Szanowni Rodzice!

Rusza program „Gorący posiłek w szkole i domu”. Zgodnie z jego założeniami Państwa dzieci mają możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w ciągu dnia na terenie szkoły.

Uwaga! Korzystanie z oferty jest dobrowolne i odpłatne.

W roku szkolnym 2022/23 gorący posiłek w szkole to zupa z wkładką. Rodzic ponosi tylko koszt „wsadu do kotła” w kwocie: 4,40 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści groszy). Szczegółowe zasady korzystania z programu znajdują się w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 zamieszczonym na stronie szkoły.

Podstawą do korzystania z posiłków przez ucznia w stołówce jest złożenie przez jego rodziców/opiekunów prawnych deklaracji korzystania z posiłków w postaci Oświadczenia rodzica, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Rodzic będzie mógł zrezygnować z posiłku, składając Oświadczenie rodzica o rezygnacji z posiłku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.


Załącznik do Zarządzenia Dyrektora szkoły
Nr 8/ 2022z dnia 01.09.22r.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Stołówka szkolna, zwana dalej stołówką, została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dla osób uprawnionych, o których mowa w § 2 Regulaminu.
 3. Stołówka zapewnia wydawanie jednodaniowego gorącego posiłku w postaci zupy z wkładką dla uczniów szkoły, zwanego dalej posiłkiem.
 4. Posiłki wydawane są w dni nauki szkolnej w godzinach od 10: 35do 12:30 w czasie przerw międzylekcyjnych lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 5. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne i dobrowolne.
 6. Szkoła zapewnia spożywanie posiłków wyłącznie na terenie stołówki.

§ 2.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce uprawnieni są uczniowie i wychowankowie szkoły, zwani dalej uczniami.
 2. Podstawą korzystania z posiłków przez ucznia w stołówce jest złożenie przez jego rodziców/opiekunów prawnych deklaracji korzystania z posiłków w postaci Oświadczenia rodzica, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Rezygnacja ze spożywania posiłku następuje na podstawie Oświadczenia rodzica o rezygnacji z posiłku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, złożonego w terminie poprzedzającym nowy miesiąc rozliczeniowy.
 4. Wypełnione oświadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, opatrzone czytelnym podpisem rodzica składa się w sekretariacie szkoły.

§ 3.

Odpłatność za posiłki

 1. Opłata dzienna za posiłek wydawany uczniom stanowi równowartość kosztów zakupu produktów spożywczych zużytych do przygotowania posiłku, tzw. „ wkład do kotła”. Stawka wysokości opłat za posiłek określana jest przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 2. Opłaty za posiłki ponoszą rodzice uczniów.
 3. Wysokość miesięcznej opłaty za posiłki ustalana jest jako iloczyn opłaty dziennej oraz ilości dni, w których uczeń korzystał z posiłków.
 4. Miesięczne opłaty za posiłki należy wnosić do dnia 10 – tego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczeń korzystał z posiłków, przelewem na rachunek bankowy, wskazując imię i nazwisko ucznia oraz klasę, którego wpłata dotyczy.
 5. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy szkoły.

§ 4.

Informacja o czasowej nieobecności ucznia

 1. Rodzic ucznia jest zobowiązany zgłosić nieobecność ucznia w szkole z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn w formie elektronicznej poprzez e-dziennik do sekretariatu lub na adres szkoły – sekretariat@sp1slupsk.pl, najpóźniej do godz. 8.30 w danym dniu.
 2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności ucznia w szkole w sposób opisany w ust. 1 opłata za posiłek będzie naliczana.
 3. W przypadku obecności ucznia w szkole i braku konsumpcji posiłku w danym dniu, opłata za posiłek podlega naliczeniu.

§ 5.

Zasady zachowania w stołówce

 1. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.
 2. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać, oprócz obsługi stołówki, osób dyżurujących, wyłącznie osoby spożywające posiłek. W przypadku uczniów niesamodzielnych (kształcenie specjalne) w celu pomocy w konsumpcji posiłku na stołówce może przebywać rodzic ucznia.
 3. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę.
 4. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków – uczniowie zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego, osoby wydającej posiłki lub innego upoważnionego pracownika szkoły.

§ 6.

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

 1. zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce;
 2. kulturalnego spożywania posiłków;
 3. zachowania ciszy podczas spożywania posiłków;
 4. kulturalnego odnoszenia się do pozostałych osób przebywających w stołówce;
 5. używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 7.

 1. Zabrania się na stołówce:
  1) pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu;
  2) wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców;
  3) popychania, szarpania, biegania;
  4) niszczenia mienia szkoły i wyposażenia stołówki;
  5) korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefonów, tabletów, laptopów, itp.
 2. W przypadku nierespektowania powyższych zakazów powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców.

§ 8.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor szkoły.

Jadłospis

Skip to content