Termin egzaminu ósmoklasisty w 2021r. – komunikat komisji egzaminacyjnej

komunikat o dostosowaniach

komunikat o przyborach

informacja

Szanowni Rodzice,


informujemy, że uczniom przysługuje dostosowanie warunków* lub form* przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie organizuje się na podstawie dokumentów określonych w tabeli poniżej.

Lp. Uczeń: Dostosowanie Podstawa (dokument)
formy warunków
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu niepełnosprawność. tak tak orzeczenie
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. nie tak orzeczenie
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nie tak orzeczenie
4. chory lub niesprawny czasowo nie tak zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
5. posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią nie tak opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej
6. który w roku szkolnym 2020/2021 był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym  kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
nie tak pozytywna opinia rady pedagogicznej
7. Cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu tak tak pozytywna opinia rady pedagogicznej

*Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty polega między innymi na:

 1. a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
  b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
  c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
  d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu;
  e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
  f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

*Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych
do potrzeb i możliwości zdających.

Szanowni Rodzice, zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020 r. W sytuacjach  losowych zaświadczenie  lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Nie później niż do 20 listopada 2020 r. dyrektor szkoły przekaże Państwu na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Państwa zadaniem będzie złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do
25 listopada 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym lub wicedyrektorem szkoły.

Komunikat o dostosowaniach


Komunikat o harmonogramie egzaminów 2020

Komunikat o dostosowaniach 2020 

Komunikat w sprawie materiałów i narzędzi pomocniczych, z których może korzystać uczeń na egzaminie w 2020

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2020

Szkolny regulamin przyznawania punktów za wolontariat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 

Na podstawie:

 • 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, z późn. )
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. )
 • 11i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.),

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 r.

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których naukakończy się w semestrze wiosennym W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym
W terminie głównym 1.     

język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

2.     

matematyka – 17 czerwca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

3.     

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin odbył się w styczniu 2020 r.
W terminie dodatkowym 1.    

  język polski – 7 lipca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

2.     

matematyka – 8 lipca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

3.    

  język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

1.      język polski – 16 czerwca 2020 r.

(wtorek) – godz. 9:00

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r.

(środa) – godz. 9:00

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:
Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

Czas trwania (min)
arkusz standar- dowy przedłużenie czasu,

o którym mowa w pkt.

17.

Komunikatu

*

arkusz dla osób

z autyzmem, w tym

z zespołem Aspergera

arkusz dla osób słabowidzą- cych arkusz dla osób niewido- mych arkusz dla osób słabosły- szących

i niesłyszą- cych

arkusz dla osób

z niepełno- sprawnością intelektualną w stopniu lekkim

O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020


Załącznik do Zarządzenia nr  9 Dyrektora SP nr 1    z dnia  25 maja 2020r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

dotyczące  organizacji i przebiegu egzaminów ósmoklasisty, w okresie pandemii COVID19, w dniach  16, 17, 18.06.2020r.   na terenie   Szkoły Podstawowej nr 1  im. Henryka Sienkiewicza  w Słupsku

 1. Uczniowie klas VIII będą pisali egzamin w salach wyznaczonych przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem
 • ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi  zmianami,
 • Wytycznych GIS, MZ I MEN w związku z pandemią koronawirusa
 • Procedur organizowania egzaminu uczniów klas VIII wprowadzonych zarządzeniem dyrektora
 • Aktów prawnych mówiącymi o organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym2019/20 (Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenia MEN, informatory  i komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, członkowie zespołów nadzorujących egzamin, obserwator) w maseczce, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. Uczeń najpóźniej do 15 czerwca dostarcza do wychowawcy klasy w wersji elektronicznej podpisany przez rodzica załącznik nr 1 do procedur.

 

 1. Uczeń wchodzący na egzamin dostarcza w wejściu każdego dnia podpisany przez  rodzica załącznik nr 2.
 1. Każdy uczeń, członek zespołu nadzorującego, obserwator wchodzący na egzamin podlega identyfikacji, pomiarowi temperatury ciała i odkażeniu dłoni. Wyniki pomiaru temperatury zostaną zapisane w rejestrze wejść do budynku szkoły w dniu egzaminu- uczniowie załącznik nr 3   członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy   załącznik  nr 3a
 1. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • zdający,
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, itp.,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.
 2. Zdającym nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis, linijki).
 4. Cudzoziemiec przystępujący do egzaminu (z j. polskiego i matematyki) jest zobowiązany przynieść własny słownik, który przed egzaminem powinien zostać sprawdzony przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły w czasie egzaminów nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Uczniowie przybywają do szkoły o godz.8.30 z zakrytymi ustami i nosem  oraz wchodzą do szkoły wskazanymi wejściami,  zgodnie z  harmonogramem rozmieszczenia w salach egzaminacyjnych:
 • Sala 28, 29,30  – wejście od małej sali gimnastycznej
 • Sala 22,23,25,26 – wejście od boiska szkolnego schodami środkowymi
 • Sala 19,20,27 – wejście główne od ul. Lutosławskiego, schodami koło pokoju nauczycielskiego
 1. Uczniowie zachowują między sobą dystans społeczny, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. Dezynfekują ręce w drzwiach szkoły, następnie kierują się wprost do wyznaczonej sali egzaminacyjnej.
 1. Przy drzwiach wejściowych do sali członek ZN identyfikuje zdającego, losuje za nr stolika             i uczeń siada przy stoliku oznaczonym zgodnie z wylosowanym numerem.
 1. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 1. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 1. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 1. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Sytuacja taka powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

 • Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją o zgłaszaniu do OKE dodatkowej sali egzaminacyjnej.

Członkowie komisji nadzorujących

 1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego znajdują się z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego

(w trakcie czynności organizacyjnych: rozdawanie arkuszy, zbieranie arkuszy, podchodzenie do zdającego w chwili, gdy prosi o wyjaśnienie), członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

 1. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.
 1. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
 1. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, wyjaśniają uczniom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku w tym przede wszystkim:
 • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,
 • pojedynczym opuszczeniu na stałe sali egzaminacyjnej (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • zakazie opuszczania sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu.
 • zakazie gromadzenia się po egzaminie na korytarzu lub w obrębie szkoły w celu omówienia egzaminu.

Przygotowanie szkoły i sal egzaminacyjnych

 1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku są otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
 • egzamin z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
 • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, zapewnia się regularną dezynfekcję klamek/uchwytów,

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 1. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 1. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 m odstęp w każdym kierunku.
 1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5 m odstępu od zdających oraz innych członków zespołu.
 2. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.
 1. Zdający będą mogli zostawić okrycie wierzchnie na wieszaku przed salą, natomiast wyłączone telefony zostaną zebrane i zamknięte na czas egzaminu w gabinecie wicedyrektora.
 1. Toalety, z których będą korzystali uczniowie i zespoły nadzorujące będą na bieżąco dezynfekowane.
 1. Wyznacza się gabinet pielęgniarki szkolnej jako izolatorium – pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować zdającego i członków ZN w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem    u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu izolatorium (szatnia przy sali gimnastycznej),
 1. W przypadku zdającego, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu – (szatnia przy sali gimnastycznej), przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnia zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie  przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć również decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.
 1. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do SANEPiD-u w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu kl.8

 1. Członkowie zespołu nadzorującego powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
 1. Przewodniczący informuje członków ZN, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, kichanie lub łzawienie.
 1. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu od kuriera paczki można ją przetrzeć szmatką z płynem dezynfekującym.
 1. Pracownicy obsługi oraz wyznaczeni nauczyciele czuwają nad tym, aby zdający po egzaminie nie gromadzili się na korytarzach lub pod szkołą w celu omówienia egzaminu.

 

Załącznik nr  1  do Procedury bezpieczeństwa  organizacji i przebieg egzaminu ósmoklasisty

na terenie szkoły  w okresie pandemii COVID-19

Słupsk, dnia………………………………….

OŚWIADCZENIE RODZICA DZIECKA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że

–  zapoznałam/em się  z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty,

–  wyrażam zgodę na pomiar temperatury  mojego dziecka

………………………………………………..…………………………………………………………………………

( imię, nazwisko , klasa)

przy wejściu na egzamin ósmoklasisty,

Dziecko jest zdrowe, nie przebywa na kwarantannie, nie ma objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) oraz  objawów żadnej innej choroby .

 

 

                                                                                   podpis rodzica /opiekuna

Załącznik nr  2  do Procedury bezpieczeństwa   organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty na terenie szkoły  w okresie pandemii COVID-19

Słupsk, dnia………………………………….

OŚWIADCZENIE RODZICA O  STANIE ZDROWIA DZIECKA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że

– moje dziecko ( imię , nazwisko , klasa):……………………………………………………..

w dniu …………………………………………………………. przed wyjściem do szkoły miało w domu mierzoną temperaturę ciała i wynosiła ona ………………… stopni.

Dziecko jest zdrowe, nie ma objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel,

gorączka) oraz  objawów żadnej innej choroby .

 

 

                                                                                   podpis rodzica /opiekuna

Załącznik nr  3  do Procedury bezpieczeństwa  organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty

na terenie szkoły  w okresie pandemii COVID-19

TABELA POMIARU TEMPERATURY CIAŁA UCZNIÓW  PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY

     NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w dniu  ……………………………………………………….

 

Lp. Nazwisko i imię dziecka Temperatura Podpis pracownika szkoły
1.      
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.      
21.      
22.      

 

Załącznik nr  3a  do Procedury bezpieczeństwa organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty na terenie szkoły  w okresie pandemii COVID-19

TABELA POMIARU TEMPERATURY CIAŁA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH

EGZAMIN, OBSERWATORÓW,  PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY  NA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY  w dniu  ……………………………………………………….

 

Lp. Nazwisko i imię dziecka Temperatura Podpis pracownika szkoły
1.      
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.      
21.      
22.      

Szanowni Rodzice,
informujemy, że uczniom przysługuje dostosowanie warunków* lub form* przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie organizuje się na podstawie dokumentów określonych w tabeli poniżej.

Lp. Uczeń: Dostosowanie Podstawa (dokument)
formy warunków
1. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:
a. słabosłyszenie i niesłyszenie,
b. słabowidzenie i niewidzenie,
c. afazję,
d. autyzm, w tym zespół Aspergera,
w zależności od potrzeb tak orzeczenie
2. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym nie tak orzeczenie
3. posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania nie tak orzeczenie
4. chory lub niesprawny czasowo nie tak

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

5. posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią nie tak opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej
6. który w roku szkolnym 2019/2020 był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym  kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
nie tak pozytywna opinia rady pedagogicznej
7. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność tak tak orzeczenie

*Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty polega między innymi na:
a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu;
e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

*Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Szanowni Rodzice, zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2019 r. W sytuacjach  losowych zaświadczenie  lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Nie później niż do 20 listopada 2019 r. dyrektor szkoły przekaże Państwu na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Państwa zadaniem będzie złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2019 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym lub wicedyrektorem szkoły.

Skip to content