Wymagania edukacyjne z matematyki
w Szkole  Podstawowej nr 1

Przedmiotowe Zasady Oceniania (w skrócie PZO) są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Słupsku

I. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
 2. Prace klasowe, sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 3. Prace klasowe są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy.
 4. Krótkie sprawdziany (kartkówki) nie muszą być zapowiadane.
 5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej lub sprawdzianie musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 6. Pracę klasową , kartkówkę i prace domową można poprawić Poprawa jest obowiązkowa dla uczniów, którzy otrzymali oceny niedostateczne,  natomiast dobrowolna dla pozostałych  uczniów. Poprawę przeprowadza się raz w terminie ustalonym przez nauczyciela na konsultacjach. Do dziennika wpisywane są dwie oceny.
 7. Po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej 1 tygodnia) uczeń ma prawo nie być oceniany przez tydzień.
 8. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
 9. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.
 10. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusami”. Za 5 zgromadzonych „plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy: częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywną pracę w grupach
 11. Praca domowa może być zadana po każdej lekcji , a sprawdzana kartkówką,odpowiedzią przy tablicy lub zebraniem zeszytów.
 12. Udział w konkursach , lidze matematycznej jest oceniany, a za premiowane miejsce w konkursie uczeń otrzymuje ocenę celującą
 13. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia.

II. Narzędzia, czas pomiaru i obserwacji osiągnięć uczniów

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

 1. prace klasowe,
 2. sprawdziany (kartkówki),
 3. odpowiedzi ustne,
 4. prace domowe,
 5. zeszyty ćwiczeń,
 6. prace długoterminowe,
 7. inne formy aktywności np. udział w konkursach matematycznych, wykonywanie pomocy dydaktycznych, aktywny udział w pracach koła matematycznego,
 8. obserwacja ucznia:
  a) przygotowanie do lekcji,
  b) aktywność na lekcji,
  c)praca w grupie.

Liczba i częstotliwość pomiarów jest zależna od realizowanego programu nauczania oraz liczby godzin w danej klasie; jest modyfikowana co semestr.

FORMY AKTYWNOŚCI

CZĘSTOTLIWOŚĆ W SEMESTRZE

Prace klasowe

Min 3

Kartkówki

Min 4

Odpowiedzi ustne

3

Prace domowe

3

Aktywność na lekcji

na bieżąco

Przygotowanie do lekcji

na bieżąco

Prace długoterminowe

1
Prace dodatkowe

na bieżąco


III.
 Obszary aktywności

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:

 1. Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.
 2. Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.
 3. Prowadzenie rozumowań.
 4. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
 5. Posługiwanie się symboliką i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.
 6. Analizowanie tekstów w stylu matematycznym.
 7. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów pozamatematycznych.
 8. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
 9. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

Kryteria osiągnięć

IV. Kryteria oceny semestralnej i rocznej

 1. Ocenę semestralną (roczną) wystawia nauczyciel najpóźniej na tydzień  przed terminem klasyfikacji semestralnej (rocznej).
 2. O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.
 3. Wszystkie formy aktywności ucznia oceniane są w skali stopniowej.
 4. Punkty uzyskane z prac klasowych i sprawdzianów przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

100% – 96% – celujący
95% – 91% – bardzo dobry
90% – 70% – dobry
69% – 50% – dostateczny
49% – 31% dopuszczający
30% – 0% – niedostateczny

 1. Ocenę roczną wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku.
 2. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PZO, rozstrzygane będą zgodnie z WZO oraz rozporządzeniami MENiS.

V. Informacja zwrotna

 1. Nauczyciel – uczeń:
 2. a) informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania,
  b) pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju,
  c) motywuje do dalszej pracy.
 3. Nauczyciel – rodzice:
 4. a) informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania,
  b) informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce,
  c) dostarcza informacji o trudnościach ucznia w nauce,
  d) dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia,
  e) daje wskazówki do pracy z uczniem.
 5. Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:
 6. a) nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia,
  b) nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

VI. Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania

PZO podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie każdego cyklu edukacyjnego.

Ewaluacja powinna dać odpowiedzi na pytania:

 • Jakie sytuacje związane z ocenianiem budzą niezadowolenie?
 • Czy zadowalające są efekty?
 • Czy wykorzystano w ocenianiu wszelkie zasoby?
 • Gdzie tkwią zasadnicze trudności w naszym ocenianiu?
 • Czy konieczne są zmiany?
 • Jakie środki działania podjąć?
 • Czy zmieniam metody wprowadzam ulepszenia?
 • Czy spełnia dobrze rolę informacyjną?