Wymagania edukacyjne z informatyki/ zajęć informatycznych
w Szkole Podstawowej nr 1

I. Cele Systemu Oceniania

 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.
 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez  zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.
 4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnego procesu uczenia się.
 5. Dostarczenie nauczycielowi możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania przyjętych celów kształcenia informatycznego, szczególnie w zakresie umiejętności.
 6. Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem MENiS.
 7. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

II. Cele Ogólne Nauczania Informatyki

 1. Przygotowanie do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
 2. Celowe korzystanie z różnych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu.
 3. Poznanie wpływu technologii informacyjnej na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa.

III. Obszary Aktywności Ucznia W Zakresie Wiedzy, Umiejętności I Postaw, Będące Przedmiotem Oceny

 1. Posługiwanie się w opisie pojęć, środków, narzędzi i metod informatyki prawidłową terminologią informacyjną.
 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpiecznej i higienicznej pracy.
 3. Organizacja pracy.
 4. Praca z programem – stosowanie odpowiednich metod, sposobów wykonania i osiągania przewidzianych rezultatów.
 5. Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązywania zadania.
 6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.
 7. Wkład pracy ucznia.

Pozostałe formy sprawdzania, oceniania, klasyfikowania i poprawiania zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

Kryteria Osiągnięć Edukacyjnych:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • Posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania.
 • Samodzielnie wykonuje zadania dodatkowe i proponuje własne sposoby ich rozwiązywania.
 • Biegle posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w twórczym rozwiązywaniu problemów.
 • Perfekcyjnie wykonuje założenia danego projektu lub zadania.
 • Uczestniczy w konkursach przedmiotowych i tematycznych oraz odnosi w nich sukcesy.
 • Z własnej inicjatywy pomaga innym.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował w pełnym stopniu zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania.
 • Rozwiązuje zadania o wysokim stopniu trudności, właściwie i samodzielnie dobiera materiały potrzebne do realizacji zadań.
 • Wykonuje prace estetyczne, przemyślane, bezbłędne.
 • Pracuje systematycznie i dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami.
 • Aktywnie bierze udział w lekcji.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował niepełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania.
 • Rozwiązuje samodzielnie zadania typowe, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności.
 • Przy rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności korzysta ze wskazówek i pomocy nauczyciela.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej.
 • Rozwiązuje zadania o podstawowym stopniu trudności wykorzystując właściwe oprogramowanie.
 • Problemy trudniejsze wymagające własnych rozwiązań przekraczają jego możliwości.
 • Wykazuje się podstawową wiedzą na omawiany temat.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • Posiada braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej.
 • Rozwiązuje zadania o elementarnym stopniu trudności, często korzysta ze wskazówek i pomocy nauczyciela.
 • Nie dba o estetykę dokumentów, nie potrafi współpracować z zespołem.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • Nie opanował wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej.
 • Nie wykazuje jakiegokolwiek zainteresowania przedmiotem.
 • Nie potrafi rozwiązać zadań typowych wielokrotnie powtarzanych, szablonowych, o elementarnym stopniu trudności.
 • Nie przejawia inicjatywy do poprawy ocen cząstkowych i oceny semestralnej.