Nauczyciele uczący w naszej szkole podczas swojej pracy z dziećmi wprowadzają różne nowatorskie rozwiązania np. w postaci  innowacji pedagogicznych:

Programy innowacyjne realizowane w roku szkolnym 2014/2015

„Przezwyciężać swoje słabości” – program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapia pedagogiczna) dla dzieci w wieku 6-9 lat – opracowany przez panią mgr Sylwię Kozłowicz-pedagoga szkolnego.

„Zorientuj się na przyszłość” –doradztwo zawodowe dla uczniów klas szóstych – program opracowany przez mgr Wioletę Subocz realizowany przy współpracy w wychowawcami klas VI.

„Sport z mądrością idzie w parze” – program przeznaczony dla uczennic klas IV-VI, celem programu jest organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych z propagowaniem piłki koszykowej oraz wiedzy z geografii i turystyki – opracowany przez nauczyciela wychowania fizycznego mgr Piotra Ostrowskiego.

„Zastosowanie technologii informacyjnej i multimedialnej w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej”- program przeznaczony dla uczniów klas V i VI mający na celu wzbogacenie wiedzy i umiejętności matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – opracowany przez nauczyciela matematyki i informatyki mgr Justynę Dziekanowską.

„Zabawa w teatr jako forma pracy wyzwalająca twórczą aktywność u uczniów” – program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III – opracowany przez mgr Dorotę Dajnowicz.

„Ziemia Słupska – Moja Mała Ojczyzna” – program przeznaczony dla uczniów klas IV – opracowany przez nauczyciela historii mgr Ewę Chochuł.

„Zastosowanie metody projektu w pracy wychowawczej” – program przeznaczony dla uczniów klas IV-VI – opracowany przez mgr Ewę Chochuł realizowany w ramach godzin z wychowawcą oraz dodatkowych działań o charakterze wolontariatu.

„Gry i zabawy aktywizujące ruchowo uczniów klas III” – program o charakterze terapeutycznym opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej mgr Barbarę Górecką-Sitarską.

„Edukacja przyrodnicza z elementami ekologii w klasie II i III” – program mający na celu rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, potrzeby kontaktu z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska – opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej mgr Jolanta Grzybowska.

„Warsztaty pamięci, myślenia, uwagi, wyobraźni” – program przeznaczony dla uczniów klas V, którego celem jest poprawa funkcjonowania podstawowych zdolności poznawczych: pamięci, myślenia konwergencyjnego, dywergencyjnego, uwagi mimowolnej, dowolnej i wyobraźni – opracowany przez mgr Grażynę Pawełoszek.

„Z muzyką przez życie” – program zajęć pozalekcyjnych przeznaczonych dla uczniów klas I-III, którego celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie wrażliwości na muzykę – opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej mgr Dorotę Kaczmarczyk.

”Czytam ze zrozumieniem i piszę bez błędów” – program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas V i VI opracowany przez nauczyciela języka polskiego mgr Elżbietę Fijałkowską.

„Edukacja humanitarna” w ramach zajęć wychowawczych w klasie V c w roku szkolnym 2014/2015 – opracowany przez nauczyciela języka polskiego i wychowawcę klasy V c mgr Elżbietę Fijałkowską.

„Czytam ze zrozumieniem i piszę bez błędów” – program zajęć pozalekcyjnych opracowany przez mgr Elżbietę Fijałkowską, realizowany w klasie III przez Barbarę Górecką – Sitarską.

„English language is the key to success – Język angielski kluczem do sukcesu” – program zajęć pozalekcyjnych rozwijający uzdolnienia uczniów klas IV-VI, opracowany przez panie : mgr Martę Żebrowską i mgr Dagmarę Stachowicz.

„Mały matematyk” – Innowacja realizowana będzie dla całej klasy na cyklicznie odbywających się raz w tygodniu zajęciach w ramach realizacji godzin z art. 42 KN  jako zajęcia pozalekcyjne opracowana przez mgr Danutę Leszczuk.