Rok szkolny 2021/2022

Harmonogram konkursów

XV Wojewódzki Konkurs Sienkiewiczowski „Sienkiewicz słowem malowany” – do 30 listopada 2021 r.

XV Wojewódzki Konkurs „Śpiewajmy kolędy” – KONKURS ODWOŁANY

VI Powiatowego Konkursu Frazeologicznego „Mistrzowie słowa” – KONKURS ODWOŁANY

XXVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze polskiej”– KONKURS ODWOŁANY

III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „A to Polska właśnie”
od 20 kwietnia 2022 r. do 20 maja  2022 r.

XXV Miejski Konkurs Wiedzy o Środowisku dla uczniów klas III – 6 maja 2022 r.


Rok szkolny 2020/2021

Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego – Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Szanowni Państwo!
Na konkurs recytatorski wpłynęło aż 245 zgłoszeń. Cieszy nas tak liczny odzew, jednak, ze względu na dużą ilość nagrań, jesteśmy zmuszeni przesunąć termin ogłoszenia wyników. Pojawią się one 7 czerwca na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.
Prosimy o cierpliwość i życzymy uczestnikom sukcesów.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  
Sienkiewicz jako bohater własnego utworu”

REGULAMIN

CELE KONKURSU 

 • eksponowanie popularyzatorskiej i edukacyjnej działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
 • popularyzowanie twórczości polskiego noblisty i Patrona Henryka Sienkiewicza,
 • promocja czytelnictwa,
 • rozwijanie postaw twórczych i uzdolnień plastycznych uczniów inspirowanych literaturą,
 • motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna,
 • propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa,
 • integracja szkół sienkiewiczowskich i środowiska nauczycieli

ZASADY UCZESTNICTWA   

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII

 • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie,
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
 • Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Okrzei,
 • Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej scenę z utworu pisarza, w którą wkomponowana jest postać Henryka Sienkiewicza. Może to być Sienkiewicz w towarzystwie lwa albo pisarz wędrujący ze Stasiem i Nel przez pustynię… Liczymy na Waszą kreatywność i wyobraźnię.
 2. Format pracy – A 4, technika dowolna.
 3. Pracę plastyczną wraz z metryczką (załącznik nr 1) kartą zgłoszenia (załącznik nr 2) i oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 3) należy przesłać w FORMIE ZDJĘĆ w terminie do 18 grudnia 2020 r. włącznie na adres: sylwia.kozlowicz@sp1slupsk.pl
 4. Prace plastyczne w formie papierowej należy ZACHOWAĆ w domu – po rozstrzygnięciu konkursu być może Organizatorzy poproszą uczniów nagrodzonych o ich dostarczenie do szkoły.

WYŁONIENIE LAUREATÓW

 1. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatorów:
 • I etap – wyłonienie po 4 laureatów (z obu kategorii łącznie) z każdej szkoły sienkiewiczowskiej,
 • II etap – wyłonienie laureatów na poziomie międzyszkolnym przez komisję powołaną przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 1. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 2. klasy IV – VI,
 3. klasy VII – VIII.
 4. Podczas oceny prac pod uwagę będą brane następujące elementy: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i wykorzystane techniki plastyczne, estetyka wykonania.
 5. Prace nie spełniające kryteriów zamieszczonych w niniejszym Regulaminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.

NAGRODY

 1. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej muzeum i stronach internetowych zaangażowanych szkół.

PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają u Organizatorów.

IX UWAGI KOŃCOWE

 1. Prace nieopisane, bez metryczki, karty zgłoszenia i oświadczeń nie będą brane pod uwagę.
 2. Dostarczenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje regulamin, wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

ZAPRASZAMY

DANE DO KONTAKTU KONKURSU: Pracę plastyczną wraz z metryczką (załącznik nr 1) kartą zgłoszenia (załącznik nr 2) i oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 3) należy przesłać w FORMIE ZDJĘĆ w terminie do 18 grudnia 2020 r. włącznie na adres: sylwia.kozlowicz@sp1slupsk.pl

Załącznik nr 1 metryczka
Załącznik nr 2 karta zgłoszenia
Załącznik nr 3 oświadczenie


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Środowisku dla klas IIIREGULAMIN XXIII MIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŚRODOWISKU

 1. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o środowisku – zainteresowanie działalnością ekologiczną – zaangażowanie w ochronę środowiska.
 2. Organizator : Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku.
 3. Zakres wiadomości obejmuje materiał nauczania klas I – III.
 4. Każda szkoła może wyłonić 3 reprezentantów.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu.
 6. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas III.
 7. Prace będą oceniane przez międzyszkolną komisję powołaną przez organizatora.
 8. Miejsce konkursu : Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku ul. Lutosławskiego 23 .
 9. Termin konkursu : DZIEŃ 8 MAJA 2021 ROKU (PIĄTEK), GODZ. 14.00
 10. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna, z którym uczeń przybędzie na konkurs.

 Serdecznie zapraszamy !!!


Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
„A TO POLSKA WŁAŚNIE”

Regulamin konkursu „A to Polska właśnie” – edycja wiosenna
Załącznik 1 do konkursu „A to Polska właśnie”

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów konkurs
” A TO POLSKA WŁAŚNIE”
został przeniesiony na wiosnę – termin 20 kwietnia2021r.


Wojewódzki Konkurs 
„Śpiewajmy kolędy”

Skip to content