Wymagania edukacyjne z języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku

I. Ocena

1. Oceny śródroczne uwzględniają oceny cząstkowe wystawione uczniom za wiedzę i umiejętności z form aktywności obowiązujących w danym semestrze.

2. Przy wystawianiu oceny na zakończenie semestru lub roku szkolnego bierze się pod uwagę wagę ocen. Zasady wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych oraz warunki ich poprawy są zawarte w szkolnym WZO.

3. Przy ustaleniu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel uwzględnia także systematyczność pracy ucznia oraz jego możliwości intelektualne.

4. Na podwyższenie oceny z przedmiotu wpływają osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Laureaci konkursów wiedzowych na szczeblu międzyszkolnym i wyżej otrzymują ocenę celującą na koniec roku.

5. Ocenianie:

 • Sprawdziany całogodzinne (obejmujące cały dział)
  – Sprawdzian poprawiony
  – Sprawdzian diagnostyczny
 • Praktyczne umiejętności językowe ( mówienie, pisanie – wypracowania , tłumaczenia, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem)
  – Laureaci konkursów ( od I do III miejsca)
  – Kartkówki
 • Samodzielna praca powtórzeniowa na lekcji ( self-check )
 • Praca domowa na ocenę (Insta.Ling)
 • Aktywność na lekcji
 • Praca w grupach
 • Zeszyt

6. Ocenianiu podlegać będą:

 • testy – sprawdziany obejmujące dział są obowiązkowe, jednogodzinne i zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej. Sprawdziany mogą zawierać dodatkowe pytania (zadania) na ocenę celującą,
 • krótkie sprawdziany z bieżącego materiału (kartkówki) mogą być zapowiedziane z lekcji na lekcję, bądź niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji,
 • wypowiedzi ustne (oceniające znajomość wiedzy gramatycznej i leksykalnej z przedmiotu obejmująca cały poznany w ciągu semestru lub roku materiał.
 • cztery umiejętności językowe (mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem)
 • prace domowe – w zeszycie ćwiczeń, zeszycie przedmiotowym lub w innej formie.

Prace domowe na ocenę są zapowiadane przez nauczyciela z lekcji na lekcję.

Nauczyciel może poprosić o wykonanie pracy na osobnej kartce, a nie w zeszycie przedmiotowym. Prace domowe sprawdzane są na początku każdej lekcji, a prace na ocenę nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić w przeciągu tygodnia.

 • aktywność na lekcji może być oceniana plusem, minusem lub stopniem.

Na ocenę bardzo dobrą należy zebrać pięć plusów, pięć minusów składa się na ocenę niedostateczną,

 • zeszyt przedmiotowy, brakujące lekcje uczeń zobowiązany jest uzupełnić, a w rażących przypadkach może zostać zobowiązany do przepisania całego zeszytu,
 • prace dodatkowe – projekty, referaty i inne

7. Oceny cząstkowe.

 • Ocena CELUJĄCA:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem, bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Bierze udział w konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, gminnym i wojewódzkim oraz wykazuje się osiągnięciami w tych konkursach (zajęcie co najmniej trzeciego miejsca). Czyta w oryginale lektury ustalone z nauczycielem, potrafi przedstawić ich streszczenie oraz odpowiedzieć na pytania z nimi związane. Potrafi zbudować wypowiedź własną na podstawie słuchanego lub czytanego tekstu. Swobodnie rozmawia na różne tematy i stara się podtrzymać rozmowę. Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, pod względem słownictwa i gramatyki znacznie wykraczające poza materiał przewidziany programem nauczania. Uczeń wykonuje dodatkowe prace projektowe.

 • Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Gramatyka i słownictwo:

Potrafi poprawnie operować prostymi strukturami. Buduje spójne zdania. Stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania.

Słuchanie:

Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć kluczowe informacje w tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela.

Mówienie:

Potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie bez zawahań. Posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów. Dysponuje dużym zakresem słownictwa. Odpowiada w naturalny sposób na pytania. Potrafi opisać ludzi i przedmioty. Można go zrozumieć bez trudności. Posługuje się językiem angielskim na lekcji.

Pisanie:

Potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi w spójny sposób zorganizować tekst. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty. Pisze teksty o odpowiedniej długości. Używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Czytanie:

Potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu żądane informacje ogólne i szczegółowe oraz przekształcić je w formę pisemną. Głośne czytanie jest płynne i poprawne pod względem wymowy i intonacji.

Inne:

Zawsze odrabia zadania domowe. Jest bardzo aktywny na lekcjach. Starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. Zawsze przygotowany do lekcji.

 • Aby otrzymać ocenę DOBRĄ, uczeń:

Gramatyka i słownictwo:

Potrafi poprawnie operować większością prostych struktur. Potrafi budować zdania w większości wypadków spójne. Na ogół używa szerokiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.

Słuchanie:

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela.

Mówienie:

Przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem. Posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy zauważalne błędy. Dysponuje dość dużym zakresem słownictwa. Umie zazwyczaj w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności. Posługuje się językiem angielskim na lekcji.

Pisanie:

Potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Pisze teksty na ogół dobrze zorganizowane i spójne. W zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, choć niektórym poświęca niewiele miejsca. Pisze teksty nieco dłuższe lub krótsze od wymagana długości. Używa przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji.

Czytanie:

Czyta ze zrozumieniem i zazwyczaj potrafi wyodrębnić z tekstu żądane informacje. Głośne czytanie płynne, raczej poprawne pod względem wymowy i intonacji.

Inne:

Aktywny na lekcjach. Odrabia zadania domowe. Starannie prowadzi zeszyt i ćwiczenia. Zwykle przygotowany do lekcji.

 • Aby otrzymać ocenę DOSTATECZNĄ, uczeń:

Gramatyka i słownictwo:

Potrafi poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami. Potrafi budować zdania niekiedy spójne. Czasami używa zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania.

Słuchanie:

Potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach. Potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela.

Mówienie:

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem. Potrafi odtworzyć wyuczone odpowiedzi na pytania. Posługuje się częściowo poprawnym językiem, ale popełnia sporo zauważalnych błędów. Dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa. Umie czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie. Można go zazwyczaj zrozumieć.

Pisanie:

Próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo. Potrafi zorganizować tekst, który mógłby być bardziej spójny. W zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długość. Używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Czytanie:

Czasem potrafi wyodrębnić z czytanego tekstu właściwe informacje. Głośne czytanie w miarę poprawne pod względem wymowy, niezbyt płynne.

Inne:

Jest w miarę aktywny na lekcjach. Zdarza mu się nie odrobić zadania domowego lub zapomnieć podręcznika lub ćwiczeń, ale rzadko. Zeszyt prowadzi niezbyt starannie, w ćwiczeniach zdarzają się braki lub błędy.

 • Aby otrzymać ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ, uczeń:

Gramatyka i słownictwo:

Potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur. Potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne. Dysponuje niewielkim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania. Czasami niepoprawnie używa codziennego słownictwa.

Słuchanie:

Potrafi od czasu do czasu zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów. Potrafi wydobyć niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształcić je w formę pisemną. Potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub podpowiedzi.

Mówienie:

Czasem potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość. Często odpowiada na pytania pojedynczych komunikuje się za pomocą pojedynczych słów. Dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa. Można go zazwyczaj zrozumieć.

Pisanie:

Ma trudności z napisaniem zdania zawierającego proste struktury i słownictwo. W miarę poprawnie przepisuje słowa i zwroty z tablicy lub podręcznika. Zdarza mu się pisać teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długość. Używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji.

Czytanie:

Zwykle rozumie ogólny sens krótkiego, prostego tekstu. Potrafi wyodrębnić podstawowe informacje. Głośne czytanie jest bardzo wolne i często niepoprawne pod względem wymowy.

Inne:

Nie jest aktywny na lekcjach. Często zapomina zeszytu, podręcznika, zadania domowego. Zeszyt prowadzi niestarannie. W ćwiczeniach zdarzają się braki oraz liczne błędy.

 • Ocena NIEDOSTATECZNA:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych umiejętności w zakresie mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Uczeń nie potrafi przekazać usłyszanej wypowiedzi. Jego wypowiedzi są niepoprawne pod względem językowym i gramatycznym. Dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa, który zazwyczaj stosuje niepoprawnie. Nie można go zrozumieć. W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, logicznych, stylistycznych i gramatycznych. Nie potrafi w miarę poprawnie przepisać tekstu z tablicy lub podręcznika. Uczeń nie prowadzi zeszytu w ogóle lub zeszyt ten nie zawiera większości lekcji. Nie odrabia zadań domowych oraz nie wykonuje ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. Nawet z pomocą nauczyciela uczeń nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności. Braki nie pozwalają mu na dalsze kontynuowanie nauki.

II. Sprawdzone testy

 1. Uczeń ma prawo wglądu do swoich prac pisemnych: kontrolnych, domowych i innych.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom testy i inne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni.
 3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przekazuje uczniom.

III. Inne

 1. Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze.
  Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, po sprawdzeniu obecności uczniów. Nie dotyczy to testów i kartkówek. Za nieprzygotowanie do zajęć
  (brak książek, pracy domowej – nie dotyczy pracy domowej na ocenę ) uczeń otrzymuje minusy. Po wyczerpaniu trzech minusów stawiane są oceny niedostateczne za kolejne nieprzygotowania.
 2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wyznaczyć termin poprawy prac domowych, referatów i innych form aktywności ucznia.
 3. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie i do udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu.

Pozostałe formy oceniania, poprawiania i klasyfikowania uczniów odbywają się zgodnie z WZO Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.