Wymagania edukacyjne z techniki/ zajęć technicznych
w Szkole  Podstawowej nr 1

 1. Oceny uczniów w zakresie realizacji celów wychowawczych dotyczą:
 • czynnego uczestnictwa w zajęciach
 • wykazywania pozytywnej motywacji do przedmiotu
 • umiejętności samodzielnego wykonywania zadań
 • mobilizowanie kolegów do aktywności
 1. Ocenie podlegają
 • wszystkie prace wykonane na zajęciach techniki,
 • zeszyt przedmiotowy,
 • posługiwanie się językiem technicznym,
 • dokładność i staranność wykonanego zadania,
 • przestrzeganie zasad bhp na zajęciach.

Uczniowie o otrzymanych ocenach są informowani w sposób jawny i na bieżąco.

 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów

W przedmiocie technika ocenianie osiągnięć ucznia szkoły podstawowej opiera się głównie na obserwacji jego pracy, jak i końcowym rezultacie tej pracy, które w szczególności dotyczy wyżej wymienionych kryteriów. Wskazane jest, aby w ocenianiu uczestniczyli również uczniowie. Współpracując np. w zespole, mogą oceniać nie tylko swoją pracę, ale także efekty pracy swoich kolegów i grupy. Podczas dokonywania oceny należy zwracać uwagę na (biorąc pod uwagę indywidualne uzdolnienia, jego operatywność, sprawność ucznia oraz jego praktyczne działanie):

 • wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu;
 • celowość, dokładność i staranność wykonywanego zadania;
 • przestrzeganie zasad dobrej organizacji pracy;
 • właściwe wykorzystanie materiałów, narzędzi i urządzeń technicznych;
 • rozumienie zjawisk technicznych;
 • umiejętność wyciągania wniosków;
 • czytanie ze zrozumieniem wszelkiego rodzaju instrukcji.
 1. Prace klasowe są obowiązkowe i zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich wykonać z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od momentu przybycia do szkoły poza lekcjami techniki w terminie ustalonym z nauczycielem. Niespełnienie powyższego warunku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Poprawa jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami techniki, również w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny pracy w terminie ustalonym z nauczycielem.

Uczeń, który nie jest obecny na sprawdzianie, kartkówce otrzymuje ocenę 0 w e-dzienniku.

 1. W pracach praktycznych mogą pojawić się zestawy o niższym poziomie trudności i wymagań, oceniane maksymalnie na ocenę dostateczną.
 2. W trakcie semestru uczniowie piszą kartkówki bez wcześniejszego uprzedzenia (sprawdzające systematyczną pracę ucznia i bieżące przygotowanie do zajęć). Ocenę z kartkówki można poprawić.
 3. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyska ocenę bardzo dobrą i wykaże się np. zajęciem wysokiego miejsca w konkursie BRD lub działaniami wykraczającymi poza program nauczania.
 4. Wiedza ucznia może również być sprawdzana w trakcie odpowiedzi ustnych.
 5. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać dodatkową ocenę. Aktywność na lekcji może być oceniana plusem, minusem lub stopniem.  Na ocenę bardzo dobrą należy zebrać pięć plusów, pięć minusów składa się na ocenę niedostateczną.
 6. Za pracę nadobowiązkową uczeń może otrzymać dodatkową ocenę.
 7. Uczeń ma prawo do trzykrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji. Nie dotyczy to testów, sprawdzianów i kartkówek.
 8. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 9. Na ocenę semestralną (roczną) wpływają następujące elementy: samodzielna praca (prace praktyczne, sprawdziany, tzw. kartkówki), umiejętność pracy w grupie, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, systematyczność, estetyka i przejrzystość wykonywanych prac.

OCENA CELUJĄCY:
Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawy programowe.
· Jego wiedza pochodzi z różnych źródeł.
· Samodzielnie rozwiązuje i interpretuje informacje techniczne.
· Posługuje się poprawnym językiem technicznym.
· Bez zastrzeżeń przestrzega wszelkie zasady bhp.
· Potrafi interpretować przepisy prawne odnośnie zachowania się w różnych sytuacjach na drodze.
· Wykonuje prace dodatkowe (plansze, rysunki, schematy).
· Prace wytwórcze wykonuje starannie i estetycznie (album twórców techniki, album wybranego zawodu, projekty).
· Potrafi rozróżnić materiały konstrukcyjne: metale i stopy żelaza, metale nieżelazne, drewno i tworzywa sztuczne.
· Zna zasady wymiarowania.
· Umie posługiwać się pismem technicznym zgodnie z PN.
· Prowadzi wzorowo zeszyt przedmiotowy.
· Jest laureatem konkursu związanego z techniką i ruchem drogowym.

OCENA BARDZO DOBRY:
Uczeń w pełni opanował treści programowe.
· Samodzielnie wykonuje polecenia wykorzystując różne źródła wiedzy.
· Potrafi zaplanować i zorganizować pracę.
· Wykazuje się aktywnością.
· Pracuje zgodnie z przepisami bhp.
· Prace wytwórcze wykonuje starannie i zgodnie z rysunkiem (album twórców techniki, album wybranego zawodu, projekty).
· Zadania dodatkowe wykonuje chętnie (plansze, rysunki).
· Rozumie warunki bezpiecznego uczestnictwa w ruch drogowym jako pasażer i kierujący.
· Potrafi rozróżniać materiały konstrukcyjne: metale i stopy żelaza, metale nieżelazne, drewno i tworzywa sztuczne.
· Zna zasady wymiarowania i prawidłowo je stosuje.
· Umie posługiwać się pismem technicznym zgodnie z PN.
· Prowadzi starannie zeszyt przedmiotowy.

OCENA DOBRY:
Uczeń umie wykorzystać wiadomości podczas rozwiązywania zadań wytwórczych.
· Potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać problemy techniczne (rys., projekty).
· Wykazuje się aktywnością na lekcji.
· Rozróżnia materiały konstrukcyjne.
· Zna zasady pisma technicznego i wymiarowania przedmiotów.
· Rozumie warunki bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
· W pracach wytwórczych zdarzają się drobne uchybienia w estetyce wykonania (album wybranego zawodu lub twórców techniki).
· Stosuje zasady bhp.
· Prowadzi zeszyt przedmiotowy.

OCENA DOSTATECZNY:
Zadania wytwórcze wykonuje mało dokładnie.
· Wykazuje słabą orientację w odróżnianiu materiałów konstrukcyjnych.
· Słabo zna zasady pisma technicznego i wymiarowania.
· W większości przypadków stosuje zasady bhp.
· Posiada zeszyt przedmiotowy.

OCENA DOPUSZCZAJĄCY:
Uczeń posiada braki w wiedzy i umiejętnościach.
· Czasami wykazuje chęci do współpracy.
· Właściwie motywowany wykonuje przy pomocy nauczyciela łatwiejsze zadania techniczne.
· Ma trudności ze zrozumieniem zasad i przepisów ruchu drogowego.

OCENA NIEDOSTATECZNY:
· (NIE SPEŁNIA ŻADNEGO POZIOMU WYMAGAŃ)
· 
Uczeń nie potrafi rozwiązać prostych zadań technicznych.

· Zawsze jest nieprzygotowany do zajęć (brak zeszytu, materiałów)
· Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.