje zasady dotyczące zdrowia.

4p.

Dba o higienę osobistą i czystość odzieży. Wie, jak należy dbać o właściwe odżywianie się.

5p.

W miarę swoich możliwości świadomie stosuje zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

6p.

Uczniowie, u których po badaniach w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej zalecono dostosowanie wymagań do ich możliwości, będą oceniani zgodnie z zaleceniami PPP.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY I

6 pkt – Znakomicie opanowała umiejętności związane z obsługą komputera i programów komputerowych.

5 pkt – Opanowała w stopniu bardzo dobrym umiejętność posługiwania się narzędziami programów komputerowych.

4 pkt – Prawidłowo posługuje się narzędziami programów komputerowych i dobrze wykonuje ćwiczenia.

3 pkt – Poprawnie opanował umiejętności związane z obsługą komputera i programów komputerowych.

2 pkt – Korzysta z narzędzi programów komputerowych i wykonuje prace z pomocą nauczyciela.

1 pkt – Nie potrafi obsługiwać zestawu komputerowego.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY II

6 pkt – Biegle obsługuje komputer, twórczo i z zaangażowaniem korzysta z funkcji programów komputerowych.

5 pkt – Sprawnie posługuje się komputerem, zadania wykonuje starannie i pomysłowo.

4 pkt – Prawidłowo korzysta z komputera i dobrze wykonuje ćwiczenia w programach komputerowych.

3 pkt – Opanowała podstawowe umiejętności związane z obsługą programów komputerowych.

2 pkt – Wymaga pomocy nauczyciela podczas korzystania z komputera i wykonywania prac

1 pkt – Nie potrafi obsługiwać zestawu komputerowego.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASY III

6 pkt – Doskonale obsługuje komputer i programy komputerowe, wzorcowo wykonuje prace

5 pkt – Sprawnie posługuje się programami komputerowymi podczas wykonywania zadań i właściwie obsługuje komputer

4 pkt – Samodzielnie korzysta z komputera i poprawnie wykonuje ćwiczenia w programach komputerowych

3 pkt – Radzi sobie z obsługą komputera i programów komputerowych oraz wykonywaniem zadań

2 pkt – Z pomocą nauczyciela obsługuje zestaw komputerowy

1 pkt – Nie potrafi obsługiwać zestawu komputerowego.

 JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY KLASY I-III

6 pkt – Znakomicie opanował wymagany materiał programowy

5 pkt – Bardzo dobrze opanował wymagany materiał programowy

4 pkt – Dobrze opanował wymagany materiał programowy

3 pkt – Wymagany materiał programowy opanował wystarczająco

2 pkt – Słabo opanował wymagany materiał programowy

1 pkt – W niewielkim stopniu opanował język obcy