Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza
w Słupsku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku.

Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
V. Uczniowskie i szkolne tradycje.
VI. Przepisy końcowe.

I. Postanowienia ogólne

§ 1W Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem”.

§ 2Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 4. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. Regulamin wyborów do Samorządu jest zamieszczony w osobnym dokumencie jako Załącznik nr 1.

§ 5. Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia,
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

§ 6Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) rozwijania swoich zainteresowań,
d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
e) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.

§ 7Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

§ 8Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.

§ 9W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów, Samorząd może przeprowadzać ankiety.


II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 10. Organami Samorządu są:
a) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
b) Rada Samorządu
c) Trójki Klasowe.

§ 11.
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
2. Organy Samorządu zobowiązane są raz na semestr składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

§ 12.
1. Zebrania Trójek Klasowych zwoływane są na wniosek:
a) opiekuna RSU,
b) przewodniczącego Samorządu,
c) co najmniej 1/5 uczniów Szkoły.

§ 13. Do kompetencji Zebrania Trójek Klasowych należy zgłaszanie i rozpatrywanie pomysłów, inicjatyw i projektów dotyczących życia Szkoły.

§ 14. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a) wyłaniany jest w wyniku głosowania podczas wyborów do RSU- otrzymał największa liczbę głosów,
b) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) kieruje pracą Samorządu.

§ 15. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Członków sekcji RSU,d) Rzecznika do spraw uczniów klas IV – VI.

§ 16. Zebrania RSU zwołuje opiekun SU lub Przewodniczący w porozumieniu z opiekunem Samorządu.

§ 17. Rada Samorządu:
a) opracowuje projekt prac Samorządu.
b) Ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły i Uczniów, reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) Prowadzi bieżącą dokumentację prac.

§ 18Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

§ 19.
1. Do zadań Przewodniczącego należy:
a) realizacja programu zadań Samorządu,
b) nadzór nad pracami sekcji,
c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą, kontakty z przewodniczącymi klas.

2. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.

3. Funkcję rzecznika do spraw uczniów klas IV – VI pełni w naszej Szkole Przewodniczący Rady Samorządu i w tej roli:
a) reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą,
b) wyznacza w klasach łączników, z którymi ściśle współpracuje.

§ 20.
1. Do realizacji swych zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje.

2. Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady, w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje 3 – 4 osobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.

3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.

4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują całą kadencję) lub nadzwyczajny (doraźny).

5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
a) Nazwę sekcji,
b) Okres jej istnienia,
c) Skład osobowy.

6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

§ 21.
1. Do zadań Sekcji należy:
a. organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja,
b. wybór i współpraca z opiekunem Samorządu oraz współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji,
c. rozstrzyganie sporów między uczniami.

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 22.
1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem pracy Samorządu.

2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.

3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 23.
1. Regulamin Samorządu.

2. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.

3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.

4. Semestralne sprawozdania z działalności Samorządu.

5. Księga wpływów i wydatków.

§ 24Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 25Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.

§ 26Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

§ 27Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

V. Uczniowskie i szkolne tradycje

§ 28.
1. Każdego dnia w pokoju nauczycielskim będzie losowany „szczęśliwy numer”. Uczeń, którego nazwisko znajduje się pod tym numerem w dzienniku, zwolniony jest w tym dniu z odpowiedzi ustnej.

2. 13 – ty każdego miesiąca jest to dzień bez kartkówek, sprawdzianów i ocen niedostatecznych. W tym dniu wszystkie numery są szczęśliwe.

3. 14.10 – Edukacji Narodowej. W tym dniu uczniowie mają prawo do całkowicie dowolnego zaproponowania zajęć, ale tak aby pokazać nauczycielom wszystko to, co najlepiej potrafią. Mogą to być popisy sprawności, konkursy np.: mody, playbacki, teatrzyki, karykatury, gazetki. W tym dniu Samorząd Uczniowski ma prawo przejęcia władzy nad szkołą.

4. Dzień Lenia – 26 październik – w tym dniu wszystkie numery są szczęśliwe – mini dyskoteka na przerwach.

5. Krajowy Dzień Miłości – 30 październik – urozmaicony dyskoteką na przerwach.

6. Dzień Zakochanych – Walentynki – 14 luty – wszystkie numery są szczęśliwe, przerwy urozmaicone mini – dyskoteką.

7. Dzień Wiosny – 21 marzec – w tym dniu w tradycyjny sposób wyrażana jest radość z nastania wiosny. Uczniowie mają prawo zorganizować wraz z wychowawcami klas całodzienne wyjście klasy poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Dyrekcja szkoły ma obowiązek przystosowania organizacji dnia szkolnego, stosownie do propozycji zgłaszanych przez klasy. Inne „wyjście” czy wagary są traktowane jak ucieczka a uczestnicy takiej formy obchodów Dnia Wiosny mają jeden dzień nieusprawiedliwionej absencji.

8. Prima – Aprilis – 01 kwiecień – uczniowie w tym dniu mają prawo do robienia „psikusów” w dobrym tonie, np.: prowadzenie lekcji przez siebie, odpytywanie nauczyciela, przebieranie się w dowcipne stroje czy charakteryzację, wydanie śmiesznych gazetek, rysowanie karykatur itp.
Nie mają prawa do opuszczania szkoły. Prima Aprilis jest dniem szkolnym, wesołym, pełnym radości, dobrego dowcipu i humoru. Dzień ten jest dniem szczęśliwych numerów.

9. Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego – 01 czerwiec – dzień ten jest finałem wszelkich szkolnych (międzyszkolnych) rozgrywek, turniejów sportowych i sprawnościowych. Uczniowie w tym dniu maja prawo do zorganizowania wielu atrakcyjnych zabaw i gier na powietrzu oraz wycieczek turystycznych.

VI. Przepisy końcowe

§ 29.
1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50 % + 1).
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły, a jego egzemplarz jest widoczny na gazetce samorządowej.

 

Załącznik nr1.
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.

1. Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska, a Rada Samorządu to jej organ wykonawczo- zarządzający.

2. Rada samorządu Uczniowskiego jest wybierana w wyborach:
a) powszechnych – każdy uczeń ma prawo wziąć udział w wyborach i może być wybrany do Rady,
b) równych – każdy uczeń ma jeden głos,
c) bezpośrednich- każdy uczeń sam musi uczestniczyć w wyborach, nie może zastąpić go kolega,
d) tajnych – nikt nie ma czasu wiedzieć na kogo uczeń głosuje.

3. Każda klasa zgłasza dwóch kandydatów.

4. Na karcie wyborczej jest więcej kandydatów niż ma być wybranych. Aby głos był ważny, każda klasa jest zobowiązana podkreślić nazwiska trzech kandydatów . Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej w określonym dniu.

5. Kandydaci do RSU na tydzień przed wyborami wywieszają plakaty wyborcze.

6. Przewodniczącym RSU zostaje kandydat , który uzyska największa liczbę głosów. Na swoim pierwszym Zebraniu Rada SU wybiera spośród siebie zastępcę i członków poszczególnych sekcji