Palenie jest passe – młodzieżowa kampania społeczna

Przedmiotem działania „Palenie jest passe – młodzieżowa kampania społeczna” jest mobilność dziesięcioosobowej grupy uczniów do Rumunii, podczas której zostanie zorganizowana i przeprowadzona Młodzieżowa Kampania Społeczna „Palenie jest passe” dotycząca profilaktyki uzależnień od nikotyny.

Realizacja całego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które udało się naszej szkole pozyskać. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu 52,866 PLN.

Projekt realizowany będzie w terminie 30 września 2021 – 29 marca 2022. Uczniowie w marcu 2022 wezmą udział w mobilności do szkoły przyjmującej: Școala Gimnazială Nr.4 ,,Frații Popeea”Săcele. Adres: Str. Viitorului nr. 7A, Săcele, Braszów, Rumunia

Głównym celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów z klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Działania projektowe skupiają się w szczególności na kształceniu kompetencji wielojęzyczności, rozumieniu i tworzeniu informacji, kompetencji cyfrowych, matematycznych, osobistych, społecznych i obywatelskich.

Cele szczegółowe projektu: rozwój potencjału uczniów i nauczycieli, zdobywanie nowych praktycznych umiejętności, rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów, rozwijanie integracji europejskiej, oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym, kształcenie umiejętności współpracy
w międzynarodowych grupach, budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu innych kultur i wartości. Celem pośrednim projektu jest edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, zapobieganie uzależnieniu od nikotyny
i palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży, zmiana stereotypów myślowych panujących w polskim społeczeństwie dotyczących Rumunii.

Cele realizowane będą poprzez takie działania jak:
-mobilność uczniów
– przygotowania uczestników projektu dotyczące kwestii językowych (język anielski i język rumuński ), kwestii organizacyjnych, merytorycznych (umiejętności cyfrowe i organizacja kampanii) oraz kwestii kulturowych – kultura Rumunii)
-działania projektowe w czasie mobilności podczas zajęć formalnych i nieformalnych.

Zaplanowane działania projektowe w czasie mobilności prowadzone będą w języku angielskim i są to:
1. Planowanie kampanii społecznej.
2. Przeprowadzenie badan statystycznych na populacji społeczności lokalnej szkoły przyjmującej, dotyczące palenia papierosów (wieku, płci, początku palenia, prób zerwania z nałogiem). Wyniki zostaną zanalizowane i zakończone raportem z rekomendacjami stworzonym przez uczniów.
3. Zredagowanie i wykonanie ebooka o szkodliwości palenia.
4. Zaprojektowanie i wykonanie plakatów profilaktycznych.
5. Zorganizowanie spotkania profilaktycznego dla społeczności szkolnej, na którym uczestnicy przedstawią wyniki swojej pracy oraz zostaną zaproszeni prelegenci, którzy opowiedzą o swojej wygranej walce z nałogiem.
6. Wizyta i wykład w rumuńskim Regionalnym Centrum do spraw przeciwdziałania uzależnień w Brasov.
7. Spotkania integracyjne dotyczące kultury i tradycji Rumunii, spotkania integracyjne uczestników służące do poznania się wzajemnie oraz wycieczka krajoznawcza do Brasov i Bren.

Wszystkie działania podczas mobilności realizowane będą wspólnie z grupą uczniów z placówki przyjmującej oraz wpisują się w podstawę programową. Metody służące do realizowania działań to burza mózgów, dyskusje, warsztaty, wykłady, działania praktyczne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (Internet, program Canva, StoryJumper, Postermywall) oraz umiejętności matematycznych, praca w grupach, praca w parach, wystąpienia publiczne. Działania projektowe będą poddane ewaluacji, a efekty zostaną rozpowszechnione.


Skip to content