RZECZNIK PRAW UCZNIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

 

§ 1

1.                W Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku utworzona została funkcja szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem;

2.                Rzecznikiem może być każdy nauczyciel oprócz dyrektora i wicedyrektora;

3.                Rzecznika wybierają w wyborach demokratycznych wszyscy uczniowie i nauczyciele;

4.                Rzecznik powoływany jest przez dyrektora szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 2

         Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez dyrektora:

1.                na wniosek Samorządu Uczniowskiego;

2.                na wniosek samego Rzecznika.

 

§ 3

1.                Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata;

2.                Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

 

§ 4

1.                Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich obronę.

 

§ 5

ZADANIA RZECZNIKA

 

         Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

1.                zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole;

2.                mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia w szkole;

3.                gromadzenie i analizowanie informacji na temat prowadzonych spraw dotyczących naruszania praw ucznia;

4.                przedstawienia raz w roku  Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi raportu z prowadzonej działalności;

5.                reprezentowania szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

 

§ 6

         Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

1.                swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania;

2.                zapoznania się z opinią obu stron konfliktu;

3.                uczestnictwa w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej strony przy przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych;

4.                odstąpienia od podjęcia interwencji.

 

§ 7

Tryb postępowania Rzecznika

1.                Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców, prawnych opiekunów lub wychowawcy w przypadkach gdy:

– nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia, np. jego nietykalności ( w tym wypadku Rzecznik natychmiast powiadamia dyrektora szkoły );

– powtarzających się przypadków naruszania praw ucznia, gdy wcześniejsze interwencje wychowawcy nie odniosły skutku.

2.                Drobnymi przypadkami naruszania praw ucznia zajmuje się wychowawca klasy.

3.                Jeżeli interwencje i mediacje nie przynoszą efektu, rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.

4.                Rzecznik prowadzi dokumentacje dotycząca każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia, która jest poufna i może być ujawniona jedynie na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

§ 8

         W swojej misji rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców

 

§ 9

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

1.                zapoznanie z opinią stron konfliktu;

2.                podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawca klasy;

3.                w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej

4.                ostateczna opinię  o sposobie rozwiązania problemu podejmuje dyrektor.

 

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

1.                zapoznanie się z opinia stron konfliktu;

2.                podjęcie mediacji

3.                wystąpienie do dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu

rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.

 

§ 10

1.                Informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnice służbową.