Regulamin
V Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego
A to Polska właśnie”
WOKÓŁ MNIEKRAJOBRAZ POLSKI

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku, zwana dalej organizatorem.
 2. Cele konkursu:
  – uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody naszego kraju, wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego kraju,
  – ukazanie piękna Polski w krajobrazie.

II. Zasady konkursu:

 1. Czas trwania konkursu: 8 kwietnia 2024 r. – 10 maja 2024 r.
 2. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej uczestnikiem) może być każdy uczeń szkoły podstawowej.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych. Prace tematycznie obejmować powinny krajobraz Polski.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt 11. o ochronie danych osobowych oraz zapewnia, że:
  – posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  – nie narusza praw autorskich osób trzecich,
  – nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 5. Każdy uczestnik /uczeń/ może zgłosić maksymalnie 1 pracę. Jedną szkołę może reprezentować dowolna liczba uczestników.
 6. Format prac:
  kolorowe odbitki w rozmiarze 15 x 21cm należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku osobiście lub pocztą na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 1
  ul. Lutosławskiego 23
  76-200 Słupsk
  z dopiskiem: konkurs fotograficzny „A to Polska właśnie”.
 7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko uczestnika, klasę, szkołę i nazwisko opiekuna.
 8. Do każdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych ucznia (załącznik nr 1).
 9. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie.
 10. Termin składania prac upływa 10 maja 2024 roku – decyduje data wpływu pracy do organizatora.
 11. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, na stronie internetowej organizatora oraz Facebooku Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.
 12. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17 maja 2024 r.
 2. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
 3. Komisja dokona oceny zdjęć według następujących kryteriów:
  a) zgodność z tematem konkursu,
  b) znaczenie przekazu,
  c) oryginalność,
  d) estetyka,
  e) technika wykonania.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
 5. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
 6. Zwycięzcom konkursu (trzy pierwsze miejsca) zostanie przyznana nagroda rzeczowa.
 7. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy.

IV. Postanowienia końcowe:

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.
 3. Wszelkie pytania należy kierować do koordynatorek konkursu na maile:

Ewa Pyzio – Ewa.Pyzio@sp1slupsk.pl
Iwona Powideł – Iwona.Powidel@sp1slupsk.pl

V. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku, ul. Lutosławskiego 23.
 2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię, nazwisko, szkoła, e-mail.
 3. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz umieszczenie tej informacji w materiałach reklamowych Organizatora, jak również w mediach i w Internecie.
 5. Dane osobowe Uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody podczas rejestracji, będą przetwarzane i używane w celach promocyjno-marketingowych przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).
 6. Uczestnik przystępując do konkursu może wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
 7. Osoby małoletnie, by wziąć udział w Konkursie, powinny dołączyć zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 1).
 8. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją konkursu.
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu, że:
  a) posiada wszelkie niezbędne nieodwołalne zgody osób uwidocznionych na fotografiach, na rozpowszechnianie ich wizerunku, w szczególności na ich wykorzystanie przez Organizatora, zwalnia organizatora od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, dotyczących naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych, praw autorskich, praw pokrewnych w związku z korzystaniem przez Organizatora z tych praw w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika okazało się nieprawdziwe.
 11. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia zadaniom strony pokrzywdzonej.
 12. Organizator Konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników Konkursu.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przesłane materiały oraz za udział w Konkursie osób nieuprawnionych.
 14. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika za naruszenie przez niego zasad Regulaminu pkt.11.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmian terminu trwania konkursu lub jego rozstrzygnięcia.

Comments are closed.

Skip to content