Przedmiotowy System Oceniania

Matematyka 2001

w klasach 4 – 6 Szkoły Podstawowej nr 1

Przedmiotowy System Oceniania (w skrócie PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku

I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

3. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.

4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

6. Pracę klasową, napisaną na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawianej. Ocena niedostateczna z pracy klasowej musi być poprawiona w ciągu dwóch tygodni.

7. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień.

8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.

9. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

10. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach.

11. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia.

II. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

1. prace klasowe,
2. sprawdziany (kartkówki),
3. odpowiedzi ustne,
4. prace domowe,
5. zeszyty ćwiczeń,
6. prace długoterminowe,
7. inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła matematycznego,
8. obserwacja ucznia:
a) przygotowanie do lekcji,
b) aktywność na lekcji,
c) praca w grupie.

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz liczby godzin w danej klasie; jest modyfikowana co semestr.

FORMY AKTYWNOŚCI

CZĘSTOTLIWOŚĆ W SEMESTRZE

Prace klasowe

Min 3

Kartkówki

Min 4

Odpowiedzi ustne

3

Prace domowe

3

Aktywność na lekcji

na bieżąco

Przygotowanie do lekcji

na bieżąco

Prace długoterminowe

1

Prace dodatkowe

na bieżąco

 

III. Obszary aktywności

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.

2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.

3. Prowadzenie rozumowań.

4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.

5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.

6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym.

7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych.

8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.

9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

V. Kryteria oceny semestralnej i rocznej

1. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień  przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej).

2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.

3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.

4. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

100% – 96% – celujący
95% – 91% – bardzo dobry
90% – 70% – dobry
69% – 50% – dostateczny
49% – 31% dopuszczający
30% – 0% – niedostateczny

5. Poszczególnym formom aktywności przyporządkowane są następujące wagi:

– prace klasowe  – waga 5
– kartkówki – waga 4
– prace domowe –  waga 2
– praca na lekcji, aktywność   – waga 3
– prace długoterminowe  –  waga 5
– konkursy przedmiotowe ( miejsca na szczeblu pozaszkolnym) – waga 5
– inne dodatkowe – waga 1

6. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.

7. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MENiS.

VI.  Informacja zwrotna

1. Nauczyciel – uczeń:

a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
b) pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
c) motywuje do dalszej pracy.

2. Nauczyciel – rodzice:

a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,
b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,
c) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
d) dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
e) daje wskazówki do pracy z uczniem.

3. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:

a) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia,
b) nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

VII. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania

PSO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie każdego cyklu edukacyjnego.

Ewaluacja powinna dać odpowiedzi na pytania:

· Jakie sytuacje związane z ocenianiem budzą niezadowolenie?
· Czy zadowalające są efekty?
· Czy wykorzystano w ocenianiu wszelkie zasoby?
· Gdzie tkwią zasadnicze trudności w naszym ocenianiu?
· Czy konieczne są zmiany?
· Jakie środki działania podjąć?
· Czy zmieniam metody wprowadzam ulepszenia?
· Czy spełnia dobrze rolę informacyjną?