REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

NABÓR UCZNIÓW DO KLAS I na rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo

Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku:

 • są wolne miejsca dla uczniów klas I w roku szkolnym 2020/21 i od 20 kwietnia   do 27 czerwca 2020r. trwa rekrutacja uzupełniająca nabór uczniów do  klas I,

za pośrednictwem  systemu rekrutacyjnego NABO.

W celu złożenia wniosku/zgłoszenia dziecka należy wejść na stronę       

                                          https://sp-slupsk.nabory.pl

Jeżeli Rodzice mają kłopot z elektronicznym złożeniem wniosku,  mogą  tę czynność wykonać wspólnie z sekretarzem szkoły, w porozumieniu telefonicznym.           Nr telefonów : 59 842 55 01 lub 534 829 415

 • w budynku SP1 w Słupsku, będzie utworzony bezpłatny oddział przedszkolny  dla 6-latków,   „ ZERÓWKA” .

W  SP1 grupa „ZEROWA” ma zapewnione bardzo komfortowe warunki :

 • oddzielnie wejście (z boku szkoły) do swoich pomieszczeń : szatnia, łazienka, sala zajęć, pomieszczenie gospodarcze
 • możliwość korzystania z obiektów szkoły : sala gimnastyczna, sala widowiskowa, plac zabaw, boisko sportowe
 • możliwość zaprzyjaźnienia się ze społecznością SP1 poprzez udział w uroczystościach szkoły
 • udział w zajęciach klas 1-3

Dzieci będą mogły przebywać w tym oddziale bezpłatnie, z bezpłatnym posiłkiem,  przez 4 lub 8 godzin dziennie.

Oddział ten będzie zarządzany przez Przedszkole nr 4 w Słupsku,  ul. Witolda  Lutosławskiego 6.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego „ZERÓWKI”

W celu złożenia wniosku/zgłoszenia dziecka do „ZERÓWKI” należy wejść na stronę                          https://przedszkola-slupsk.nabory.pl
od 04.05.2020r. ( godz. 13.00) do 15.05.2020r. ( godz. 13.00) i postępować zgodnie z zamieszczoną tam informacją.

We wniosku należy wskazać PRZEDSZKOLE NR 4 w Słupsku

Jeżeli Rodzice mają kłopot z elektronicznym złożeniem wniosku,  mogą  tę czynność wykonać wspólnie z sekretarzem szkoły, w porozumieniu telefonicznym.   Nr telefonów : 59 842 55 01 lub 534 829 415

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, prosi się Rodziców o niedostarczanie do odwołania wydruków zgłoszeń dotyczących rekrutacji . 

Wnioski te można ( ale nie trzeba koniecznie) przesłać elektronicznie : sekretariat@sp1slupsk.pl

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Wszystkie terminy  związane z powyższa rekrutacją, zawarte zostały w Zarządzeniu       Nr 170/E/2020  Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.


Kandydaci do klas I w roku szkolnym 2020/21

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku informuje, że wszystkie złożone przez Rodziców wnioski , w okresie rekrutacji uczniów do klas 1, zostały ROZPATRZONE POMYŚLNIE.

Wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do klas I na rok szkolny 2020/21.

Rodziców, którzy zdążyli złożyć tylko wniosek w SYSTEMIE REKRUTACYJNYM NABO , prosimy z chwilą przywrócenia zajęć w szkołach, do złożenia wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły (wniosek będzie można wydrukować w szkole).

Lista z podziałem uczniów kl.1 na klasę A i B będzie wywieszona w sieni szkoły 30 czerwca 2020.


Aplikacja i rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

do klasy pierwszej

cloudtrwa od 2 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. do godz. 16.00

Zapraszamy do JEDYNKI

Rekrutacja wszystkich kandydatów odbywa się za pośrednictwem aplikacji NABO pod adresem:
http://sp-slupsk.nabory.pl  (klasa pierwsza)

Harmonogram rekrutacji klasy pierwszych


Wskazówki dotyczące rekrutacji elektronicznej do klas I

 1. Rekrutacja trwa od 02.03.2020r. (godzina 13.00) do 23.03.2020r. (godzina 16.00) i tylko
  w tym terminie będzie możliwe złożenie zgłoszenia/wniosku.
 1. W celu złożenia zgłoszenia/wniosku należy wejść na stronę https://sp-slupsk.nabory.pl
 1. Rodzic/ prawny opiekun zakłada konto wybierając opcję „Wypełnij nowy wniosek/zgłoszenie”.
 1. Zgłoszenie składają rodzice dziecka z obwodu szkoły, natomiast wniosek wypełniają rodzice dziecka, ubiegającego się o miejsce w szkole spoza obwodu.
 1. Login do konta to PESEL dziecka, a hasło rodzic ustala sam. Jeden PESEL umożliwia założenie jednego konta.
 1. Po wypełnieniu zgłoszenia/wniosku oraz oświadczeniu, że informacje są prawdziwe (ostatni punkt, bez niego wniosek będzie niepełny i nie będzie mógł być rozpatrywany) należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły w terminie od 02.03.2020r. (od godziny 13.00)
  do 23.03.2020r. (do godziny 16.00). Przy składaniu wniosku potwierdzamy wolę przyjęcia dziecka – druk wypełniamy w sekretariacie.
 1. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.
 1. Zgłoszenie/wniosek można składać za pomocą komputera, tableta, smartfona i innych urządzeń obsługujących połączenia z Internetem.
 1. Rodzice dziecka zakwalifikowanego do klasy pierwszej danej szkoły w terminie
  od 06.04.2020r. (od godziny 12.00) do 15.04.2020r. (do godziny 10.00) składają   pisemne   potwierdzenie   woli przyjęcia dziecka do szkoły – druki będą dostępne w sekretariacie szkoły, o ile nie zrobili tego wcześniej.
 1. W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji elektronicznej proszę dzwonić
  do sekretariatu szkoły (tel.59 842 55 01).

Informacja o naborze do klas I w roku 2020/2021

Od 2 marca 2020 r. rozpoczyna się (elektroniczny) nabór do klas I szkół podstawowych, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku 7. lat zamieszkałe w Słupsku. O przyjęcie ubiegać się mogą także dzieci, które w 2020 roku kończą 6 lat, po spełnieniu jednego z dwóch warunków: dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Nabór dotyczy także dzieci, które podlegały odroczeniu od obowiązku szkolnego na podstawie posiadanej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rodzic, po wypełnieniu wniosku w podanej aplikacji, dokonuje wydruku i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów przekazuje wniosek do placówki pierwszej preferencji.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły podstawowej zamieszkujący w obwodzie danej szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą następujące kryteria:

1. Kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 30 pkt.,
2. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 20 pkt.,
3. kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt.,
4. kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt.,
5. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt.,
6. kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska – 60 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 30 pkt.

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów. Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu. W trakcie wypełniania wniosku prosimy o wybranie preferowanej szkoły oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki – pierwszego wyboru.