Wymagania do formułowania oceny z zachowania ucznia klas I – III

Kompetencje oddziaływań

wychowawczych

Ocena pozytywna

(zgodna z oczekiwaniami)

Ocena negatywna

(niezgodna z oczekiwaniami)

TWORZENIE OBRAZU SIEBIE

Samoświadomość i samoocena

Uczeń:

– jest samokrytyczny.

– kontroluje swoje zachowanie.

-potrafi ocenić swoje zachowanie.

– dostrzega wady i zalety w swoim zachowaniu.

– samodzielnie dokonuje oceny swojego zachowania.

– wierzy we własne siły.

– z pomocą nauczyciela wyciąga wnioski z zachowań swoich i innych.

– samodzielnie wyciąga wnioski z własnych doświadczeń.

– ma pozytywny obraz samego siebie.

– potrafi dokonać samooceny swojego zachowania.

– stara się samodzielnie i właściwie ocenić swoje zachowanie.

– chętnie opowiada o sobie.

Uczeń:

– nie ocenia siebie pozytywnie.

– nie rozumie i nie panuje nad swoimi reakcjami.

– nie przyjmuje krytyki swojego zachowania.

– nie potrafi zaakceptować porażki.

– negatywnie ocenia samego siebie.

– nie potrafi zmienić swojego zachowania.

– nie jest świadomy swojego złego zachowania.

– nie potrafi wyciągać wniosków z zachowań własnych i innych.

– nie lubi wypowiadać się na swój temat.

Wyrażanie emocji i uczuć

Uczeń:

– jest opanowany emocjonalnie.

– jest wrażliwy na potrzeby innych.

– przyjmuje krytykę bez wpadania w złość.

– unika i nie stwarza sytuacji trudnych.

– potrafi przewidzieć skutki własnego zachowania.

– potrafi wyrażać własne emocje przez ekspresję słowną i plastyczną.

– sytuacjach konfliktowych wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych.

– właściwie reaguje w sytuacjach konfliktowych.

– komunikuje uczucia nauczycielowi.

– cieszy się z sukcesów kolegów i koleżanek.

– jest wrażliwy na przeżycia innych osó

– jest bardzo wrażliwy.

– potrafi panować nad emocjami.

– potrafi zachować się w sytuacjach konfliktowych.

– uświadamia sobie i nazywa własne uczucia i emocje.

– reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji.

– wyraża uczucia za pomocą rysunku.

– potrafi prosić o pomoc w trudnej sytuacji.

– kontroluje własne emocje.

– zwykle reaguje odpowiednio do sytuacji, w której się znalazł.

Uczeń:

– nie potrafi nazywać swoich stanów emocjonalnych.

– jest bardzo wrażliwy i niepowodzenia szybko go zniechęcają.

– jest niewrażliwy na krzywdę innych.

– nie liczy się z przeżyciami swoich rówieśników.

– wywołuje u innych rówieśników negatywne zachowania.

– nie radzi sobie z emocjami innych.

– reaguje gwałtownie i niewspółmiernie do sytuacji.

– wywołuje u innych gniew.

– nie potrafi panować nad emocjami.

SPOSOBY PRACY

Samodzielność i koncentracja

Uczeń:

– potrafi korzystać z pomocy rówieśników.

– zawsze wytrwale pracuje, pomimo słabych efektów.

– potrafi się skupić na dłużej.

– samodzielnie rozwiązuje problemy.

– zwykle jest skoncentrowany na wykonywanych czynnościach.

– jest samodzielny i potrafi się skupić.

– stara się uważać i nie przeszkadza innym w pracy.

– pracuje samodzielnie i uważnie wykonuje zadania.

– pracuje w skupieniu i rzadko wymaga pomocy nauczyciela.

– koncentruje się na wykonywanym zadaniu i pracuje samodzielnie.

– zwykle stara się ukończyć rozpoczęte zadanie.

– nie zniechęca się trudnościami.

– pracuje w skupieniu przez długi czas.

Uczeń:

– przerywa wykonywanie zadania.

– nie potrafi skoncentrować uwagi na zadaniu.

– nie jest zainteresowany lekcją.

– jest niespokojny i nie śledzi toku lekcji.

– potrafi śledzić tok lekcji, ale nie zawsze jest zainteresowany.

– nie potrafi skupić uwagi na niektórych zajęciach

– łatwo się rozprasza, przestaje śledzić tok lekcji.

– oczekuje od nauczyciela stałej obecności.

– nie wykonuje żadnej pracy samodzielnie.

– swoim zachowaniem dekoncentruje siebie i innych.

– koncentruje się na krótki czas.

– jest mało aktywny i rozkojarzony.

– nie kończy rozpoczętej pracy.

– oczekuje pomocy dorosłego.

– nie uważa i bardzo często prosi nauczyciela o pomoc.

– nie podejmuje próby pracy samodzielnej.

– nie potrafi się skoncentrować.

– jest mało obowiązkowy.

– często wykazuje brak samodzielności.

– nie wykonuje pracy samodzielnie i bardzo szybko się zniechęca.

– nie jest samodzielny i nie potrafi poprosić o pomoc.

Aktywność i przygotowanie do zajęć

Uczeń:

– jest zawsze przygotowany do zajęć i chętnie dzieli się wiedzą z innymi.

– jest przygotowany do zajęć i chętnie podejmuje działania.

– często zgłasza się do odpowiedzi i swoją postawą uaktywnia innych.

– przygotowuje dodatkowe materiały z różnych źródeł.

– jest obowiązkowy.

– pracuje systematycznie.

– stara się przezwyciężyć trudności.

– ma zawsze przygotowane przybory i pomoce.

– często wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela.

– pamięta o zadaniu domowym.

– jest chętny do udziału w różnych formach zajęć.

– jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć.

– jest zawsze punktualny.

– podejmuje zadania z przyjemnością.

– zawsze jest gotowy do podejmowania różnych zadań.

– chętnie wykonuje zadania i polecenia.

– aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy.

– systematycznie odrabia zadania domowe.

– często zgłasza się do odpowiedzi.

– chętnie uczestniczy w różnych formach zajęć.

– zawsze jest przygotowany do odpowiedzi.

– ma motywację do uczenia się.

Uczeń:

– często spóźnia się na lekcje.

– pracuje niesystematycznie.

– bierze udział w zajęciach poproszony przez nauczyciela.

– odmawia wykonania zadań i unika odpowiedzi.

– często nie jest przygotowany do zajęć i nie przynosi przyborów szkolnych.

-jest mało aktywny i rozkojarzony.

– bardzo często nie odrabia zadań domowych i zapomina o przyborach szkolnych.

– nie jest zainteresowany zajęciami i często zapomina o przygotowaniu się do lekcji.

– często zapomina o przyborach szkolnych.

– po przerwie zbyt późno wraca do klasy.

– często opuszcza zajęcia w szkole.

– zachowuje się biernie na lekcji.

– odmawia wykonania zadań.

– nie odrabia zadań domowych.

SPOSOBY PRACY

Tempo i staranność pracy

Uczeń:

– wykonuje zadania dokładnie, starannie i w dobrym tempie.

-tempo pracy jest dobre, a prace estetyczne.

– bardzo starannie prowadzi zeszyty.

– pracuje szybko i starannie.

– jest staranny i dba o przybory.

– zawsze ma porządek na ławce.

– pracuje samodzielnie, w doskonałym tempie, bardzo dokładnie i starannie.

– zawsze kończy powierzone zadanie.

– wykonuje każde zadanie z dużym zaangażowaniem.

– zwykle pracuje szybko i starannie.

– wykonuje prace plastyczne dokładnie i w umiarkowanym tempie.

– ma kształtne i staranne pismo.

– zwykle pracuje szybko i sprawnie.

– na ogół wykonuje prace plastyczne dokładnie i w dobrym tempie.

– zadania wykonuje po kolei, w równym tempie.

– pracuje w umiarkowanym tempie, zwracając uwagę na staranność prac.

– pracuje bardzo wolno, ale pisze starannie.

Uczeń:

– potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadania niż inne dzieci.

– na wykonanie pracy potrzebuje więcej czasu niż inne dzieci.

– często zapomina o dokładności i staranności.

– pracuje w bardzo nierównym tempie.

– pracuje szybko, ale popełnia dużo błędów.

– zwykle kończy pracę jako ostatni.

– pomimo wolnego tempa pracy, pismo jest niekształtne i niestaranne.

– wykonuje prace w tempie o wiele wolniejszym niż inne dzieci.

– pisze litery niekształtne, a prace plastyczne wykonuje niestarannie.

– nie zwraca uwagi na staranność prac.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI

Praca w zespole

Uczeń:

– stara się zgodnie i aktywnie współpracować w grupie.

– dostrzega potrzeby innych i stara się pomagać.

– potrafi przyjąć powierzone przez grupę zadania i w miarę możliwości je wykonać.

– potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywać konflikty zaistniałe w grupie.

– szanuje poglądy innych, a jednocześnie potrafi zaprezentować własne.

– aktywnie uczestniczy w zajęciach w grupie.

– pomaga innym w pracy.

– realizuje powierzone zadania .

– przestrzega zasad obowiązujących w grupie.

– wzorowo współpracuje w grupie.

– zawsze chętnie współdziała w grupie, a czasami nią kieruje.

– potrafi przyjąć powierzone przez grupę zadanie.

– chętnie współpracuje w grupie.

– podejmuje różne działania na rzecz grupy.

– rozumie korzyści wynikające ze współpracy w grupie.

Uczeń:

– nie zawsze zgodnie współdziała w grupie.

– nie wypełnia obowiązków dyżurnego.

– dostrzega tylko swoje potrzeby i narzuca je innym.

– często powoduje konflikty w grupie.

– nie realizuje zadań grupy.

– często uniemożliwia innym pracę w grupie.

– nie potrafi przyjąć powierzonej roli w grupie.

– zna zasady obowiązujące w grupie, ale ich nie respektuje.

– nie potrafi współpracować w grupie.

– zachowuje się biernie wobec grupy.

– niechętnie współpracuje z rówieśnikami.

Relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi

Uczeń:

– zawsze znajduje rolę dla siebie.

– potrafi rozwiązać trudną sytuację w grupie.

– dotrzymuje obietnic i zobowiązań wobec kolegów.

– potrafi cieszyć się z sukcesów własnych i innych.

– dostrzega potrzeby innych.

– zawsze kulturalnie odnosi się do innych.

– chętnie udziela pomocy innym dzieciom.

– nawiązuje pozytywne kontakty z innymi.

– inicjuje pozytywny kontakt z innymi.

– zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i dorosłych.

– w czasie zajęć nie przeszkadza innym.

– dba o bezpieczeństwo swoje i innych.

– włącza się do różnych form zajęć proponowanych przez kolegów i nauczyciela.

– zwykle grzecznie rozmawia z kolegami.

– potrafi zgodnie pracować w grupie.

– zawsze grzecznie zwraca się do kolegów i koleżanek.

– czasami pomaga innym.

– potrafi zaproponować zabawę dla całej klasy.

– dostrzega sytuacje niebezpieczne i unika ich.

Uczeń:

– często wywołuje konflikty i nie reaguje na polecenia osób dorosłych.

– źle się czuje w grupie.

– izoluje się od innych.

– czasami stwarza niebezpieczne sytuacje.

– zdarza się, że łamie reguły zachowania.

– używa wulgarnych słów.

– ulega złym wpływom innych i nie reaguje na oddziaływania osób dorosłych.

– dostarcza innym negatywnych wzorców zachowań.

– prowokuje inne dzieci.

– negatywnym zachowaniem stara się zwrócić na siebie uwagę.

– niegrzecznie odnosi się do kolegów i osób dorosłych. – obraża inne dzieci i wzbudza gniew.

– zachowuje się biernie i nie zawiązuje żadnych kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi, nie potrafi zbudować dobrych relacji.

– zapomina o stosowaniu zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innymi.

– jego zachowanie uniemożliwia pracę w grupie i wymaga ciągłego nadzoru nauczyciela.

– nie zawsze potrafi współdziałać z innymi.

ZACHOWANIE W RÓŻNYCH SYTUACJACH

Zachowanie w różnych sytuacjach

Uczeń:

– organizuje zabawy w bezpiecznych miejscach.

– zwraca się o pomoc w sytuacjach trudnych.

– właściwie zachowuje się w miejscach publicznych.

– poprawnie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych.

– potrafi zachować się podczas wyjść i na wycieczkach.

– w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.

Uczeń:

– oddala się od grupy podczas wycieczek.

-niewłaściwie zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych.

– stwarza niebezpieczne sytuacje w czasie zabaw.

– niewłaściwie zachowuje się w miejscach publicznych.

– w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego rezygnuje z wykonania zadania.

  • Ocena pozytywna wyrażona jest w skali punktowej na 4p. lub 5 p.
  • Ocena negatywna wyrażona jest w skali punktowej na 2 p. lub 3 p.