Szanowni Rodzice,

informujemy, że uczniom przysługuje dostosowanie warunków* lub form* przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie organizuje się na podstawie dokumentów określonych w tabeli poniżej.

Lp.UczeńDostosowanie formyDostosowanie warunkówPodstawa (dokument)
1posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu niepełnosprawność.taktakorzeczenie
2posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.nietakorzeczenie
3posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczanianietakorzeczenie
4chory lub niesprawny czasowonietakzaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
5posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkuliąnietakopinia poradni psychologiczno- pedagogicznej
6który w roku szkolnym 2021/2022 był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym  kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
nietakpozytywna opinia rady pedagogicznej
7Cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstutaktakpozytywna opinia rady pedagogicznej
     

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty polega między innymi na:

 1. a) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;
  b) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
  c) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
  d) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu;
  e) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
  f) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

UWAGA

Szanowni Rodzice, zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021 r. W sytuacjach  losowych zaświadczenie  lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

Nie później niż do 22 listopada 20201rdyrektor szkoły przekaże Państwu na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty proponowanych dla Państwa dziecka.

Państwa zadaniem będzie złożenie oświadczenia pod informacją o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 26 listopada 2021r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym lub wicedyrektorem szkoły.Skip to content