SZKOLNE PROCEDURY W OBLICZU UJAWNIENIA ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY

Pod pojęciem cyberprzemocy rozumiemy wszystkie formy zastraszania, nękania, wyśmiewania przy użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej obszarem działań są fora dyskusyjne, serwisy społecznościowe, blogi, sms, mms i inne.

1. Wprowadzenie zapisu dotyczącego zakazu używania telefonów komórkowych do nagrywania innych osób, bez ich zgody lub robienia im zdjęć;

2. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy:

a) nauczyciel, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, przyjmuje informację o wykroczeniu – odnotowuje informację i godzinę zgłoszenia;
b) nauczyciel, który nie jest wychowawcą i ma wiedzę o przestępstwie, przekazuje informację wychowawcy, który przekazuje ją pedagogowi i dyrektorowi szkoły;
c) pedagog, dyrektor wraz z wychowawcą udzielają emocjonalnego wsparcia ofierze przemocy, a w razie konieczności, np. zapewniają niezbędną pomoc lekarską pokrzywdzonemu, czy ustalają spotkanie z psychologiem;

3. Ustalenie okoliczności zdarzenia i identyfikacja sprawcy (notatka służbowa pedagoga):

a) rozmowy ze wskazanymi świadkami;
b) sprawdzenie miejsca zdarzenia;
c) ustala z pokrzywdzonym liczbę sprawców i ich dane personalne;

4. Zabezpieczenie dowodów:

a) należy odnotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości, dane nadawcy (nazwę, adres email, adres strony, nr telefonu komórkowego, itp.);
b) w razie potrzeby, należy poprosić o pomoc nauczyciela informatyki;

4. Rozmowa dyscyplinująca z małoletnim uczniem, który jest sprawcą (wychowawca z pedagogiem lub dyrektorem szkoły);

5. Powiadomienie o zdarzeniu rodziców:

a) poinformowanie o konsekwencjach, jakie będą wyciągnięte w szkole zgodnie ze Statutem Szkoły;
b) zawarcie kontraktu;
c) porada i pomoc rodzicom;
d) w uzasadnionych przypadkach podjęcie innych działań zmierzających do wyjaśnienia zdarzenia;

6. Monitorowanie sytuacji ucznia;

Przydatne strony www:

www.helpline.pl (strona poświęcona pomocy młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w sieci );

www.dzieckowsieci.pl (strona poświęcona bezpieczeństwu w sieci, poradnik „Jak reagować na cyberprzemoc);

www.dyzurnet.pl (strony, na których można zgłaszać nielegalne i podejrzane treści w Internecie);

www.sieciaki.pl (strona promująca bezpieczny Internet dla dzieci i młodzieży).

Opracowała:Sylwia Kozłowicz