Wymagania edukacyjne z przyrody
w Szkole  Podstawowej nr 1

 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z przyrody polegają na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i  umiejętności w  stosunku do wymagań edukacyjnych z przyrody, które wynikają z  programu nauczania oraz formułowania oceny. Motywują ucznia do pracy, uświadamiając mu braki w zakresie wiedzy oraz wdrażają go do samokoontroli
 2. Celem PZO z przyrody jest:
  • dostarczenie informacji o stopniu opanowania wiedzy i  umiejętności uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielowi, poprzez ocenę wiadomości i  umiejętności ucznia
  • wykrywanie braków w wiedzy i umiejętnościach oraz pokazywanie sposobów ich likwidacji
  • motywowanie ucznia do systematycznej pracy
 3. Do zadań nauczyciela należy bieżące, śródroczne, końcoworoczne ocenianie i  klasyfikowanie uczniów według skali przyjętej w szkole jak również warunki poprawiania oceny. Dla ucznia ocena powinna pełnić rolę wspierającą i  motywującą.
 4. Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności przedmiotowe oraz  ponadprzedmiotowe, postawy i wartości proekologiczne kształtowane w procesie dydaktycznym.
 5. Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą ucznia do dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia.
 6. Ocenianiu podlegają:
  • testy sprawdzające po każdym dziale materiału;
  • obserwacja pracy uczniów na lekcji z różnymi pomocami
  • odpytywanie ustne
  • dodatkowe prace (np. prezentacje, udział w projekcie, pomysłowe doświadczenia i hodowle roślin)
  • krótkie prace pisemne (kartkówki, prace domowe);
  • udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych
 7. Ogólne kryteria oceniania z przyrody:
  Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

  • rozpoznaje i nazywa podstawowe zjawiska przyrody;
  • posługuje się podstawowymi pojęciami przyrodniczymi
  • posiada przejawiający się w życiu codziennym pozytywny stosunek do środowiska przyrodniczego;

  Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

  • zna podstawowe pojęcia przyrodnicze;
  • rozpoznaje i ocenia postawy wobec środowiska przyrodniczego;
  • posługuje się mapą, jako źródłem wiedzy przyrodniczej;
  • obserwuje pośrednio i bezpośrednio procesy zachodzące w  środowisku przyrodniczym, potrafi je opisać;

  Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

  • właściwie wykorzystuje przyrządy do obserwacji i pomiarów elementów przyrody;
  • korzysta z różnych źródeł informacji takich jak: telewizja, Internet, czasopisma przyrodnicze, popularnonaukowe i inne;
  • dostrzega wpływ przyrody na życie i gospodarkę człowieka;
  • proponuje działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego;
  • ocenia relacje między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym;
  • dokonuje porównań zjawisk i elementów przyrody posługując się terminologią przyrodniczą;

  Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń ktory:

  • dostrzega i ocenia związki w przebiegu zjawisk przyrodniczych i działalności człowieka;
  • przewiduje następstwa i skutki działalności człowieka oraz przebiegu procesów naturalnych w przyrodzie;
  • wyjaśnia je, rozwiązuje problemy;
  • projektuje doswiadczenia i prezentuje je:

  Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

  • wykracza swoją wiedzą poza podstawy programowe;
  • selekcjonuje wiedzę, interpretuje zjawiska, tworzy hipotezy;
  • aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, konkursach przedmiotowych, akcjach obejmujących przyrodę i pokrewne dziedziny;
 8. Formy i metody oceniania z przyrody
 • Sprawdziany w formie testowej przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
 • Prace pisemne takie jak testy sprawdzające, są udostępniane do wglądu uczniom i rodzicom w celu zapoznania się z uwagami sprawdzającego.
 • Nauczyciel zapowiada sprawdziany co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu najpóźniej dwóch tygodni.
 • Można zgłosić chęć poprawy sprawdzianu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po oddaniu pracy przez nauczyciela.
 • Kartkówki i prace domowe podlegają poprawie po konsultacji z nauczycielem.
 • Uczeń, który uzyskał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, dopuszczającą lub dostateczną może ją poprawiać w terminie ustalonym z nauczycielem i po konsultacji nim.
 • Sprawdziany oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:

100% punktów i punkty dodatkowe – celujący
100% – 91% – bardzo dobry
90% – 75% – dobry
74% – 51% – dostateczny
50% – 31% – dopuszczający
30% – 0% – niedostateczny

 • 3 razy w semestrze uczeń możne zgłosić, że nie jest przygotowany do zajęć i otrzymuje znaczek np w e -librusie np.
 • Ocenie podlega także aktywność na lekcjach i prace domowe (trzy plusy stanowią 5)
 • Ocenę z bieżących tematów ( do 3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z  krótkich kartkówek i odpowiedzi ustnych.
 • Można również uzyskać ocenę z dodatkowych zadań i prac długoterminowych np. projektu edukacyjnego) przydzielanych przez nauczyciela oraz wyższą ocenę semestralną z tytułu bardzo dobrych wyników na konkursie przedmiotowym
 • Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego
 • Ocena jest jawna i sprawiedliwa dla ucznia wpisywana w zeszycie i w e -librusie.
 • Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z  prośbą o dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem. Mogą to być:
  – dodatkowe konsultacje  (po uzgodnieniu z nauczycielem)
  – prace ułatwiające i  przybliżające zrozumienie problemu
  – pomoc koleżeńska
 • Przy ocenianiu uwzględnia się zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Zasady wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych oraz warunki ich poprawy są zawarte w szkolnym WZO.
 • Stosowane na zajęciach z przyrody środki dydaktyczne, niezbędne w osiąganiu celów kształcenia to podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy, mapy, filmy, książki o  tematyce przyrodniczej, klucze do oznaczania roślin i  zwierząt, plansze ,programy i komputerowe, przyrządy pomiarowe, modele, sprzęt laboratoryjny, odczynniki i  pozostałe wyposażenie pracowni przyrodniczej.