Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

w Szkole Podstawowej nr 1  im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

I podstawa prawna:

 1. Konwencja Praw Dziecka
 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740)
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003 r. z późn. zm.)
 5. Statut Szkoły
 6. Program Wychowawczy Szkoły
 7. Program Profilaktyki Szkoły

II Celem monitoringu jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i placówki
 • ograniczenie zachowań zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu uczniów,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w szkole i jej otoczeniu,
 • ograniczanie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w szkole planu dyżurów nauczycielskich. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.

III Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku posiada monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny. Plan rozmieszczenia kamer znajduje się w załączniku nr 1.
 2. Monitory i rejestratory znajdują się w dyżurce woźnych .
 3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:
 • zagrażających bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,
 • niszczenia mienia szkoły,
 • niszczenia urządzeń na terenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz pozostałego terenu wokół obiektu
 • przywłaszczania,
 • konfliktowych, np. bójek,
 • kryzysowych,
 • jako przykłady dobrej praktyki i promowania właściwych zachowań.
 1. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez osobę upoważnioną i przechowywane do wyjaśnienia sprawy. Pełny obraz z monitoringu przechowywany jest na dysku twardym w rejestratorze przez minimum 14 dni.
 2. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony rodzicom/opiekunom uczniów za zgodą dyrektora szkoły i w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły lub wychowawcę/nauczyciela.
 3. a) zapis monitoringu udostępniany jest rodzicom/opiekunom wyłącznie w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu ucznia.
 4. Osoby obserwujące bieżące zapisy i osoby przeglądające zapisy zobowiązane są do nieujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.
 5. Osoby uprawnione do przeglądania monitoringu są powoływane na piśmie przez dyrektora szkoły. W przypadku zarejestrowania wypadku – inspektor BHP lub społeczny inspektor pracy.
 6. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem zdarzenia upoważnionym organom:

 1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału .
 2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. – godzina, dzień, miesiąc, rok.
 3. Protokół przekazania przechowywany jest w sekretariacie w szafie pancernej szkoły.
 4. Do przegrywania materiału zdarzenia z rejestratora upoważniona jest osoba wskazana przez dyrektora.
 5. W przypadku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w godzinach nieobecności pracowników szkoły (np. godzinach wieczornych czy nocnych) działania wyjaśniające podejmowane są w miarę posiadanej wiedzy o zajściu.
 6. Zabrania się przebywania uczniów w pomieszczeniu, w którym znajdują się monitory i rejestratory.
 7. Nie odtwarza się nagrań w obecności uczniów.

IV Przepisy końcowe:

 1. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.
 4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 01.09.2016 r.