PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSK
NA LATA 2018/2019

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. Poz. 1249).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) – § 4.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe).

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły opiera się na humanistycznych i uniwersalnych wartościach, odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny. Program został przygotowany z uwzględnieniem zasad pedagogiki oraz przepisów prawa, a także zobowiązań wynikających z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz konwencji o Prawach Dziecka.

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:
* dotychczasowe doświadczenia szkoły,
* propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, autorstwa rodziców, uczniów i nauczycieli,
* analizę sytuacji wychowawczej,
* przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania.

DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:
* spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
* rozmów z rodzicami na temat ich oczekiwań dotyczących realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
* obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,
* analizy uwag wpisanych do e-dziennika.

Diagnozy potrzeb szkoły dokonano w oparciu o przeprowadzone ankiety wśród dzieci, rodziców i nauczycieli naszej społeczności, korzystając z ankiet programu FALOCHRON. Ankieta obejmowała takie obszary jak:
Czynniki zewnętrzne: struktura rodziny, relacje rodzinne, status posiadania, klimat domowy, wpływy rówieśnicze, wpływy mediów
Czynniki wewnętrzne: system osobowości dziecka, odczucia, jak dziecko ocenia swoją sytuację i rówieśników, system wartości, używki, hejtowanie, samoocena, dojrzałość społeczna i emocjonalna .

WNIOSKI Z DIAGNOZY

Ankieta przeprowadzona została wśród 24 dzieci i rodziców klas VIII oraz wśród 18 nauczycieli. Dotyczyła ona poziomu zadowolenia ze szkoły, niewłaściwych zachowań , wyznawanych wartości, spędzania czasu wolnego, otrzymanego wsparcia, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych.

Ankietowani wskazali, że są zadowoleni ze szkoły i dzielnicy: 66% dzieci, 82% rodziców. Potwierdza to również opinia nauczycieli.

Zadowoleni są także z poczucia bezpieczeństwa, z zajęć dodatkowych , z kontaktów z kolegami i ze sposobu traktowania przez nauczycieli: 66% dzieci, 68% rodziców. W 86% rodzice są zadowoleni z relacji z nauczycielem.

83% dzieci jest zadowolona z funkcjonowania w szkole, podobnie jak z poziomu życia w rodzinie i sposobu spędzania wolnego czasu.79% dzieci przyznaje, że złe są ucieczki ze szkoły, jak też brak porozumienia z rodzicami. 42% dzieci i 45% rodziców uważa, że trudności w nauce wynikają z nieuczenia się

Społeczność ma wysoką świadomość na temat niewłaściwych zachowań i złego wpływu używek na zdrowie . 91% dzieci zdaje sobie sprawę, że palenie jest złe, jednocześnie 12,5% przyznaje się do palenia papierosów. 36% rodziców wie, że wśród dzieci występuje palenie papierosów. Dzieci za złe (91%) uznają także : zakłócanie porządku, przebywanie w nocy poza domem, niszczenie, przemoc, używki. 87,5% dzieci i 73% rodziców utrzymuje, że wie jakie są skutki przyjmowania substancji psychotropowych, 55% rodziców potwierdza, że tak jest. 75% dzieci wie, że substancje psychotropowe to realne zagrożenie dla młodzieży. 62,5% uznaje, że przeszli w szkole szkolenie nt, substancji psychotropowych. 58% dzieci i 73% rodziców wie, że massmedia (filmy, czasopisma, internet, itp.) mają negatywny wpływ na zjawisko zażywania substancji szkodliwych przez dzieci. Jednostki widziały zabronione substancje u kolegów w szkole. 50% wie, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia.

42% dzieci uznaje, że właściwe jest ukrywanie prawdy przed rodzicami, a 36% rodziców przyznaje, że dzieci ukrywają prawdę przed nimi.

W 87% dzieci rozumieją, że złe jest umieszczanie sms-ów o obraźliwych treściach, zamieszczanie cudzych zdjęć bez zgody właściciela, 68% rodziców nie wie czy dzieci umieszczają cudze zdjęcia. 54% dzieci nie akceptuje gestów i odzywek o tematyce seksualnej, 42% jest to obojętne, tyle samo procent nie akceptuje mówienia o seksie publicznie.

Podobnie 75% dzieci za złe uznaje korzystanie z treści erotycznych i hejtowanie. 59% rodziców nie wie , czy dzieci hejtują na stronach. 58% dzieci twierdzi, że nie akceptuje przekazywania w sieci treści o tematyce seksualnej, 29% jest to obojętne.

Według nauczycieli największym problemem dotyczącym zachowań uczniów jest używanie wulgaryzmów – odpowiedziało tak 100% ankietowanych. W dalszej kolejności nauczyciele zwracają uwagę na: trudności w nauce wynikające z nieuczenia się – 94%, stosowanie agresji i przemocy, ukrywanie prawdy przed rodzicami – 76%, wagary, bunt wobec rodziców- 70% stosowane przemocy dla osiągnięcia jakiegoś celu, rozsyłanie przez sms-y i mail obraźliwych , upokarzających i kompromitujących treści – 65%. Ponad połowa ankietowanych wymieniła kradzieże rzeczy należących do koleżanek i kolegów oraz izolowanie się od grupy rówieśniczej (52%), a 47% badanych wskazało występowanie zjawiska hejtowania w Internecie.

Dużą rolę w życiu ankietowanych odgrywają wartości.

92% ankietowanych dzieci uważa, że ważne jest dla nich osiąganie sukcesów, to zdanie potwierdzają rodzice, wg nich 55% stwierdza, że jest to bardzo ważne , a 45% średnio ważne. Nauczyciele uważają te kwestię istotną dla 35%, natomiast średnio ważną dla 70% .

Ważne dla 92% dzieci jest dobry zawód, zapewnienie bliskim miłości, wg 77% rodziców także.

71% dzieci ceni sobie posiadanie przyjaciół, realizacja zainteresowań i 79% powstrzymywanie się od narkotyków, substancji psychoaktywnych to ostatnie dla 82% rodziców także.

87,5% dzieci przyznaje, że ważne jest być człowiekiem godnym zaufania (dla rodziców-w 81%) i mieć wygodne życie w dorosłości -dla rodziców w 59%. Bycie bogatym jest średnio ważne dla 62,5% dzieci, podobnie jak dla rodziców -59%.

Średnio ważne dla 54% dzieci jest kierowanie się zasadami etycznymi, dla 64% rodziców jest to ważne. Dla 75% ważne jest wygodne urządzanie się w życiu. Według nauczycieli najważniejsze dla uczniów jest: posiadanie przyjaciół 94%, realizowanie swoich zainteresowań i pragnień – 76%, bycie bogatym i wygodne urządzenie się w życiu 70% oraz zapewnienie swoim bliskim miłości 52%.

17% dzieci przyznaje się do przebywania w nocy poza domem , natomiast 55% rodziców nie wie o tym a 45% uważa, że nie przebywają.

46% dzieci deklaruje, że ukrywa prawdę przed rodzicami na temat kolegów, a 33% ukrywa prawdę nt. swoich doświadczeń. 55%rodziców nie wie, czy dzieci ukrywają prawdę, a 36% twierdzi, że o tym wie.

37,5% dzieci używa wulgaryzmów i buntuje się przeciwko rodzicom. 68% rodziców przyznało, że są wulgaryzmy wśród dzieci a 36% dostrzega bunt dzieci, natomiast 56%rodziców nie wie nic na temat buntu.

50% badanych dzieci uważa, że występuje używanie wulgaryzmów wśród kolegów i koleżanek, podobnie uważa 68% rodziców.

29% dzieci przyznaje się do izolowania od kolegów, 50% rodziców nie wie nic na ten temat.

21% dzieci przyznało się do stosowania przemocy dla osiągnięcia celu, picia alkoholu, nieobecności w szkole bez wiedzy rodziców, zakłócania porządku publicznego. 59% rodziców nie wie czy ich dzieci stosują przemoc, 35% rodziców nie wie, czy piją alkohol.

Średnio 42% dzieci niewiele wie o swoich kolegach

75% dzieci i 50% rodziców nie wie, o występowaniu używek i narkotyków, czy dopalaczy. 71% dzieci i 68% rodziców nie wie też o umieszczaniu obraźliwych informacji w sieci.

W czasie wolnym ankietowani przyznali, że: słuchają muzyki:92% – dzieci i wg 90%rodziców; surfują po internecie : 96%dzieci, wg 64% rodziców; uprawiają sport: 71% dziecii wg 64% rodziców; spotykają się z kolegami: 83% dzieci i wg 59% rodziców.

Najwięcej wsparcia dzieci otrzymują od: przyjaciół-67%, mamy-62,5%, babci i dziadka-58%, wychowawcy klasy- 54%, rodzice i nauczyciela dla 42%.

Nauczyciele zwracają uwagę na występowanie wśród uczniów następujących zachowań: wybuchy niepohamowanej agresji (taką odpowiedź podało 47% nauczycieli, w tym 41% uważa, że zdarzają się one często) skrajne, impulsywne, silne reakcje emocjonalne 41%, niska samoocena i nie nawiązywanie relacji 35% (w tym 27% ankietowanych nauczycieli potwierdza że zdarzają się one często).

Nauczyciele potwierdzają umiejętność rozpoznania ucznia znajdującego się pod wpływem substancji psychotropowych (76%) oraz znajomość skutków przyjmowania ww substancji (prawie 100%), jednocześnie zdają sobie sprawę z zagrożenia jakie niosą one dla uczniów, a także potrafią wskazać miejsca, w których uczniowie mogą uzyskać pomoc (94%). Uważają także, ze na zjawisko zażywania substancji psychotropowych przez dzieci mają wpływ filmy, czasopisma, gry i Internet – 100%.

Na podstawie diagnozy wyłoniliśmy czynniki ryzyka:

CZYNNIKI RYZYKA:
* przemoc wobec innych,
* aktywność w sieci
* stosowanie wulgaryzmów
* zachwiane zasady etyczne
* niechęć do nauki
* obojętność na postępowanie innych
* brak dostatecznej wiedzy rodziców na temat zachowań ryzykownych ich dzieci

Z diagnozy wynikają również czynniki chroniące

CZYNNIKI CHRONIĄCE :
* wysoka świadomość dzieci o negatywnych skutkach przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz wiedza nauczycieli w tym zakresie,
* wysokie poziom zadowolenia z oferty szkoły, sposobu przekazywania wiedzy,
* poczucie bezpieczeństwa, zadowolenie z atmosfery w placówce i sposobu traktowania przez n-li oraz ze swoich osiągnięć
* wysoka świadomość niewłaściwych zachowań wśród dzieci
* wartości takie jak: osiąganie sukcesów w nauce, posiadanie przyjaciół, posiadanie dobrego zawodu, zapewnienie swoim bliskim miłości, realizowanie swoich zainteresowań i pragnień, powstrzymanie się od używania narkotyków, substancji psychotropowych i innych środków.

ZADANIA I TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE PROGRAMU

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:
* dojrzałości fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
* dojrzałości psychicznej (intelektualnej, emocjonalnej) – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,
* dojrzałości społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym i relacje międzyludzkie.
* dojrzałości duchowej- ukierunkowanej na kształtowanie wartości, norm, wzorców zachowań.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

1. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa, utraty zdrowia przez używki oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia na co dzień.
2. Bezpieczeństwo a aktywność w sieci.
3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, kultura słowa , uczciwości, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.
4. Kształtowanie nawyków proekologicznych.
5. Integracja środowiska, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, godności człowieka, szacunku, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, wzmacnianie więzi rodzinnych
6. Wpajanie zasad etycznych, moralnych, wrażliwości na potrzeby innych , empatii wobec drugiego człowieka.

METODY STOSOWANE DO REALIZACJI WYZNACZONYCH CELÓW:
* gry i zabawy,
* twórczość artystyczna dzieci,
* projekty,
* odgrywanie ról (symulacje, inscenizacje, dramy, scenki rodzajowe),
* praca w terenie,
* wycieczki tematyczne, turystyczno- krajoznawcze.
* spektakle profilaktyczne

FORMY PRACY
* praca indywidualna,
* koła przedmiotowe,
* zespoły wyrównawcze,
* konsultacje,
* socjoterapia,
* Samorząd Uczniowski,
* zajęcia pozalekcyjne,
* gry i zabawy.
* Kształtowanie kompetencji kadry pedagogicznej, samodoskonalenie i rozwój warsztatu pracy nauczyciela – zwiększenie świadomości nauczycieli w zakresie określonych kompetencji – zwiększenie efektywności pracy nauczycieli, wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą – organizacja rad pedagogicznych – znajomość prawa oświatowego – integracja kadry pedagogicznej, praca zespołów samokształceniowych – lekcje otwarte – udział w pozaszkolnych formach doskonalenia – opracowanie i przestrzeganie obowiązujących procedur .

PLAN I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA PODSTAWIE WYZNACZONYCH CELÓW

Zadania programu Spodziewane efekty Metody realizacji
1. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa,  utraty zdrowia przez używki , depresje oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia na co dzień. · korygowanie wad postawy,
· kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie,
· zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała,
· stosowanie zasad zdrowego stylu życia, odżywiania,
· wdrażanie uczniów do umiejętnego organizowania warsztatu pracy i zachowania higieny psychicznej,
· ukazywanie szkodliwości tzw. używek dla rozwoju psychofizycznego człowieka,
· zapoznanie z optymalnym rozkładem posiłków w ciągu doby,
· przedstawienie pozytywnego albo szkodliwego wpływu niektórych pokarmów na zdrowie człowieka,
· poznanie zasad zdrowego odżywiania się i ich wpływu na zdrowie i kondycję fizyczną,
· ukazanie jak ważna jest samooakceptacja dla zdrowia psychicznego człowieka,
· wskazanie możliwości, miejsc szukania pomocy w depresjach
· lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną,
· pogadanki na godzinach wychowawczych,
· pogadanki pielęgniarki szkolnej, pierwsza pomoc przedmedyczna, psychologa,
· organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia,
· organizowanie kół zainteresowań,
· lekcje wychowania fizycznego i zajęcia sportowe w ramach klas sportowych,
· organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych,
· organizowanie spotkań dla rodziców
2. Bezpieczeństwo a aktywność w sieci. · kształcenie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, zagrożeń ze strony mediów, skutków uzależnień od telewizji, internetu, gier komputerowych,
· wdrażanie uczniów do umiejętnego organizowania warsztatu pracy i zachowania higieny psychicznej
· zaproszenie gości na pogadankę o aktywności w sieci i zagrożeń z niej wynikających,
· współpraca z rodzicami –  wyczulenie ich na niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiedniego posługiwania się komunikatorami  – szkoła dla rodziców,
· projekcja filmów na temat profilaktyki uzależnień,
· pogadanki na godzinach wychowawczych
3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania,kultura słowa, uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. · rozwijanie kultury dyskusji,
· organizowanie pomocy koleżeńskiej,
· poznanie elementarnych norm współżycia społecznego w grupie rówieśniczej,
· kształtowanie umiejętności stosowania podstawowych zasad zachowania,
· poznanie zasad savoir-vivru,
· kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
· kształtowanie umiejętności kulturalnego odnoszenia się do pracowników szkoły i rówieśników,
· zaznajamianie z zasadami kulturalnego zachowania się przy stole
· kontakty z rodzicami,
· spektakle profilaktyczne,
· pogadanki,
· dyskusje,
· pochwały na forum klasy i w e-dzienniku,
· pozytywne podsumowanie lekcji,
· zwracanie uwagi na przerwach na niewłaściwe zachowanie
4. Edukacja proekologiczna · umiejętność obserwowania przyrody,
· uświadomienie odpowiedzialności za środowisko,
· poznanie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym
· wycieczki po okolicy, do parku, lasu, spotkania z leśniczym, dokarmianie ptaków i zwierząt,
· udział w akcjach: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi,
· udział w konkursach wiedzowych
5.Integracja środowiska,  kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,  szacunku, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, wzmacnianie więzi rodzinnych · poznanie przez uczniów symboli narodowych,
· poznawanie przez uczniów najbliższej okolicy, stolicy i innych miast polskich,
· poznawanie sylwetek słynnych Polaków, patrona szkoły,
· spotkania integracyjne rodziców, dzieci i nauczycieli
· zapoznanie rodziców  z modelami postaw rodzicielstwa, skutków niezaspokajania potrzeb emocjonalnych u dzieci,
· zapoznanie rodziców z oznakami dojrzewania u dzieci,
· uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym,
· prowadzenie kroniki szkolnej,
· konkurs wiedzy o patronie szkoły,
· pogadanki w czasie godziny wychowawczej,
· obchody Dnia Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, rajdy, ogniska, biwaki, przedstawienia, warsztaty,
· spotkania z ważnymi ludźmi,
· szkoła dla rodziców,
· zabawy integracyjne z uczniami w klasach (zabawy np. w kłębek nici, pajęczynka, iskierka),
· zastosowanie form warsztatowych, scenek, dramy
6. Wpajanie zasad etycznych, moralnych,  wrażliwości na potrzeby innych , empatii wobec drugiego człowieka, godności człowieka, szacunku i tolerancji. · wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej itd.,
· rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, przyswajanie podstawowych zasad tolerancji,
· zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych,
· nauczenie zasad etycznych,
· podejmowanie rozmów o moralności
· zabawy integracyjne z uczniami w klasach (zabawy np. w kłębek nici, pajęczynka, iskierka),
· zastosowanie form warsztatowych, scenek, dramy,
· spektakle profilaktyczne,
· pogadanki,
· dyskusje
7. Rozwijanie zainteresowań i motywacji uczniów. · realizacja kół zainteresowań dla zdolnych uczniów- rozwój zainteresowań,
· odnalezienie celów życiowych młodych ludzi- motywacja,
· jak się uczyć- poznanie stylów uczenia się i  kanałów odbioru
· pogadanki,
· filmy edukacyjne,
· organizowanie wyjść, wycieczek,
· zajęcia z doradztwa zawodowego,
· zapraszanie ciekawych gości,
· promocja szkolnych talentów

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli.

Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:
1. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami
2. Zapoznanie rodziców z:
* zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,
* przepisami dotyczącymi zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,
* organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej, harmonogramem zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
3. Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy szkoły, opiniowanie niektórych dokumentów szkoły.

Rodzice:
* wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
* wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
* aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
* dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z internetu),
* zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Wychowawcy i nauczyciele:
* starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia,
* opracowują i realizują szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
* prowadzą dokumentację nauczania,
* wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
* dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,
* wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
* informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
* integrują oddział,
* wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
* promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
* inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
* współpracują z dyrekcją szkoły,
* współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi,
* udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
* wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
* informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,
* inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
* kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
* reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
* wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
* współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,
* proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

Uczniowie:
* współorganizują imprezy i akcje szkolne,
* znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,
* akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
* współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
* kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
* mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja uwzględni jak realizowano program, kto brał w nim udział, ilu było uczestników, które elementy były dobrze przyjęte, a które nie i dlaczego, czy zrealizowano cele , czy program przyniósł efekty, dotyczące nie tylko uczestników, np. zmianę zachowań rodziców.

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane będą systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów pochodzić będą od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz posłużą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji programu.

Sposoby i środki ewaluacji:
* obserwacja i analiza zachowań uczniów,
* obserwacja postępów w nauce,
* frekwencja na zajęciach dydaktycznych,
* udział w konkursach.

Narzędzia ewaluacji:
* obserwacja,
* ankieta,
* analiza szkolnej dokumentacji.

Pod koniec roku szkolnego 2018/2019 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą rozmów, obserwacji oraz analizy dokumentacji. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.

Przeprowadzenie badań, analiza, konstruowanie programu:

Sylwia Kozłowicz
Anna Beczek
Urszula Stocka

Program wychowawczo- profilaktyczny został przedstawiony na zebraniu rady Pedagogicznej w dniu 13 września 2018 r.