REGULAMIN KSIĘGI SUKCESÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

 1. Do Księgi Sukcesów wpisuje się absolwentów szkoły za szczególne osiągnięcia oraz rozsławianie dobrego imienia szkoły w różnych dziedzinach.
  W szczególności:
 • Wielokrotnych laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Wybitnych sportowców.
 • Wielokrotnych laureatów festiwali i konkursów artystycznych.
 • Uczniów za wybitną działalność na rzecz szkoły i środowiska.
 1. Wnioski z uzasadnieniem składają wychowawcy klas ósmych 7 dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 2. Kandydatury uczniów nominowanych do Księgi Sukcesów rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Decyzja komisji uprawomocnia się po zatwierdzeniu jej przez radę pedagogiczną
  (w formie uchwały).