Konkurs- regulamin

7 listopada 2019

REGULAMIN XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SIENKIEWICZOWSKIEGO

   BOHATEROWIE UTWORÓW HENRYKA SIENKIEWICZA ZATRZYMANI W KADRZE  LUB KARYKATURZE

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału

XIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE SIENKIEWICZOWSKIM

 BOHATEROWIE UTWORÓW HENRYKA SIENKIEWICZA ZATRZYMANI W KADRZE

 LUB KARYKATURZE

 

Organizator:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku

Osoby koordynujące:  Elżbieta Fijałkowska, Karolina Woszczewska

Adresat:  Uczniowie klas 4-8 z terenu województwa pomorskiego

Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku, zwana dalej Organizatorem.

 

 1. Cele konkursu:
 • Popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny.
 • Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej.
 • Ujawnianie i rozwijanie zdolności i zainteresowań artystycznych.
 • Rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

 

 1. Zasady konkursu:

Warunki konkursu:
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas 4-8.

 

 1. Zadanie konkursowe obejmuje 2 kategorie:
  I kategoria – fotografia

–  wykonanie fotografii ulubionych postaci z dowolnego utworu Henryka Sienkiewicza. Autorzy powinni je ukazać tak, jak je sobie wyobrażają, w sytuacji opisanej w utworze.

Technika fotografowania dowolna.

Ocena prac odbędzie się według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • walory artystyczne,
 • oryginalność, kreatywność ujęcia,
 • techniczna jakość zdjęcia,
 • scenografia, dobór rekwizytów.

 

II kategoria – karykatura

– przygotowanie przez uczestnika jednej pracy, wybraną przez siebie dowolną płaską techniką plastyczną.

Praca powinna być wykonana w formacie co najmniej A3 i przedstawiać karykaturę dowolnie wybranego  przez uczestnika konkursu bohatera lub bohaterów stworzonych przez Henryka Sienkiewicza.

 

Ocena prac odbędzie się według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • walory artystyczne,
 • uchwycenie cech charakterystycznych danej postaci lub bohaterów,
 • oryginalność, kreatywność ujęcia,
 • staranność wykonanej pracy.

 

 1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 • posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
 • nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 1. Każdy uczestnik /uczeń/ może zgłosić maksymalnie 2 prace (mogą być z tej samej kategorii). Jedną szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników.

 

III. Format prac:

 

I kategoria – fotografia

Kolorowe odbitki w rozmiarze co najmniej A5 należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku, jednocześnie każde zdjęcie w formacie JPEG należy przesłać na adres mailowy:  sp1konkurs@op.plwpisując w temat nazwę konkursu i nazwę swojej szkoły.

 

II kategoria – karykatura

Prace w formacie co najmniej A3 należy dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia bezpośrednio do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku lub pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Lutosławskiego 23
76 – 200 Słupsk

 

 1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę i nazwisko opiekuna oraz imię i nazwisko bohatera/bohaterów sienkiewiczowskich.
 2. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.

 

Termin składania prac w obu kategoriach upływa 31 stycznia 2020 roku.

 

Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej organizatora.

 

W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku                 z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 

 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 dni od daty zakończenia.
 3. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora oddzielnie w każdej kategorii.
 4. Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
 6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły : sp1slupsk.pl a także uczestnicy otrzymają powiadomienia drogą mailową.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 4. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

 

 1. Ochrona danych osobowych:
 2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku, ul. Lutosławskiego 23.
 3. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych  zwykłych: imię, nazwisko, szkoła, e-mail.
 4. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
 5. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikacje swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych Organizatora, jak również w mediach i internecie.
 6. Dane osobowe uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 7. Uczestnik przystępując do konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
 8. Osoby małoletnie, by wziąć udział w Konkursie, powinny dołączyć zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.
 9. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu  i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacja konkursu.
 10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo         do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że:
 12. a) posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na fotografiach,  na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora,
  b) zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych                   w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe.
 13. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochrona wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowita odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się  do zadośćuczynienia zadaniom strony pokrzywdzonej.
 14. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu (z zastrzeżeniem postanowień ust. 4).
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane materiały oraz za udział w Konkursie osób nieuprawnionych.
 16. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad Regulaminu.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmian  terminu trwania konkursu lub jego rozstrzygnięcia.

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Organizatorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….

pieczęć szkoły

 

Karta  zgłoszenia ucznia do

XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SIENKIEWICZOWSKIEGO

BOHATEROWIE UTWORÓW HENRYKA SIENKIEWICZA

ZATRZYMANI W KADRZE  LUB KARYKATURZE

 

 1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………….,

 

 1. Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………………….,

 

 1. Kategoria: ……………………………………….

 

 1. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2019/2020 ……………..,

 

DANE SZKOŁY/PLACÓWKI nazwa i adres  szkoły/placówki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

telefon szkoły/placówki: ……………………………………………………………………………….

e-mail szkoły/placówki: ………………………………………………………………………………..

DANE KONTAKTOWE NAUCZYCIELA imię i nazwisko:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin konkursu.

Wyrażam zgodę na  udział w konkursie mojego dziecka ………………………………………………………… oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu a także publikację prac na potrzeby konkursu.

 

 

 

…………………………………                                     …………………………………

Podpis rodzica/prawnego opiekuna                               Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

 

 
73333419_2172707486364596_4986309408335069184_n

Comments are closed.