REGULAMIN
XVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
„Śpiewajmy kolędy”

Śpiewanie kolęd i pastorałek w bożonarodzeniowe wieczory jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych polskich tradycji. W dawnej Polsce czas ten poświęcano zabawom i śpiewaniu tych starych pieśni obrzędowych, składano sobie życzenia i obdarowywano wzajemnie.

Zanućmy starą polską kolędę, niech niesie się pieśń niosąca radość, miłość i pokój. Niech rozpocznie się czas Bożego Narodzenia!

Cele konkursu

1. Popularyzowanie wśród dzieci staropolskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
2. Rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki.
3. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci.
4. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów.
5. Wymiana doświadczeń pedagogicznych, poszerzenie repertuaru wokalnego, konfrontacja poszukiwań repertuarowych.

Organizacja konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku.
2. Konkurs odbędzie się w dn. 15 grudnia 2023 r (piątek).
3. Początek przesłuchań nastąpi od godz. 14:00 klasy I – IV, od godz. 16:00 – klasy V – VIII.
4. Rejestracja uczestników od godz. 13:30 klasy I – IV, od godz. 15:30 klasy V – VIII.
5. Kolejność prezentacji utworu danego uczestnika/ uczestników nastąpi wg kolejności zgłoszenia.
6. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dn. 08 grudnia 2023 r.
7. Sekretariat konkursu prowadzi nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 Maciej Kropidłowski.
8. Zgłoszenia z dopiskiem: „Konkurs kolęd” oraz zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka należy wysyłać drogą mailową na adres: maciej.kropidlowski@sp1slupsk.pl
9. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu we wszystkich jego punktach.

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych województwa pomorskiego.
2. Wykonawcy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV oraz klasy V – VIII.
3. W każdej kategorii wiekowej szkołę może reprezentować jeden zespół i jeden solista.
4. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 5 osób.
5. Uczestnicy wykonują jedną kolędę lub utwór o tematyce bożonarodzeniowej.

Jury

1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
2. Jury dokonuje oceny zgodnie z Kartą Oceny.
3. Karta oceny zawiera następujące wymagania: poziom/ oryginalność wykonania, rodzaj akompaniamentu, ogólne wrażenia artystyczne/ oryginalność.
4. Obrady jury są tajne.
5. Ocena uczestników konkursu jest sumą ocen jurorów.
6. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI I ICH OPIEKUNÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

PRAWA AUTORSKIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Uczestnicy Przeglądu zobowiązują się do przestrzegania praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. zm.).
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niedopełnienie przez uczestnika formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
3. Za występy w koncercie laureatów oraz za nagrania radiowe bądź telewizyjne w czasie całego Konkursu uczestnicy nie mogą wnosić roszczeń honoraryjnych i jakichkolwiek innych praw.
4. Uczestnicy zgłaszając się do przesłuchań konkursowych przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów Konkursu prawo do korzystania i rozporządzania całością artystycznego wykonania w trakcie Konkursu, a także na potrzeby organizacji i promocji Przeglądu i Organizatora.
5. Organizatorzy Przeglądu zastrzegają sobie prawo do: filmowania, rejestrowania na różnych nośnikach dźwięku i obrazu, rozpowszechniania nagrań przez wszelkie media wszystkich publicznych wystąpień uczestników.
6. Przystępując do Konkursu uczestnicy udzielają Organizatorowi oraz współorganizatorom zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z ich udziałem w poszczególnych etapach konkursu i późniejszym koncercie.

DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Lutosławskiego 23, 76-200Słupsk, Tel./Fax: (059)8425501, e-mail: naszajedynka@wp.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach promocji konkursu oraz jego Organizatorów.
4. Organizator Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku będzie zbierała następujące dane zawarte w Karcie zgłoszenia: a) imię i nazwisko uczestnika, b) nazwa i dokładny adres szkoły uczestnika, c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka, d) imię, nazwisko i adres e-mail nauczyciela pod kierunkiem, którego kształci się uczeń, oraz wizerunek uczestnika.
W przypadku nagrody lub wyróżnienia możliwość publikacji występu uczestników.
5. Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody przez przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wzór Zgody stanowi załącznik do Regulaminu.
6. Przedstawicielom ustawowym dziecka przysługuje prawo do: a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, b) prawo do ich sprostowania, c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Pan, że powierzone dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
7. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Comments are closed.

Skip to content