Szkoła powinna być miejscem wyjątkowym – dobrym, mądrym i bezpiecznym.
Miejscem, które tworzą (a nie tylko w nim są) uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Serce, pasja i zaangażowanie dorosłych sprawią, że wszystkim będzie się chcieć…
Nie ma nic bardziej cennego w szkolnej historii dnia

Koncepcja pracy szkoły jest ogólnym planem działania, określającym kierunki rozwoju, priorytety i podstawowe cele jakie zostaną przestawione i będą realizowane w ciągu najbliższych lat.

 „Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp
wspólna praca to sukces.”
                                                  Henry Ford

GDZIE JESTEŚMY OBECNIE ?

 • ocena sytuacji wyjściowej, w jakiej znajduje się szkoła,
 • ustalenie mocnych i słabych stron szkoły,
 • jakie są oczekiwania uczniów a jakie rodziców,
 • jaka jest konkurencyjność szkoły,
 • jakie są możliwości rozwoju szkoły,
 • jaka jest baza lokalowa, materialna szkoły ,czy istnieje możliwość jej poprawienia,
 • jak wygląda nabór do szkoły- czy nie maleje drastycznie, czy szkole nie grozi przez to likwidacja,
 • jakie są wyniki nauczania, sukcesy uczniów-czy w tym względzie należy dokonać zmian.

DOKĄD ZMIERZAMY? czyli  nasze cele szczegółowe i jakie środki są nam potrzebne do ich realizacji.

PRIORYTETY

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • podnoszenie efektywności kształcenia,
 • poprawa warunków funkcjonowania szkoły poprzez sukcesywne dostosowywanie bazy dydaktycznej niezbędnej do realizacji nowej podstawy programowej,
 • doskonalenie zawodowe kadry,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • realizacja celów zgodnych z polityką oświatową państwa.

WIZJA SZKOŁY

„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”
                                                                                    Seneka Młodszy

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na podstawie uznawanych wartości:

 • szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • umożliwia uczniom klas I szybką adaptację i wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich pochodzenie, predyspozycje psychiczne i fizyczne,
 • życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów  i rodziców,
 • postawy wychowanków kształtowane są w oparciu o szacunek do drugiego człowieka,
 • kadra nauczycielska wprowadza innowacje wobec przyjętych założeń, chętna jest do doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
 • uczniowie i absolwenci odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury  i sportu,
 • szanowany jest system wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego.

MISJA SZKOŁY

Misja szkoły jest przesłaniem do tyczącym tego, czym należy się kierować w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienie wizji.

 • realizować cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i statucie szkoły, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zadanie wychowawcze szkoły uwzględniające rolę wychowawcy klasowego
 • wychowywać młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, ojczyzną i Europą,
 • wspierać wszechstronny rozwój i zdolności dziecka oraz motywować go do pogłębiania wiedzy,
 • odkrywać talenty i stwarzać szanse ich wykorzystania,
 • przygotowywać uczniów do następnego etapu kształcenia,
 • wdrożyć uczniów do twórczego myślenia, umiejętnego stosowania technik multimedialnych, wykorzystywania, weryfikowania przetwarzania informacji z różnych źródeł,
 • wychowywać w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka, własną postawą dawać przykład dzieciom,
 • uczyć odpowiedzialności za siebie i innych,
 • kształtować otwartość na wartości kultury,
 • poszukiwać sposobów dotarcia do każdego dziecka, otaczać opieką i integrować uczniów pochodzących ze wszystkich środowisk.

WIZJA ABSOLWENTA

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 to uczeń, który …

…jest dobry dla siebie
dba o własne zdrowie, stosuje właściwe nawyki żywieniowe i higieny,
jest aktywny  fizycznie, żyje bez nałogów

…potrafi się uczyć, jest przygotowany do dalszej nauki,
myśli samodzielnie, twórczo i krytycznie umie realizować własne plany,

…jest aktywny
posiada zainteresowania i rozwija je,
jest twórcą i odbiorcą sztuki i kultury,
wykazuje się samodzielnością,

…jest ciekawy świata
korzysta z  różnych źródeł informacji,
poszerza wiedzę na miarę swoich możliwości,
jest wrażliwy na piękno przyrody,

…jest odpowiedzialny
potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy,
podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,
cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,
zna swoje słabe strony i pracuje nad nimi,

…jest otwarty
prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,
nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami,
umie współdziałać w grupie,

…jest optymistą
lubi siebie i innych,
pozytywnie patrzy na świat,
wierzy w swoje możliwości,
umie odróżniać dobro od zła,

…jest prawy
jest prawdomówny i uczciwy,
zna zasady dobrego zachowania się i przestrzega ich,
zna symbole regionalne, narodowe i religijne i wie jak się wobec nich zachować,

… jest tolerancyjny
jest wrażliwy na potrzeby innych
rozumie, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym,
szanuje inne odmiany gatunku ludzkiego, nacje oraz ich poglądy,

…jest odważny
zajmuje właściwe stanowisko wobec przejawów zła,
krzywdy, nietolerancji i przemocy (nie narażając swojego zdrowia),

…jest krytyczny
właściwie wykorzystuje zdobyte informacje, selekcjonuje je i porządkuje,
ocenia ich wiarygodność i przydatność  do określonego celu,

…jest świadomy
swoich praw i praw innych ludzi,
zna swoją wartość, swoje prawa,
zna i respektuje prawa innych.

PLAN  DZIAŁAŃ SZKOŁY

Dotyczący:

 • zaspakajania potrzeb i wyzwań edukacyjnych uczniów i ich środowiska
 • umożliwienia uczniom pełnego rozwoju i przygotowania ich do kolejnego etapu edukacji
 • stwarzania warunków i zapewnienia wsparcia potrzebnego uczestnikom procesów edukacyjnych

W celu bardziej przejrzystego nakreślenia zadań poniższy plan podzieliłam na sfery.

 1. SFERA DYDAKTYCZNA

 Zakładane cele mające doskonalić efekty kształcenia i wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej

 • ukierunkowanie ucznia na wszechstronny rozwój,
 • nauczenie ucznia uczenia się,
 • doskonalenie umiejętności kluczowych,
 • organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych,
 • włączanie uczniów w realizację kreatywnych metod pracy,
 • promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych,
 • systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów,
 • sumienne przygotowywanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych,
 • analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych.

Fakty świadczące o realizacji założonych celów:

 • metamorfoza edukacji: nauczanie blokowe i problemowe z wykorzystaniem różnych dziedzin życia z zastosowaniem platform edukacyjnych,
 • znaczna część uczniów uczestniczy w różnych organizowanych w szkole zajęciach
  dodatkowych,
 • uczniowie realizują chętnie zadania innowacyjne,
 • szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • stwierdza się przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów,
 • szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi narzędziami badawczymi,
 • realizacja projektu „Szkoła dobrych praktyk”,
 • utworzenie bazy „dobrych praktyk”.

Podejmowane na bieżąco działania

 • monitorowanie realizacji podstawy programowej,
 • analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania,
 • dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości i potrzeb
  uczniów – praca zespołów ds. indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych,
 • przejawianie inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć,
 • indywidualne podejście do nauczania i ucznia,
 • angażowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach.

KRYTERIUM SUKCESU

Uczeń jest przygotowany do dalszej nauki, jest kreatywny, odnosi sukcesy, realizuje swoje plany i marzenia, bez problemów kontynuuje naukę w średniej szkole.

 1. Sfera opiekuńczo-wychowawcza

Zakładane cele doskonalące efekty działalności opiekuńczo-wychowawczej

 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich,
 • propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,
 • eliminowanie przejawów agresji i przemocy,
 • udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów,

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 • w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą postawę obywatelską,
 • uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje społeczne,
 • podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia
  i ekologię wpływają na postawy uczniów,
 • uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce
  i rozwojowi ogólnemu dziecka,

Podejmowane na bieżąco działania        

 • opracowanie i ewaluacja Programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły na bazie aktualnej diagnozy wychowawczo-profilaktycznej,
 • organizowanie akademii i uroczystości szkolnych,
 • organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze turystycznym, krajoznawczym, sportowym, spotkań i spektakli profilaktycznych,
 • udział uczniów w akcjach charytatywnych i wolontariacie,
 • pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci,
 • stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze
  i społeczne szkoły,

KRYTERIUM SUKCESU                                                                                                                                                     

Uczniowie stosują zasady savoir vivre w szkole i poza nią,  czują się w szkole bezpiecznie.

 1. Pozytywny klimat i funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym

 • budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami
  oraz między rodzicami i nauczycielami,
 • dbanie o właściwe relacje między członkami rady pedagogicznej,
 • tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego,
 • korzystanie z ofert i instytucji kultury.

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 • właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność podejmowanych działań,
 • udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach i zawodach na terenie szkoły i miasta jest zauważany i doceniany,
 • wypracowanie i pielęgnowanie tradycji szkoły,
 • prezentacja osiągnięć i możliwości uczniów,
 • placówka ściśle współpracuje z  instytucjami lokalnymi-partnerami szkoły,
 • rodzice włączają się w działalność szkoły.

 Podejmowane na bieżąco działania

 • kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej,
 • konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem szkoły,
 • wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania,
 • włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym,
 • zapraszanie na lekcje i uroczystości szkolne ludzi cieszących się lokalnym autorytetem,
 • analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne-ankiety, wywiady z rodzicami czy partnerami szkoły.

KRYTERIUM SUKCESU

Szkoła jest znana w środowisku lokalnym, cieszy się uznaniem, chętnie jest odwiedzana przez przyjaciół.

Nowi uczniowie zasilają szeregi szkolne.

4.Organizacja i zarządzanie szkołą

Zakładane cele w zakresie doskonalenia funkcjonowania szkoły

 • aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
 • przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki,
 • stała i efektywna współpraca z rady pedagogicznej z radą rodziców,
 • włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki.

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 • wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom  i   pracownikom,
 • szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki,
 • ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli,
 • w planowaniu pracy szkoły uwzględniane są propozycje rodziców.

Podejmowane na bieżąco działania

 • monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia,
 • monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego,
 • monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej,
 • systematyczne korygowanie błędów, jeżeli takie wystąpią,
 • tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności szkoły,
 • publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji,
 • włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących placówki-zasięganie opinii dotyczących uczniów, szkoły, wspólna ocena podejmowanych działań,
 • wprowadzenie elektronicznej księgi protokołów.

KRYTERIUM SUKCESU                                                                                                                                                 Realizowane zadania są spójne z wytyczonymi celami funkcjonowania szkoły.
Znane są mocne i słabe stron szkoły pracy szkoły.
Szkoła podnosi jakości pracy szkoły dzięki wykorzystaniu informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań.

 1. Baza szkoły

Zakładane cele dotyczące bazy szkoły

 • utrzymanie budynku w odpowiednim/bezpiecznym stanie technicznym,
 • dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia,
 • systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i nowe pomoce dydaktyczne,
 • dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 • placówka zapewnia przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Podejmowane na bieżąco działania

 • racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi,
 • przeprowadzanie remontów bieżących budynku,
 • zagospodarowanie otoczenia,
 • uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i oprogramowanie,
 • uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • zakupy sprzętu sportowego.

KRYTERIUM SUKCESU

Wyposażenie szkoły jest nowoczesne a warunki nauki atrakcyjne sprzyjające uczniu się.

 1. Kadra szkoły     

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej

 • aktywny udział kadry szkoły w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia,
 • na bazie diagnozy, dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki,
 • motywowanie nauczycieli do wykorzystania, w pełni, zdobywanej wiedzy  i umiejętności w codziennej pracy/ do podnoszenia efektywności nauczania.

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 • kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach doskonalenia,
 • nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego na dany rok szkolny lub dłuższy okres,
 • nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny,
 • dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe.

Podejmowane na bieżąco działania

 • nauczyciele opracowują i wdrażają projekty i innowacje pedagogiczne,
 • określanie zakresu potrzeb szkoleniowych,
 • opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny, realizacja planu doskonalenia.

KRYTERIUM SUKCESU                                                                                                                                                         

Nauczyciele są  kreatywni i godni miana nauczyciela nowoczesnej szkoły.

 1. MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości.

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii:

 • obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli – wg harmonogramu zaproszeń nauczycieli,
 • kontrola realizacji podstawy programowej,
 • stała analiza efektów kształcenia,
 • stała analiza sytuacji wychowawczej,
 • obserwacja imprez i uroczystości szkolnych,
 • kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących,
 • okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.