Szkoła Podstawowa nr 1

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Lutosławskiego 23  76 – 200 Słupsk

Tel. (059) 842 55 01

Regulamin

 II Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
 

„A to Polska właśnie”
WOKÓŁ MNIE – MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
  w Słupsku, zwana dalej organizatorem.
 1. Cele konkursu:
  1. uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno architektury,
  1. ukazanie piękna i bogactwa architektonicznego naszego kraju,
  1. wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw,
  1. kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego kraju.
 1. Zasady konkursu:
 1. Czas trwania konkursu: – 20 października 2020 r. – 20 listopada 2020 r.
 1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń szkoły podstawowej.
 1. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. Prace tematycznie obejmować powinny architekturę polskich miast lub wsi (zabytki, inne budowle historyczne, ciekawe rozwiązania architektonicznie, architekturę współczesną, piękno swojej miejscowości, elementy architektoniczne ( drzwi, okna, gzymsy) itp.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt 11 regulaminu oraz zapewnia, że:
 1. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  1. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  1. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 1. Każdy uczestnik /uczeń/ może zgłosić maksymalnie 1 pracę. Jedną szkołę może reprezentować dowolna ilość uczestników.
 1. Format prac:
  1. kolorowe odbitki w rozmiarze 15 x 21 cm należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku osobiście lub pocztą na adres
   ul. Lutosławskiego 23
   76-200 Słupsk,
   z dopiskiem konkurs fotograficzny “A to Polska właśnie”,
   Jednocześnie każde zdjęcie w formacie JPEG należy przesłać na adres mailowy: madox80@tlen.pllub asia.jg@wp.pl wpisując w temat nazwę konkursu i nazwę swojej szkoły.
 1. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę   i nazwisko opiekuna oraz krótki opis zdjęcia.
 1. Do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych uczestnika konkursu (załącznik nr 1)
 1. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.
 1. Termin składania prac upływa 20 listopada 2020 roku – decyduje data wpływu pracy do organizatora.
 1. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej organizatora oraz FB Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.
 1. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
 1. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2020 r.
 • Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 • Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 • Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 • Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych  prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
 1. Postanowienia końcowe:
 1. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 • Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

V. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku, ul. 

   Lutosławskiego 23.

 1. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych  zwykłych: imię, nazwisko, szkoła, e-mail.
 2. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikacje swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych Organizatora, jak również w mediach i Internecie.
 4. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 5. Uczestnik przystępując do konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
 6. Osoby małoletnie by wziąć udział w Konkursie powinny dołączyć zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 1)
 7. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacja konkursu.
 8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że:

a) posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora,

          b) zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało sie nieprawdziwe.

 1. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochrona wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowita odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje sie do zadośćuczynienia zadaniom strony pokrzywdzonej.
 2. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane materiały oraz za udział w Konkursie osób nieuprawnionych.
 4. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad Regulaminu pkt.11
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmian  terminu trwania konkursu lub jego rozstrzygnięcia.

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

kategoria  fotograficzna

WOJEWÓDZKIEGO KONKURS FOTOGRAFICZNEGO

„A to Polska właśnie”
WOKÓŁ MNIE –  MÓJ DOM – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

Szkoła Podstawowa nr 1
 im. Henryka Sienkiewicza

Adres: ul. Witolda Lutosławskiego 23
 76 – 200 Słupsk

tel./fax: (059) 842 55 01
 mail:sekretariat@sp1slupsk.pl

IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………………………………………………
WIEK…………………………………………………………………………………………………………..
ADRES SZKOŁY/PLACÓWKI…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFON/E-MAIL……………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA……………………………………………………………………

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) przez organizatora konkursu tj. Szkołę Podstawową nr 1 w Słupsku, zgodnie z ustawą z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dla celów związanych z organizowaniem konkursu, publikacją zgłoszonych prac w całości lub w części na stronie internetowej www.sp1slupsk.pl, portalu Facebook– Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku i wystawie pokonkursowej.

……………………………………………………………..

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Comments are closed.

Previous Post
«
Next Post
»