Wymagania edukacyjne z plastyki
w Szkole Podstawowej nr 1

Oceny uczniów w zakresie realizacji celów wychowawczych dotyczą:

 • czynnego uczestnictwa w zajęciach
 • wykazywania pozytywnej motywacji do przedmiotu
 • umiejętności samodzielnego wykonywania zadań
 • mobilizowanie kolegów do aktywności

Ocenie z plastyki podlegają postawy, umiejętności i wiedza. Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim:

 • poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia
 • indywidualny wkład pracy ucznia potrzebny do realizacji określonych działań plastycznych
 • postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań
 • uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej
 • wiadomości z teorii sztuki
 • postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki
 • podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań , włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska
 • rozwijanie własnych umiejętności i zainteresowań plastycznych

Kontrakt z uczniami

 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstawy programowej.
 2. Nauczyciel muzyki ocenia: pracę w grupie, wypowiedzi ustne i pisemne. Zgodnie ze specyfiką zajęć edukacyjnych stosuje kryteria , które są adekwatne do sytuacji.
 3. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wypowiedź nie spełnia wymogów oceny pozytywnej.
 4. Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia nie przygotowania w semestrze, informuje o tym na początku lekcji, w przeciwnym razie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 5. Każdą pracę plastyczną uczeń wykonuje samodzielnie tylko na lekcji (tzn. nie zabieram, aby skończyć w domu)
 6. Brak materiałów do wykonania pracy plastycznej nie zwalnia od pracy na lekcji. Uczeń ma obowiązek pracować na udostępnionych przez nauczyciela materiałach.
 7. Gdy uczeń nie jest obecny na lekcji pracę plastyczną uzupełnia i oddaje do oceny nie później niż 2 tygodnie po nieobecności. Każda praca plastyczna wykonana na lekcji jest oceniona pozytywnie.
 8. Ocenę celującą otrzymuje uczeń za szczególne oryginalne i twórcze osiągnięcie, opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętności zastosowania tych osiągnięć w praktyce.
 9. Ocena semestralna i roczna jest wyznacznikiem umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia i wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

Narzędzia pomiaru

 • kartkówki i odpowiedzi ustne
 • indywidualne prace plastyczne
 • prace i projekty wykonane w grupie
 • zeszyt przedmiotowy
 • zadania domowe
 • aktywność ucznia na lekcji
 • uczestnictwo w konkursach plastycznych
 • prace na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

1. Prace kontrolne – sprawdziany, kartkówki

Prace wyżej wymienione są zapowiedziane co najmniej tydzień wcześniej. Jednocześnie jest omówiony ich zakres i kryteria wymagań. Sprawdziany mogą obejmować zakres całego działu. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany, testy w ciągu dwóch tygodni. Sprawdzone i ocenione prace nauczyciel oddaje uczniom. Kartkówka nie musi być zapowiedziana, podlega poprawie. Obejmuje dany materiał tematyczny.

Uczeń, który nie jest obecny na sprawdzianie, kartkówce otrzymuje ocenę 0 w e-dzienniku.

2. Prace plastyczne:

Przy ocenie prac plastycznych bierze się pod uwagę:

 • zgodność tematyczną
 • poprawność użytych technik plastycznych
 • zaangażowanie i osobistą ekspresję
 • estetykę wykonania

3. Wypowiedzi ustne

Obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu. Wypowiedzi ustne podczas lekcji lub inną formę aktywności w czasie lekcji nauczyciel ocenia stopniem.

4. Artystyczna działalność pozalekcyjna:

 • aktywność poza lekcjami nagradzana jest celującymi ocenami cząstkowymi:
 • za udział w konkursach plastycznych
 • za aktywny udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań o charakterze artystycznym
 • reprezentowanie szkoły w przedsięwzięciach o charakterze artystycznym

5. Zeszyt przedmiotowy:

W każdym semestrze zeszyt ucznia podlega ocenie, na którą składa się:

 • kompletność i systematyczność prowadzonych notatek
 • kompletność zadań domowych
 • czytelność i estetyka prowadzonych notatek
 • artystyczne prowadzenie zeszytu

6. Zadanie domowe:

Przy ocenianiu samodzielnej pracy domowej ucznia bierze się pod uwagę:

 • zawartość rzeczową
 • prawidłowość formy wykonania
 • wkład własnej pracy

5. Prace domowe

Brak pracy domowej równa się ocenie niedostatecznej.

Kryteria wymagań dla sześciostopniowej skali ocen

oceny celujący, bardzo, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny

Wiadomości:

 • zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza ramy programu nauczania,
 • referuje na lekcjach zjawiska zaobserwowane w sztuce,
 • korzysta z różnorodnych źródeł informacji przy poszerzaniu wiedzy,
 • opanował w pełni zakres wiedzy określony programem nauczania,
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów teoretycznych w nowych sytuacjach,
 • opanował w znacznym zakresie wiadomości określone programem nauczania,
 • rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne,
 • opanował wiadomości na poziomie podstawowym,
 • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
 • ma braki w opanowaniu wiadomości na poziomie podstawowym,
 • rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
 • nie opanował wiadomości,
 • nie jest w stanie rozwiązać elementarnych zadań

Umiejętności plastyczne:

 • proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania,
 • twórczo rozwija własne uzdolnienia plastyczne,
 • osiąga sukcesy w konkursach plastycznych,
 • sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną,
 • stosuje zdobytą wiedzę teoretyczną,
 • wykonuje prace zgodne z tematem, starannie i pomysłowo,
 • bierze udział w konkursach plastycznych,
 • poprawnie posługuje się przyborami i narzędziami malarskimi,
 • stosuje elementy zdobytej wiedzy teoretycznej,
 • wykonuje prace poprawne pod względem technicznym i estetycznym,
 • poprawnie posługuje się przyborami i narzędziami malarskimi,
 • wykorzystuje wiedzę teoretyczną o średnim stopniu trudności,
 • prace z uchybieniami technicznymi i estetycznymi,
 • w minimalnym stopniu potrafi wykorzystać narzędzia pracy,
 • prace niestaranne, niezgodne z tematem,
 • nie umie posługiwać się wybraną techniką  i narzędziem pracy,
 • brak pracy pomimo posiadanych narzędzi i materiałów.

Organizacja pracy i zaangażowanie:

 • wzorowa organizacja i współpraca,
 • stosuje rozwiązania nietypowe,
 • prezentuje swoje prace na forum szkoły,
 • wykazuje żywe zainteresowanie twórczością swobodną,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • prawność i samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • poprawnie zorganizowane miejsce pracy i efektywnie wykorzystywany czas,
 • stosuje zasady organizacji pracy,
 • mało efektywnie wykorzystuje czas pracy,
 • wykazuje trudności w organizowaniu pracy,
 • musi być kierowany,
 • nie potrafi organizować sobie pracy,
 • jest niesamodzielny

Zeszyt przedmiotowy:

 • własna, nowatorska forma,
 • kompletny,
 • systematyczny,
 • estetyczny,
 • systematycznie prowadzony, poprawny,
 • systematycznie prowadzony,
 • uchybienia w estetyce,
 • niesystematyczny, mało czytelny,
 • brak dokumentacji

Skala ocen jest zindywidualizowana uwzględniając możliwości i rozwój ucznia. Ocena za prace plastyczną jest pozytywna , aby nie zgubić najważniejszego – pozytywnej motywacji do uprawiania sztuki. Należy brać pod uwagę ( zwłaszcza u uczniów mało uzdolnionych plastycznie ) staranność wykonania pracy plastycznej i doprowadzenie jej do końca. Nie przewiduje się oceny niedostatecznej za prace plastyczną.