Procedura dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

obowiązujące w szkole od 1 września 2017r.

Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( zmiana ustawy z dnia z dnia 23 czerwca 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, 1985, z 2017 r. poz. 60, 2203.)

2. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1)

§ 1.

Procedura reguluje zasady dopuszczania programów nauczania do użytku w szkole w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

§ 2.

Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

§ 3.

Wniosek, o którym mowa w § 2, dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej na 7 dni przed dniem 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.

§ 4.

Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:

a) samodzielnie przez nauczyciela,

b) we współpracy z innymi nauczycielami,

c) przez innego autora (autorów),

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

§ 5.

Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

§ 6.

Program nauczania ogólnego obejmuje, co najmniej jeden etap edukacyjny i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:

a) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

b) zawiera:

– szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

– treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

– sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

– opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

– propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

c) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

§ 7.

Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, w przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w § 6 – dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:

a) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,

b) konsultanta lub doradcy metodycznego,

c) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo – zadaniowego.

§ 8.

1. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny zestaw programów nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole.

2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości Szkolny zestaw programów nauczania poprzez publikację na stronie internetowej szkoły.

3. W kolejnych latach Szkolny zestaw programów nauczania jest aktualizowany.

§ 12.

Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych.