Kandydaci do klas I w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski , w okresie rekrutacji uczniów do klas 1, zostały ROZPATRZONE POMYŚLNIE.

Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do klas I na rok szkolny 2020/21.

Rodziców, którzy zdążyli złożyć tylko wniosek w SYSTEMIE REKRUTACYJNYM NABO , prosimy z chwilą przywrócenia zajęć w szkołach, do złożenia wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły (wniosek będzie można wydrukować w szkole).

Lista z podziałem uczniów kl.1 na klasę A i B będzie wywieszona w sieni szkoły 30 czerwca 2020.


Aplikacja i rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

do klasy pierwszej

cloudtrwa od 2 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. do godz. 16.00

Zapraszamy do JEDYNKI

Rekrutacja wszystkich kandydatów odbywa się za pośrednictwem aplikacji NABO pod adresem:
http://sp-slupsk.nabory.pl  (klasa pierwsza)

Harmonogram rekrutacji klasy pierwszych


Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas I

 1. Rekrutacja trwa od 02.03.2020r. (godzina 13.00) do 23.03.2020r. (godzina 16.00) i tylko
  w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.
 1. W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl
 1. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.
 1. Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka, ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.
 1. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.
 1. Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 02.03.2020r. (od godziny 13.00)
  do 23.03.2020r. (do godziny 16.00). Przy składaniu wniosku potwierdzamy wolę przyjęcia dziecka – druk wypełniamy w sekretariacie.
 1. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.
 1. Zgłoszenie/wniosek można składać za pomocą komputera, tableta, smartfona i innych urządzeń obsługujących połączenia z Internetem.
 1. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie
  od 06.04.2020r. (od godziny 12.00) do 15.04.2020r. (do godziny 10.00) składają   pisemne   potwierdzenie   woli przyjęcia dziecka do szkoły – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły, o ile nie zrobili tego wcześniej.
 1. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej proszę dzwonić
  do sekretariatu szkoły (tel.59 842 55 01).

Informacja o naborze do klas I w roku 2020/2021

Od 2 marca 2020 r. rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do klas I szkół podstawowych, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku 7. lat zamieszkałe w Słupsku. O przyjęcie ubiegać się mogą także dzieci, które w 2020 roku kończą 6 lat, po spełnieniu jednego z dwóch warunków: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nabór dotyczy także dzieci, które podlegały odroczeniu od obowiązku szkolnego na podstawie posiadanej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rodzic, po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji, dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą następujące kryteria:

1. Kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 30 pkt.,
2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.,
3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt.,
4. kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt.,
5. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt.,
6. kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska – 60 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 30 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu. W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej szkoły oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki – pierwszego wyboru.