Regulamin zajęć na basenie
w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zajęcia z nauki pływania na basenie stanowią ofertę szkoły przeznaczoną dla uczniów klas IV – V, w ramach czwartej, obowiązkowej godziny zajęć wychowania fizycznego.
 2. Oceny cząstkowe z zajęć basenowych są składową ocen z wychowania fizycznego.
 3. Zajęcia z nauki pływania są dostosowane do wieku oraz umiejętności uczniów.
 4. Nauczyciel, któremu dyrektor szkoły powierzył prowadzenie lekcji na basenie może mieć pod opieką nie więcej niż 15 uczniów.
 5. 5. Zajęcia na basenie są bezpłatne. Rodzice ponoszą koszty przejazdu dziecka na basen i z powrotem określone na początku każdego roku szkolnego przez przewoźnika zgodnie z umową zawartą z dyrektorem szkoły. Uczeń, który z powodu choroby nie uczestniczył w zajęciach basenowych dłużej niż jeden tydzień, jest zwolniony z opłaty.
 6. Zajęcia obejmują jednostkę 45 minutową, na którą składa się również czas na przebranie się uczniów.
 7. Za stan bezpieczeństwa  ćwiczących  w  basenie  całkowitą  odpowiedzialność  ponosi prowadzący zajęcia –instruktor oraz ratownik.

We wszystkich pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie uczniów, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie grupy-nauczyciele.                                                                  

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Wszyscy  uczniowie klas  IV – V biorący udział w zajęciach, niezależnie od rodzaju klasy, stanowią wspólną grupę uczestników zajęć na basenie.
 2. Opiekę nad grupą w czasie zajęć sprawuje trzech wyznaczonych przez dyrektora nauczycieli wychowania fizycznego, którzy są opiekunami wyjścia na zajęcia.
 3. Opiekunami nad grupą w szatni jest nauczyciel wyznaczony przez dyrektora ( nauczyciel świetlicy lub biblioteki) oraz jeden z nauczycieli wychowania fizycznego. Dodatkowymi  opiekunami  grupy  mogą stać  się  towarzyszący  uczniom  rodzice, opiekunowie lub dziadkowie ucznia.
 4. Uczniowie zawsze wyruszają na zajęcia ze szkoły i po zajęciach wracają do szkoły.
 5. Uczestnicy zajęć na basenie spotykają się o ustalonej godzinie w świetlicy szkoły.
 6. Pod opieką nauczycieli uczniowie ze szkoły parami udają się do autobusu i jadą na pływalnię „Trzy fale”                w Słupsku. W przypadku, gdy uczniowie ze względów organizacyjnych czekają na odjazd autobusu dłużej niż przerwę, przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej.
 7. Po  zajęciach  uczniowie  wracają  autobusem  do  szkoły.

III. ZADANIA NAUCZYCIELA OPIEKUNA

 1. Zapoznanie  uczestników  zajęć  z  zasadami  bezpieczeństwa  oraz nadzorowanie  ich przestrzegania  (zasady  przejazdu autobusem, poruszania się po drogach, zachowania na basenie).
 2. Określenie  zadań  rodziców-opiekunów.
 3. Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca  pobytu: szkoła –autobus–pływalnia –autobus –szkoła.
 4. Sprawdzanie, czy uczniowie mają ze sobą swoje plecaki/torby z przyborami na basen przed wyruszeniem              z każdego miejsca pobytu: szkoła –autobus –pływalnia –autobus –szkoła.
 5. Ustawiczne czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów: w czasie przejazdu autokarem, wsiadania i wysiadania, w holu basenu i w szatni basenowej. W każdej sztani basenowej opiekę stanowi jeden nauczyciel – opiekun, który ostatni wychodzi z szatni.
 6. Pobranie odpowiedniej ilość kluczyków do szafek w szatni damskiej i męskiej.
 7. Wyprowadzanie  uczniów  na  basen  i  przekazanie  ich  instruktorom  pływania  oraz odbieranie ich od instruktorów w szatni.
 8. Sprawdzenie szatni po wyjściu dzieci i oddanie kluczyków do recepcji.
 9. Nauczyciele nie  ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na pływalni albo w  autobusie  oraz  za  wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez uczniów zasad regulaminu, który wyniknęły mimo sprawowanego obowiązku nadzoru.

IV. ZADANIA UCZNIÓW –UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 1. Uczestnicy  słuchają  opiekunów-nauczycieli,  którzy  sprawują  opiekę  podczas  wyjazdu na basen oraz instruktorów pływania i ratowników pływalni.
 2. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.
 3. Poruszają się w parach, zgodnie z zasadami podanymi przez opiekuna.
 4. Utrzymują  porządek  w  autobusie  oraz  na  pływalni,  ze  szczególnym  uwzględnieniem szatni.
 5. Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po zajęciach.
 6. Podczas  pobytu  na  pływalni  uczniów  obowiązują  postanowienia  regulaminu Pływalni „Trzy fale”  w Słupsku.
 7. Uczniowie informują opiekuna/instruktora o zamiarze wyjścia do toalety oraz o wszelkich sytuacjach  mogących  zagrażać  bezpieczeństwu  uczniów  a  także  zgłaszają  wszelkie objawy złego samopoczucia.

V. ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE

 1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni.
 2. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie i powoli.
 3. Na hali basenowej uczniów obowiązuje strój kąpielowy oraz gumowy czepek kąpielowy.
 4. Każdy uczestnik przed wejściem na halę pływalni musi umyć całe ciała pod natryskiem i po wyjściu z basenu.
 5. Na  halę  basenową  wszyscy  uczestnicy  grupy  wchodzą  równocześnie  pod  nadzorem opiekunów i zostają przekazani instruktorom.
 6. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora i ratownika.
 7. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz im samym.
 8. Zabrania się w szczególności:
  – wchodzić do wody bez zezwolenia;
  – biegać  po  chodnikach  otaczających  niecki  basenów,  w  szatniach  i  pod prysznicami, ślizgać się po mokrych powierzchniach;
  – skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru instruktora/ ratownika;
  – popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu;
  – zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów;
  – nurkować  oraz  wykonywać  ćwiczenia  bezdechowe  bez  zezwolenia  i nadzoru instruktora/ ratownika;
  – niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni, wchodzić do szafek oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni;
  – zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę;
  – żuć  gumę  podczas  pobytu  na  hali  basenowej,  pluć  na  podłogę  oraz  do  wody basenowej, załatwiać potrzeb fizjologicznych do wody w basenie.
 9. Nad  bezpieczeństwem  przebywających  w  wodzie  czuwają ratownicy,  którzy  mają odpowiedni strój z napisem RATOWNIK.
 10. Na  sygnał  ratownika  oraz  instruktora  kąpiący  się  musi  natychmiast  wyjść z wody i bezwzględnie dostosować się do ich dalszych poleceń.
 11. Na sygnał instruktora kończący zajęcia uczestnicy zajęć muszą natychmiast wyjść z wody i po zbiórce                   na chodniku przy basenie udać się wraz z opiekunami do swoich szatni.
  Każdy  uczestnik  zajęć  na  basenie  zobowiązany  jest  bezwzględnie  przestrzegać  zasad regulaminu.   Instruktorzy,   ratownicy,   i   opiekunowie   nie   odpowiadają  za  wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.
  Jeżeli nadzór opiekunów jest sprawowany właściwie, to osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone  szkody, a   za  osoby  niepełnoletnie  odpowiedzialność  ponoszą  ich  prawni opiekunowie.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W AUTOBUSIE

 1. Wsiadanie   do   autobusu   i   wysiadanie   z   niego   jest   dozwolone   tylko   w   momencie całkowitego zatrzymania się pojazdu oraz w miejscu wyznaczonym przez kierowcę, po uzyskaniu informacji od nauczyciela,że uczniowie mogą wysiadać.
 2. W autobusie obowiązuje zakaz:
  – spożywania posiłków i napojów;
  – śmiecenia;
  – niewłaściwego użytkowania siedzisk –wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na siedzisku, opierania stóp o oparcia siedziska itp.;
  – niszczenia elementów wyposażenia; chodzenia po autobusie w trakcie jazdy;
  opierania się o drzwi;
 3. W  autobusie  uczniowie zajmują miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy pasażer zajmuje jedno miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch pasażerów.
 4. Kierowca  oraz  opiekunowie  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  upadek  i  uszkodzenia pasażera wynikające z nieprzestrzegania zasad.
 5. W autobusie opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach.
 6. .Wobec  uczestników,  którzy  nie  przestrzegają  regulaminu  i  zasad  przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WZO.

VII.  Postanowienia końcowe

 1. Na początku każdego roku nauczyciele wychowawcy zapoznają uczniów i ich rodziców z regulaminem korzystania z zajęć na basenie.
 2. Nauczyciele wychowania fizycznego zapoznają uczniów z regulaminem korzystania z pływalni, na której odbywają się zajęcia.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY nr 1 z dniem 11.10. 2019r.  Traci moc regulamin dotychczasowy.

Skip to content