Wymagania edukacyjne z języka polskiego
w Szkole  Podstawowej nr 1

 • Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w semestrze.
 • Nieprzygotowanie zgłasza się nauczycielowi przedmiotu na początku zajęć, po sprawdzeniu obecności uczniów.
  – Nie dotyczy to testów, sprawdzianów i kartkówek.
  – Za nieprzygotowanie do zajęć uczeń otrzymuje znak np. Po wyczerpaniu trzech szans  stawiane są oceny niedostateczne za kolejne nieprzygotowania.
 • Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego w estetycznej formie i do udostępniania zeszytu nauczycielowi do wglądu.
 • Dłuższe formy pracy domowej będą każdorazowo zapisywane  w e- dzienniku w zakładce „Praca domowa”.
 • Uczeń obowiązkowo musi przeczytać wszystkie lektury w bieżącym roku szkolnym w wyznaczonym terminie.
 • Głośne czytanie fragmentów utworów literackich może być zapowiedziane lub nie.
 • Ocena z testu na czytanie ze zrozumieniem nie podlega poprawie.
 • Aktywna praca na lekcji obejmuje głównie samodzielne wypowiedzi ucznia, które powinny dotyczyć tematu i  powinny być wypowiedziane pełnymi zdaniami.
 • Aktywność na lekcji może być oceniana plusem, minusem lub stopniem.  Na ocenę bardzo dobrą należy zebrać pięć plusów, pięć minusów składa się na ocenę niedostateczną.
  Uczeń, który jest aktywny, ale jednocześnie przeszkadza na lekcji, nie otrzyma oceny pozytywnej.

Pozostałe formy oceniania, poprawiania i klasyfikowania uczniów odbywają się zgodnie z WZO Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.