REGULAMIN ZŁOTEJ KSIĘGI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 W SŁUPSKU

1. Do Złotej Księgi wpisuje się absolwentów szkoły, którzy w I etapie edukacyjnym na zakończenie każdej klasy otrzymywali Dyplom Wzorowego Ucznia (wpis do arkusza ocen) oraz w II etapie edukacyjnym na zakończenie każdej klasy otrzymywali bardzo dobre i celujące stopnie ze wszystkich obowiązujących przedmiotów nauczania, wzorową ocenę zachowania oraz co najmniej 75% z każdego egzaminu na zakończenie klasy ósmej.

2. Wnioski o wpis do Złotej Księgi przedstawiają wychowawcy klas na końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

3. Decyzję o wpisie do Złotej Księgi podejmuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały.