REGULAMIN  
I POWIATOWEGO KONKURSU 
POLONISTYCZNO – INFORMATYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z KLAS VI – VIII 
“PATRON LITERACKI ROKU” 

Temat tegorocznej edycji konkursu:  
“Kształty i kolory w twórczości Czesława Miłosza” 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 
ul. Lutosławskiego 23 
76-200 Słupsk 

Senat RP jednym z literackich patronów roku 2024 ustanowił Czesława Miłosza – wirtuoza słowa, poetę kompletnego.  Nietuzinkowa, bardzo plastyczna twórczość artysty, kryjąca w sobie bogactwo symboli, wyeksponowanych niejako w formie poetyckich obrazów, stała się dla nas inspiracją do zaproponowania Państwa uczniom konkursu w formule opisanej poniżej. 

Niniejszy konkurs, łącząc w sobie zagadnienia z zakresu informatyki, języka polskiego i sztuki, ma za zadanie ukazać interdyscyplinarne podejście do nauki, niezbędne dla kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.  

CELE KONKURSU:

 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów, 
 • rozwijanie wrażliwości językowej i artystycznej, 
 • popularyzacja wiedzy i umiejętności informatycznych wśród uczniów szkół podstawowych w Słupsku i powiecie słupskim, 
 • rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się wybranym środowiskiem graficznym. 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI – VIII ze szkół podstawowych w Słupsku i powiecie słupskim. 

PRZEDMIOT KONKURSU: 

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie w wybranym programie graficznym plakatu realizującego tematykę: “Kształtów i kolorów w twórczości Czesława Miłosza”.  

Prace muszą być wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane, inspirowane poezją lub prozą Czesława Miłosza.  

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Daną szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników.  

FORMA PRAC KONKURSOWYCH: 

Prace należy wykonać w dowolnym programie komputerowym i przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w formacie .jpg lub .png (rozmiar do 10MB) wg schematu: ImięNazwisko_klasa_Szkoła (np. PiotrNowak_klasa7_SP1Słupsk.jpg lub PiotrNowak_klasa7_SP1Słupsk.png) 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC: 

Prace należy wysłać w terminie do 7 czerwca 2024 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia załącznik nr 1 (skan lub zdjęcie) na adres: konkurs@sp1slupsk.pl w tytule wiadomości proszę podać nazwę konkursu. 

KRYTERIA OCENY PRACY: 

Komisja konkursowa powołana zostanie przez Organizatora.  Przy ocenie zgłoszonych prac jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria: 

 • zgodność pracy z tematem konkursu, 
 • samodzielność wykonania, 
 • oryginalność, kreatywność ujęcia tematu, 
 • dbałość o estetykę wykonania, 
 • poprawność językową, 
 • poziom artystyczny. 


OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku. 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentowania prac uczestników na stronie internetowej. 
 • Przesłanie pracy, karty zgłoszenia i oświadczenia oznacza akceptację Regulaminu.  
 • Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: www.sp1slupsk.pl  
 • Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych. 
 • Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora. 

Koordynatorki konkursu:

Justyna Kucharska – nauczyciel matematyki i informatyki
Marta Sołtysiak – nauczyciel języka polskiego

Comments are closed.

Skip to content