Rok szkolny 2020/2021

Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Regulamin-I-Wojewódzkiego-Konkursu-Recytatorskiego-Poezja-Krzysztofa-Kamila-Baczyńskiego

 


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  
Sienkiewicz jako bohater własnego utworu”

REGULAMIN

CELE KONKURSU 

 • eksponowanie popularyzatorskiej i edukacyjnej działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
 • popularyzowanie twórczości polskiego noblisty i Patrona Henryka Sienkiewicza,
 • promocja czytelnictwa,
 • rozwijanie postaw twórczych i uzdolnień plastycznych uczniów inspirowanych literaturą,
 • motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna,
 • propagowanie zasad zdrowego współzawodnictwa,
 • integracja szkół sienkiewiczowskich i środowiska nauczycieli

ZASADY UCZESTNICTWA   

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII

 • Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie,
 • Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
 • Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Okrzei,
 • Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej scenę z utworu pisarza, w którą wkomponowana jest postać Henryka Sienkiewicza. Może to być Sienkiewicz w towarzystwie lwa albo pisarz wędrujący ze Stasiem i Nel przez pustynię… Liczymy na Waszą kreatywność i wyobraźnię.
 2. Format pracy – A 4, technika dowolna.
 3. Pracę plastyczną wraz z metryczką (załącznik nr 1) kartą zgłoszenia (załącznik nr 2) i oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 3) należy przesłać w FORMIE ZDJĘĆ w terminie do 18 grudnia 2020 r. włącznie na adres: sylwia.kozlowicz@sp1slupsk.pl
 4. Prace plastyczne w formie papierowej należy ZACHOWAĆ w domu – po rozstrzygnięciu konkursu być może Organizatorzy poproszą uczniów nagrodzonych o ich dostarczenie do szkoły.

WYŁONIENIE LAUREATÓW

 1. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatorów:
 • I etap – wyłonienie po 4 laureatów (z obu kategorii łącznie) z każdej szkoły sienkiewiczowskiej,
 • II etap – wyłonienie laureatów na poziomie międzyszkolnym przez komisję powołaną przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 1. Prace plastyczne będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 2. klasy IV – VI,
 3. klasy VII – VIII.
 4. Podczas oceny prac pod uwagę będą brane następujące elementy: zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość i wykorzystane techniki plastyczne, estetyka wykonania.
 5. Prace nie spełniające kryteriów zamieszczonych w niniejszym Regulaminie nie zostaną dopuszczone do konkursu.

NAGRODY

 1. Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej muzeum i stronach internetowych zaangażowanych szkół.

PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają u Organizatorów.

IX UWAGI KOŃCOWE

 1. Prace nieopisane, bez metryczki, karty zgłoszenia i oświadczeń nie będą brane pod uwagę.
 2. Dostarczenie pracy jest równoznacznez oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem, akceptuje regulamin, wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku  do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

ZAPRASZAMY

DANE DO KONTAKTU KONKURSU: Pracę plastyczną wraz z metryczką (załącznik nr 1) kartą zgłoszenia (załącznik nr 2) i oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych dziecka (załącznik nr 3) należy przesłać w FORMIE ZDJĘĆ w terminie do 18 grudnia 2020 r. włącznie na adres: sylwia.kozlowicz@sp1slupsk.pl

Załącznik nr 1 metryczka
Załącznik nr 2 karta zgłoszenia
Załącznik nr 3 oświadczenie

Regulamin konkursu Sienkiewiczowskiego


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Środowisku dla klas IIIREGULAMIN XXIII MIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŚRODOWISKU

 1. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy o środowisku – zainteresowanie działalnością ekologiczną – zaangażowanie w ochronę środowiska.
 2. Organizator : Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku.
 3. Zakres wiadomości obejmuje materiał nauczania klas I – III.
 4. Każda szkoła może wyłonić 3 reprezentantów.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu.
 6. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas III.
 7. Prace będą oceniane przez międzyszkolną komisję powołaną przez organizatora.
 8. Miejsce konkursu : Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku ul. Lutosławskiego 23 .
 9. Termin konkursu : DZIEŃ 8 MAJA 2021 ROKU (PIĄTEK), GODZ. 14.00
 10. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna, z którym uczeń przybędzie na konkurs.

 Serdecznie zapraszamy !!!


A TO POLSKA WŁAŚNIE

regulamin konkursu A to Polska wlasnie- edycja wiosenna
załącznik 1 do konkursu A to Polska właśnie

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów konkurs
” A TO POLSKA WŁAŚNIE”
został przeniesiony na wiosnę – termin 20 kwietnia2021r.


Harmonogram konkursów

Rok szkolny 2020/2021

II Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „A to Polska właśnie”
od 20 kwietnia 2021r. do 15 maja  2021 r.

XIV Wojewódzki Konkurs Sienkiewiczowski „Sienkiewicz słowem malowany” – do 30 listopada 2021 r.

XIV Wojewódzki Konkurs „Śpiewajmy kolędy” – do 18 grudnia 2020 r.

V Powiatowego Konkursu Frazeologicznego „Mistrzowie słowa” – 12 marca 2021 r.

XXVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze polskiej”– 17 kwietnia  2021 r.

XXIV Miejski Konkurs Wiedzy o Środowisku dla uczniów klas III – 8 maja 2021r.


Konkurs kolęd

Skip to content