Wymagania edukacyjne z religii
w Szkole  Podstawowej nr 1

Ocenie podlegają:

 • wiadomości z zakresu danego poziomu nauczania (prawdy wiary, modlitwy katechizmowe),
 • aktywność i zaangażowanie na katechezie,
 • prace samodzielne na lekcji, prace domowe, ćwiczenia,
 • udział w konkursach i olimpiadach religijnych.

Narzędzia kontroli osiągnięć ucznia:

 • sprawdziany pisemne i kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • pisemne i ustne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć szkolnych,
 • prace w grupach,
 • aktywność ucznia na zajęciach,
 • prace dodatkowe, udział w konkursach.

W ocenianiu używa się dodatkowo znaków + i –.

Dodatkowe informacje

 • Po uzyskaniu trzech plusów za aktywność uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą.
 • Uczeń może być 3 razy w semestrze nieprzygotowany do lekcji. Za następne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 • Brak zeszytu, podręcznika lub pracy domowej to nieprzygotowanie.
 • Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie po odbytej chorobie (nieobecności).
 • Uczeń, który był chory (nieobecny na lekcji), jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących tematów i wiadomości.
 • Uczeń może poprawić ocenę 1, 2, 3 ze sprawdzianu lub kartkówki.
 • Uczeń może poprawić ocenę 1 z pracy domowej, brakującą pracę musi uzupełnić.
 • Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się ocenę semestralną.
 • Na ocenę końcową pracujemy cały rok.
 • W przypadkach nieobjętych PZO obowiązujące są regulacje zawarte w WZO.

Ze względu na to, że katecheza ma rodzicom dopomóc wychowywać dzieci w wierze i doprowadzić je do spotkania z Chrystusem w Kościele – oczekuję od ucznia:

 • właściwej postawy wiary: poszanowania Imienia Bożego i imion świętych, szacunku wobec osób, miejsc i rzeczy poświęconych Bogu, godnego zachowania się w kościele i na katechezie,
 • udziału w życiu Kościoła: msza św. niedzielna, okresowe nabożeństwa np. różaniec, roraty, droga krzyżowa, spowiedź pierwszopiątkowa.