Wymagania edukacyjne z muzyki
w Szkole  Podstawowej nr 1

Oceny uczniów w zakresie realizacji celów wychowawczych dotyczą:

 • czynnego uczestnictwa w zajęciach
 • wykazywania pozytywnej motywacji do przedmiotu
 • umiejętności samodzielnego wykonywania zadań
 • mobilizowanie kolegów do aktywności

Ocenie z muzyki podlegają postawy, umiejętności i wiedza.

W zakresie postaw oceniane będzie:

 • słuchanie muzyki
 • tworzenie muzyki

W zakresie umiejętności:

 • umiejętność śpiewu
 • umiejętność gry na instrumencie
 • umiejętność odczytywania zapisu nutowego

W zakresie wiedzy:

 • wiedzę z dziedziny kultury muzycznej
 • znajomość zasad muzyki

Kontrakt z uczniami

 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstawy programowej.
 2. Nauczyciel muzyki ocenia: pracę w grupie, wypowiedzi ustne i pisemne. Zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych stosuje kryteria , które są adekwatne do sytuacji.
 3. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.
 4. Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze.
 5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne oryginalne i twórcze osiągnięcie, opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętności zastosowania tych osiągnięć w praktyce.
 6. Ocena semestralna i roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

Ocenianie wiadomości

 1. Śpiew solowy i grupowy

Uczeń jest zobowiązany do zaśpiewania danego materiału muzycznego – na miarę swoich możliwości. Oceniane jest zaangażowanie i kultura wykonania. Udział w zajęciach zespołu wokalnego oceniane jest w formie oceny celującej z aktywności.

Uczeń, który nie jest obecny na lekcji otrzymuje ocenę 0 w e-dzienniku.

 1. Wypowiedzi ustne

Obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Wypowiedzi ustne podczas lekcji lub inną formę aktywności w czasie lekcji nauczyciel ocenia stopniem.

 1. Prace kontrolne – sprawdziany, kartkówki

Prace wyżej wymienione są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej. Jednocześnie jest omówiony ich zakres i kryteria wymagań. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom. Kartkówka nie musi być zapowiedziana, podlega poprawie. Obejmuje dany materiał tematyczny np. zasady muzyki.

 1. Prace wykonywane na lekcji
 2. Prace domowe

Brak pracy domowej równa się ocenie niedostatecznej.

Kryteria wiedzy i umiejętności na poszczególne oceny szkolne

Celujący

Uczeń:

 • Ma opanowaną wiedzę z zakresu historii muzyki, niejednokrotnie wykraczająca poza ramy preponowanego materiału
 • Orientuje się w wybranych dziełach muzycznych
 • Zna podstawy pisma nutowego
 • Potrafi zapisać i wyklaskać materiał z zasad muzyki
 • Zna repertuar muzyczny, śpiewa na miarę swoich możliwości
 • Zna tradycje polskiej sztuki ludowej
 • Orientuje się w tradycjach kulturowych naszych sąsiadów
 • Uczęszcza na zajęcia zespołu wokalnego, lub w inny sposób jest aktywny w życiu artystycznym szkoły

Bardzo dobry

Uczeń:

 • Opanował wiedzę z zakresu historii muzyki
 • Orientuje się w wybranych dziełach muzycznych
 • Zna podstawy pisma nutowego
 • Potrafi zapisać i wyklaskać materiał z zasad
 • Orientuje się w tradycjach kulturowych naszych sąsiadów

Dobry

Uczeń:

 • W 80% opanował wiedzę z zakresu historii muzyki
 • Zna podstawy pisma nutowego
 • Umie zapisać materiał z zasad muzyki, lecz ma już trudności z wyklaskaniem
 • Śpiewa; hymn, pieśni patriotyczne, piosenki
 • Orientuje się w tradycjach sztuki ludowej polskiej i odróżnia ją od innych krajów

Dostateczny

Uczeń:

 • W 60% opanował materiał z zakresu historii muzyki
 • Ma problemy z poprawnym zapisem nutowym
 • Nie potrafi zapisać i wyklaskać materiału z zasad muzyki
 • Zaśpiewa tylko hymn państwowy jako zaliczenie
 • Orientuje się w folklorze swojego kraju

Dopuszczający

Uczeń:

 • W 30%opanował materiał z zakresu historii muzyki
 • Zaliczył tylko ze śpiewu hymn państwowy
 • Zapisuje gamę C-dur
 • Jest tylko zorientowany lecz nie potrafi wymienić różnic, cech charakterystycznych dla folkloru ziemi polskiej

Niedostateczny

Uczeń:

 • Ocena stawiana jest w sytuacji jawnego lekceważenia przedmiotu.

Uwagi końcowe

Uczeń zobowiązany jest do posiadania zeszytu przedmiotowego, w którym powinny znajdować się wszystkie lekcje, notatki i zapiski. Zeszyt ma być prowadzony systematycznie.