SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH WYKORZYSTANIA MONITORINGU

Cel stosowania monitoringu wizyjnego w SP1 to zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, a także pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły. Zarejestrowane sytuacje mogą być często jedynym dowodem konfliktu, przestępstwa, gdy świadkowie takich zdarzeń nie chcą „zeznawać”, najczęściej w obawie o własne bezpieczeństwo. Innym celem jest także kontrola osób wchodzących na teren szkoły. Obok zagrożeń fizycznych w szkołach, pojawiają się zagrożenia wynikające z pewnych patologicznych zachowań samych uczniów. Monitoring wizyjny, ma umożliwiać kontrolę zachowań uczniów oraz zaniechać przypadkom zachowań wymienionych poniżej:

Kradzieże: kradzieże mienia szkolnego, kradzieże w sali komputerowej

Dewastacja mienia szkoły: niszczenie sprzętu szkolnego, pisanie po ścianach, dewastacje w toaletach, niszczenie wystroju szkoły , śmiecenie

Zastraszanie: zastraszanie młodszych uczniów, wymuszenia

Przejawy agresji fizycznej wśród uczniów: poszturchiwanie, popychanie z zamiarem zrobienia krzywdy, uderzanie przedmiotami, plucie, bójki , pobicia

Wejście na teren szkoły osób niepowołanych: dilerzy narkotyków, złodzieje, inne osoby stanowiące zagrożenie dla uczniów

Zagrożenia związane z używkami: palenie papierosów, handel narkotykami, spożywanie alkoholu, odurzanie się substancjami psychoaktywnymi, dyskoteki szkolne

1. Dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel, ma prawo wglądu do zapisów monitoringu w uzasadnionych przypadkach (kradzież, dewastacja mienia, zastraszanie, wejście na teren szkoły osób niepowołanych, podejrzenie używania substancji psychoaktywnych, itp.);

2. Pokrzywdzony zgłasza sprawę do nauczyciela, pedagoga czy dyrektora szkoły, a ten, po ustaleniu godziny i miejsca zdarzenia, może posiłkować się zapisem monitoringu;

3. Rodzic może zapoznać się z zapisem kamery z określonego zdarzenia, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Należy znać datę, miejsce i godzinę zdarzenia.

4. Dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel przedstawia rodzicowi zapis monitoringu w określonym wcześniej terminie (zapis w dzienniku pedagoga);

5. Uczeń szkoły, jako świadek zdarzenia lub jego uczestnik, może być poproszony przez dyrektora, pedagoga, nauczyciela o wskazanie na zapisie kamery zainteresowanych osób, zjawisk;

6. Materiały z monitoringu potrzebne w rozwiązaniu trudnych spraw, mogą być przekazane policji, prokuraturze jako dowód w sprawie;

Opracowała:Sylwia Kozłowicz