S T A T U T
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. Henryka Sienkiewicza
w Słupsku

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku jest publiczną szkołą podstawową.
 2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Lutosławskiego 23 oraz obiekt sportowy przy ul. Rybackiej  5a.
 3. Szkoła nosi numer 1.
 4. Szkoła nosi imię Henryka Sienkiewicza.
 5. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku i jest używana w pełnym brzmieniu.
 6. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Słupsk.
 7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

§ 2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku,
 3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Słupsk.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa  uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

§ 6

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  1) koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,   szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
  2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
  a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
  b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane
  w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
  1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej,
  2) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej,
  3) w szkole mogą być utworzone odziały zerowe
 4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 7

 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
  1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu
  i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
  2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, językowej
  i religijnej.
  3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,
  4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
  5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
  6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
  7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
  8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
  9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,
  10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
  11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
  12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
  13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom,
  14) szczegółowe zadania w zakresie wychowania i opieki określa program wychowawczo- profilaktyczny stanowiący odrębny dokument,
  15) szczegółowe zadania w zakresie nauczania określa koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły, szkolny zestaw programów nauczania, stanowiące odrębne dokumenty szkolne.
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:
  1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,
  2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
  3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując
  do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
  4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
  5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
  6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,
  7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
  8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
  9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
  10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
  11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
  13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,
  14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
  15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie
  z instytucjami udzielającymi pomocy,
  16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią,
  17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
  18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
  19) rozwijanie umiejętności asertywnych,
  20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
  i wolności,
  21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,
  23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,
  24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,
  25) zapewnianie uczniom bezpiecznych, higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  26) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  27) wyposażenie ucznia w podstawową wiedzę o bezpieczeństwie, kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń,
  28) integrację uczniów niepełnosprawnych

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

 1. integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
 2. oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
 3. prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
 4. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
 5. pracę pedagoga i psychologa szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku, Sądem Rodzinnym w Słupsku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupsku i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§ 9

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
  1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach
  – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,
  3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
  4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku: I – III oraz IV – VIII,
  5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom klas I – III wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
  6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
  7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy,
  8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
  9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
  10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności
  i stałej czystości,
  11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
  12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia, a także:
  13) natychmiastowe reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów zgodnie z procedurami, które stanowią odrębny dokument,
  14) monitorowanie przez  pracowników obsługi szkoły celu pobytu osób postronnych wchodzących na teren szkoły,
  w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły,
  15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas wycieczek i zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie opiekunów zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055) – § 6, § 8. oraz innych przepisów w sprawie organizowania wycieczek i przepisów
  o prawie o ruchu drogowym.
 3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych oraz z bibliotece szkolnej oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 10

 1. Organami szkoły są:
  1) dyrektor szkoły,
  2) rada pedagogiczna,
  3) samorząd uczniowski,
  4) rada rodziców.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Pomorski Kurator Oświaty.
 3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 11

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
  1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
  2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,
  3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
  4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
 3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4) prowadzenie rady pedagogicznej,
  5) realizowanie uchwał rady rodziców oraz rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących,
  6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
  7) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  8) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
  9) właściwe zorganizowanie i przebieg egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej  po klasie VIII zgodnie
  z przepisami stanowiącymi odrębny dokument,
  10) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  11) występowanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
  12) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
  13) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
  14) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
  15) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,
  16) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
  17) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
  18) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
  19) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnej ścieżki edukacyjnej, takiego nauczania,
  20) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  21) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,
  22) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
  23) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
 4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:
  1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
  2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  4) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców oraz związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
  5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,
  6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
  7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
  8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
  9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
  10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych
  i opiekuńczo-wychowawczych,
  11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
  13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
  14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek
  o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
  15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o związkach zawodowych,
  16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument,
 5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

§ 12

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  4) podejmowanie uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły
  5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
  2) projekt planu finansowego szkoły,
  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
  5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  6) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, opiekuńcza lub wychowawcza,
  7) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
  8) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
  9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
  10) kandydatów na stanowisko wicedyrektora szkoły
  11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć
  12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
  13) formy realizowania godzin 2 godzin wychowania fizycznego wynikających z zainteresowań uczniów.
 4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
 5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 7. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokoły sporządzane są wersji elektronicznej i papierowej. Wersje papierowe protokołów jest archiwizowana zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną
 8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada samorządu uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Regulamin Rady samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik niniejszego statutu.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd Uczniowski ma prawo pozyskiwać środki finansowe na działalność samorządu w drodze kiermaszów, licytacji, losowań, itp. Samorząd Uczniowski prowadzi dokumentację finansową.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:
  1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

§ 14

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
 3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 4. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
  2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
  5) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  6) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
  7) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
 5. Prawa te realizowane są poprzez:
  1) Zebrania z rodzicami.
  2) Dni otwartej szkoły.
  3) Indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami.
  4) Wywiady środowiskowe.
  5) Wspólne organizowanie imprez.
 6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,
 7. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15

 1. W szkole umożliwia się działania w zakresie wolontariatu;
 2. Działalność wolontariuszy realizowana jest w zakresie
  a) rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz aktywności i kreatywności uczniów,
  b) działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  c) działań w zakresie pomocy lub współpracy na rzecz potrzebujących poza terenem szkoły wolontariuszy od 13 roku życia,
  d) organizacji pomocy w zakresie odrabiania zadań domowych w świetlicy,
  e) przygotowania i prowadzenia szkolnych imprez uzgadnianych z samorządem uczniowskim
 3. Działaniem poprzedzającym rozpoczęcie pracy wolontariusza jest zawarcie z nim porozumienia – umowy
  o wolontariacie.
 4. Osobą właściwą do zawierania umowy, o której mowa w p. 3 jest Szkolny Opiekun Wolontariatu.
 5. Po zrealizowaniu przez wolontariusza zadań określonych w porozumieniu, dyrektor szkoły wystawia zaświadczenie
  o odbyciu wolontariatu wraz z ilością przepracowanych godzin. Zaświadczenie o ilości przepracowanych godzinach
  na rzecz drugiego człowieka znajduje się w arkuszach szkoły.
 6. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

§ 16

 1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. Formy współpracy określane są na bieżąco w zależności od potrzeb.
 2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podjęcia decyzji. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną
  i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 3. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po wysłuchaniu zainteresowanych stron.
 4. Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno:
  1) do wychowawcy klasy lub przedstawiciela samorządu uczniowskiego (w zależności od rodzaju sprawy),
  2) pedagoga szkolnego,
  3) Rzecznika Praw Ucznia
  4) dyrektora szkoły.
 5. Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic lub opiekun prawny dziecka, jego procedura odwoławcza następuje kolejno:
  1) do wychowawcy klasy lub przewodniczącego rady rodziców (w zależności od rodzaju sprawy),
  2) pedagoga szkolnego,
  3) Rzecznika Praw Ucznia
  4) dyrektora szkoły.
 6. Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, odwołuje się do dyrektora szkoły.
 7. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.

§ 18

 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 19

 1. Za organizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor.
 2. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zajmuje się doradca zawodowy.
 3. Główne zadania koordynatora w zakresie doradztwa zawodowego:
  a) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia;
  b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
  c) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, w tym udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom;
  d) prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery
  i dalszego kształcenia;
  e) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności
  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
 4. Zadania z zakresu doradztwa realizowane są przez wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole stosownie do zakresu ich zadań i kompetencji.
 5. W szkole jest dostępny punkt doradztwa zawodowego, w którym szkolny doradca zawodowy prowadzić będzie porady indywidualne. Ponadto uczniowie objęci będą zajęciami z zawodoznawstwa na każdym poziomie edukacyjnym zgodnie z planem pracy wychowawcy klasy, a uczniowie klas VII – VIII zgodnie
  z rozporządzeniem MEN.
 6. Doradztwo zawodowe w szkole jest realizowane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego stanowiącym załącznik do statutu szkoły.

§ 20

 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 3. W klasach IV – VIII język angielski i niemiecki może być nauczany w oddziałach klasowych lub w zespołach międzyoddziałowych zgodnie ze stopniem zaawansowania znajomości języka.

§ 21

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
  1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
  2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
 2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
  w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący
  te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 22

 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego
  do spraw oświaty i wychowania.

§ 23

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 24

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
  i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła używa e-dziennika jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. Praca świetlicy, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i bibliotekarza szkolnego również udokumentowana jest w dzienniku elektronicznym.

§ 25

 1. Religia i etyka jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione jeżeli uczeń zrezygnuje z udziału w zajęciach w trakcie roku szkolnego.
 3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są na wniosek rodzica zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi
  na świetlicy w klasie I – III lub w bibliotece szkolnej w klasach IV – VIII.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
 6. Ocena z religii i etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują wyznaczeni do tego nauczyciele.
 8. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są w czasie rekolekcji zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 26

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”. Zajęcia mogą być prowadzone  w zespołach międzyoddziałowych.
  1) Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
  2) Rodzice/prawni opiekunowie deklarują udział dziecka w zajęciach wdż na piśmie.
  3) Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
  4) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani
  na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 27

 1. W szkole realizowane są zajęcia na pływalni w ramach 4 obowiązkowej godziny wychowania fizycznego w klasach czwartych i piątych. Zasady zajęć na pływalni określa odrębny regulamin.

§ 28

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz
  w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
  1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
  2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.
 3. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
 4. Do zadań biblioteki należy:
 5. 1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),
  2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
  3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
  4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,
  5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
  6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach,
  7) opieka nad uczniami nieuczęszczającymi na religię.
 6. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
  1) uczniami, poprzez:
  a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
  b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
  c) informowanie o aktywności czytelniczej,
  d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
  e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
  2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
  a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
  b) organizowanie wystawek tematycznych,
  c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
  d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
  e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
  f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
  g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
  3) rodzicami, poprzez:
  a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
  b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
  c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
  4) innymi bibliotekami, poprzez:
  a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
  b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
  c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.
  5) Szczegółową organizację i formy pracy biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej stanowiący odrębny dokument.

§ 30

 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I – III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy
  ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:
  1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,
  2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,
  3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
 7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym.
 10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 31

 1. Zajęcia w pracowni komputerowej, pracowni fizycznej i chemicznej oraz na Sali gimnastycznej prowadzone
  są zgodnie z regulaminem tych pracowni stanowiącym odrębny dokument i udostępniony w wyżej wymienionych pracowniach.

§ 32

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych  w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.
 2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest  odpłatne.
 4. Zasady korzystania ze stołówki  szkolnej określa regulamin dostępny  w stołówce.
 5. Organ prowadzący w imieniu którego działa dyrektor nawiązuje umowę  z ajentem zgodnie z przepisami ustawy prawo o zamówieniach publicznych 
 6. Ajent organizuje żywienie uczniów.
 7. Uczniowie mogą korzystać z obiadów refundowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 8. Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest dostarczenie decyzji lub pisemnego potwierdzenia pracownika ośrodka.

§ 33

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, a ponadto:
1. Archiwum
2. Szatnię
3. gabinety zajęć rewalidacyjnych
4. salę gimnastyki korekcyjnej.

§ 34

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

§ 35

 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  1) stypendium szkolne socjalne,
  2) zasiłek szkolny.
 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
  1) stypendium za wyniki w nauce,
  2) stypendium za osiągnięcia sportowe.
 4. Stypendium socjalne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
  na wniosek rodzica zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Prezydenta Miasta Słupsk.
 5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust.
 7. Zasady i tryb przyznawania stypendiów określone są w Szkolnym Regulaminie Stypendiów stanowiącym odrębny dokument
 8. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku szkolnym pierwszego okresu nauki.
 9. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 9.
 10. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.
 11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii Samorządu Uczniowskiego, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

§ 36

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
  1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
  2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem
  i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog.
 3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje,
  a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie
  i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 37

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

§ 38

 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się
  na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 39

 1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego.
  Do zadań głównego księgowego należy:
  1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
  2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych,
  3) organizowanie pracy finansowej.
 2. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa dyrektor szkoły.

§ 40

 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
  1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia
  w rodzinie i w społeczeństwie,
  2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami
  a innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
  1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
  2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
  a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
  b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
  3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy
  to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
  4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
  a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
  b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania
  od nich pomocy w swoich działaniach,
  c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
  5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc
  w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez
  1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
  2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
  3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
  4) kształtowanie osobowości ucznia,
  5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
  6) organizację udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
  7) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami
  i zainteresowaniami,
  8) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
  9) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
  10) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
  11) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
  12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,
  13) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
  14) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
  15) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole
  i poza nią,
  16) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
  17) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami dyrektora szkoły,
  18) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych
  dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,
  19) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów,
 4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej
  i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
  1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
  2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
 8. W szkole pracę wychowawcy klasy wspiera pedagog szkolny, który pełni funkcję szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

§ 41

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:
  1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
  2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
  3) właściwie organizować proces nauczania,
  4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i ocenianiem wewnątrzszkolnym.
  5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
  6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,
  7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy
  o niezapowiedzianej nieobecności,
  8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
  9) indywidualizować proces nauczania,
  10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
  11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

§ 42

 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli,
  4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,
  6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
  7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
  9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
  10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  11) organizowanie różnych form terapii uczniom,
  12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku i poradniami specjalistycznymi, kierując
  do nich wszystkich potrzebujących,
  13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi,
 2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
  1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
  2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
  3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości
  w rozwoju mowy głośnej i pisma,
  4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy
  z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców
  i nauczycieli,
  6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
  7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
  8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

§ 43

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  5) udzielanie informacji bibliotecznych,
  6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
  7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
  8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
  9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
  10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów,
  11) opieka nad uczniami nieuczęszczającymi na religię przebywającymi w bibliotece szkolnej.
 2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
  1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
  2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
  3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
  4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
  5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,
  6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
  7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
  8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 44

 1. Nauczyciele danego przedmiotu i nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy: edukacji wczesnoszkolnej, humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy, wychowania fizycznego. W razie potrzeby mogą być tworzone inne zespoły przedmiotowe.
  1) Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
  2) Zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
  a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
  b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów dokonywania pomiaru dydaktycznego,
  c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
  d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
  e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
  3) Zebrania zespołów przedmiotowych są protokołowane.

§ 45

 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:
  1) wychowawcy klas
  2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
 3. Pracą zespołu kieruje pedagog powołany przez dyrektora szkoły.
 4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
  1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
  2) powoływanie komisji wychowawczych
  3) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
  4) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
  5) opracowanie programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły i jego stała ewaluacja.

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 46

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:
  1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
  3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  4) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
  5) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły i świetlicy szkolnej,
  6) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego
  w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
 4. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji administracyjnej przez właściwy urząd gminy (dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecności na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ciągu miesiąca półrocza).
 5. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 01 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka
  do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 6. Na wniosek rodziców w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 7. Na wniosek rodziców (opiekunów) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 8. Na wniosek rodziców (opiekunów) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej można uczniowi spełniającemu określone warunki wydłużyć etap edukacyjny.
 9. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa
  w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

§ 47

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
  1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
  2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
 2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

§ 48

 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
  1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami (kontaktów z nauczycielami nie podejmuje się w czasie prowadzonych przez nauczyciela lekcji)
  2) porad pedagoga szkolnego,
  3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
  4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
  5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).
 2. Do obowiązków rodziców należy:
  1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
  2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
  3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
 3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 49

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 50

 1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju w stonowanych barwach.
 2. Strój ucznia ma być: schludny, czysty, stosowny do miejsca, czasu i okoliczności, ma odzwierciedlać wpajane przez szkołę wartości i postawy.
  a) codzienny:
  – schludny, estetyczny (nie może mieć niestosownych i obraźliwych nadruków itp.);
  – bluzki i koszule o kroju tradycyjnym, bez dużych dekoltów i wycięć, przykrywające plecy, ramiona i brzuch, spodnie i spódnice nie krótsze niż do połowy uda;
  – całość stroju uczniowskiego uzupełniają czyste, uczesane włosy;
  – dozwolona jest skromna i bezpieczna biżuteria;
  b) strój galowy:
  – podczas uroczystości szkolnych wymagany jest strój galowy: biała bluzka / koszula oraz spódnica lub spodnie
  w kolorze granatowym lub czarnym. Na strój galowy nie mogą składać się dresy, bluzy sportowe itp.
  – strój galowy obowiązuje podczas egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej oraz gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz.
  c) na lekcjach wychowania fizycznego uczeń nosi strój sportowy zgodnie ze wskazaniami nauczyciela przedmiotowca określonymi na początku roku szkolnego.
 3. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

§ 51

 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:
  1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
  3) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym
  a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
  5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  9) korzystania z  księgozbioru biblioteki,
  10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  11) korzystania z oferty szkoły dotyczącej rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy, wypoczynku i rekreacji itp.,
  12) w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z rodzicami / prawnymi opiekunami do skorzystania z telefonu stacjonarnego szkoły.
  13) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,
  14) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
  15) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,
  16) pomocy materialnej,
  17) wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych i korzystania z nich na przerwach międzylekcyjnych.
  Za wniesiony do szkoły telefon i inne urządzenie multimedialne odpowiada uczeń.
 3. Szkolnego rzecznika praw ucznia wybiera samorząd uczniowski na okres kadencji trzech lat.

§ 52

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
  1) wychowawcy klasy,
  2) dyrektora szkoły.
 2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 53

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach,
  a w szczególności:
  1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
  2) wyłączenia i nieużywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęć edukacyjnych, chyba że stanowią one pomoc dydaktyczną wykorzystana do realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.
  3) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy
  i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
  4) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
  a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
  b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
  c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
  d) nie spożywać posiłków.
  5) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
  6) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
  7) dostarczenia usprawiedliwienia w terminie 3 dni od czasu powrotu do szkoły po danej nieobecności; usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego lub ustnego, osobistego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka. Rodzic ma prawo usprawiedliwić nieobecność dziecka drogą elektroniczną – poprzez wiadomość w e-dzienniku wysłaną do wychowawcy. Ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca klasy. Nieobecność do pięciu dni ma prawo usprawiedliwić rodzic / prawny opiekun, powyżej pięciu dni wymagane jest zaświadczenie lekarskie.
  8) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
  9) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
  10) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
  11) dbania o piękno mowy ojczystej,
  12) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  13) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
  a) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom szkoły (dyrekcji, rady pedagogicznej, nauczycieli, wychowawcy) oraz uchwałom Samorządu Uczniowskiego i klasowego.
  b) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  c) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
  d) szanować poglądy i przekonania innych,
  e) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
  f) zachowywać tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
  14) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów, nie pić napojów energetycznych, itp.,
  15) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,
  16) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,
  17) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,
  18) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,
  19) powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły, nauczyciela lub pracownika szkoły o dostrzeżonych zagrożeniach
  w szkole i na terenie obiektu.
  20) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty nie wymagane przez szkołę.
 2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

§ 54

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody za:
  1) szczególne osiągnięcia w nauce oraz postawę godną naśladowania,
  2) zaangażowanie w pracach pożytecznych na rzecz szkoły i środowiska,
  3) udział w pracach samorządu szkolnego, klasowego, organizacji uczniowskich,
  4) osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach, reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
  5) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
 2. Rodzaje nagród i sposób ich przyznawania:
  a) nagrody zespołowe:
  1) dyplom lub nagroda rzeczowa dla klasy za udział w konkursach międzyklasowych, rozgrywkach sportowych – decyzją organizatora,
  2) pochwały i wyróżnienia uczniów udzielone przez dyrektora w obecności społeczności uczniowskiej.
  b) nagrody indywidualne:
  1) pochwała wychowawcy wobec kolegów w klasie,
  2) pochwała dyrektora w obecności społeczności uczniowskiej, dyplom dla laureatów konkursów przedmiotowych
  i artystycznych – decyzją organizatora,
  3) dyplom Wzorowego Ucznia klas I – III za szczególne osiągnięcia w nauce i postawę godną naśladowania,
  4) świadectwo z paskiem dla uczniów klas IV – VIII ze średnią ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną za zachowanie,
  5) list gratulacyjny dla rodziców absolwentów wyróżnionych wpisem do Złotej Księgi,
  6) wpis do Złotej Księgi,
  7) wpis do Księgi Sukcesów.
 3. Warunki i zasady udzielania kar
  a) za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Ucznia oraz naruszenie godności ludzkiej stosuje się następujące kary
  1) upomnienie przez wychowawcę;
  2) upomnienie przez dyrektora szkoły;
  3) nagana dyrektora szkoły udzielona w obecności rodziców, pedagoga szkolnego, wychowawcy ;
  4) zawieszenie prawa do udziału w imprezach szkolnych i klasowych, wycieczkach plebiscytach oraz reprezentowania szkoły
  5) wykonywanie prac społecznych na rzecz szkoły,
  6) zawieszenie prawa do otrzymania stypendium szkolnego,
  7) przeniesienie do innej klasy – uchwałą rady pedagogicznej,
  8) przeniesienie do innej szkoły – uchwałą rady pedagogicznej z powiadomieniem Kuratorium Oświaty.
  b) wykonanie kar wymienionych w pkt. a. może zostać zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń pozyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców lub członków rady pedagogicznej.
  c) uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 7 dni od kary wymierzonej:
  1) przez nauczyciela lub wychowawcę klasy do dyrektora szkoły,
  2) przez dyrekcję szkoły, radę pedagogiczną do Kuratora Oświaty.

§ 55

 1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:
  1) zastosowanie kar udzielonych zgodnie ze statutem szkoły nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
  2) uczeń w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

§ 56

 1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 57

 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły
  w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 14 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§ 58

 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie
  o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi terminie 7 dni od jej udzielenia prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

ROZDZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 59

 1. Uczniowie oceniani są zgodnie zasadami zawartymi w Ocenianiu wewnątrzszkolnym Szkoły Podstawowej nr 1, które stanowią załącznik nr 1 Statutu Szkoły.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 60

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami, o treści:
  pieczęć okrągła:
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku
 2. Szkoła używa pieczątek nagłówkowych o treści:
  Szkoła Podstawowa nr 1
  w Słupsku

  Szkoła Podstawowa nr 1
  im. Henryka Sienkiewicza
  76 – 200 Słupsk
  W. Lutosławskiego 23
  tel. 842 – 55 – 01
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 5. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
 6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 61

 1. Szkoła posiada sztandar. Sztandar szkoły uczestniczy w ważnych uroczystościach szkolnych oraz miejskich, również religijnych. Sztandar szkoły każdorazowo przytrzymywany jest przez poczet sztandarowy szkoły. Poczet wybierany jest przez radę pedagogiczna w drodze głosowania spośród uczniów wyróżniających się wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem oraz wysokimi wynikami w nauce z klas rocznikowo najstarszych w szkole. Dyrektor szkoły powołuje opiekuna pocztu sztandarowego.
 2. Szkoła posiada Ceremoniał szkolny, będący odrębnym dokumentem, opisuje także organizację świąt państwowych
  i szkolnych w placówce.
 3. Ustala się Dzień Patrona na dzień 5 maja.

§ 62

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły sp1slupsk.pl oraz do wglądu w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.

§ 63

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc poprzedni „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Henryka Sienkiewicza w Słupsku”.
 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
 3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września  2021 r.

Z A Ł Ą C Z N I K I

ZAŁĄCZNIK NR 1
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

ZAŁĄCZNIK NR 2
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania rady określone w obowiązujących szkolę ustawach i rozporządzeniach.
 2. Regulamin określa zasady i procedury przygotowania i prowadzenia obrad, zasady głosowania i podejmowania uchwał oraz sposób protokołowania posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.

PRZYGOTOWANIE POSIEDZEŃ RADY

§ 2

 1. Posiedzenia rady przygotowuje przewodniczący rady, zwany dalej przewodniczącym, bądź upoważniony przez niego nauczyciel.
 2. Przygotowanie posiedzenia obejmuje:
  a) ustalenie porządku posiedzenia,
  b) ustalenie czasu i miejsca posiedzenia,
  c) przygotowanie potrzebnych materiałów.
 3. Posiedzenie zwołuje przewodniczący bądź upoważniony przez niego nauczyciel.
 4. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia powiadamia się nauczycieli przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim lub w zeszycie, w którym zapisuje się komunikaty.
 5. Nauczyciel zgłasza nieobecność na posiedzeniu rady u przewodniczącego. Przewodniczący zaznacza na liście obecności uwagę o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności nauczyciela na posiedzeniu rady.
 6. Nauczyciel lub zespoły rady mogą wnieść propozycję zmiany porządku posiedzenia, przedstawiając ją na początku obrad przewodniczącemu wraz z potrzebnymi materiałami.

§ 3

 1. Materiały potrzebne na posiedzenie rady przygotowują zespoły rady, zgodnie z dekretacją przewodniczącego.
 2. Projekty uchwał lub stanowisk, przygotowane przez osoby lub zespoły wskazane przez przewodniczącego, przed posiedzeniem rady przedstawiane są przewodniczącemu rady lub osobie wskazanej przez przewodniczącego.

ZASADY I PROCEDURY OBRADOWANIA

§ 4

 1. Rada obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które leżą w jej kompetencjach stanowiących, kontrolnych lub opiniujących.
 2. Rada może przyjąć stanowisko lub apel.

§ 5

 1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Roczny harmonogram prac rady przedstawiony zostaje na posiedzeniu Rady Pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny.

§ 6

 1. Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, zaprosić na rozpatrzenie odpowiedniego punktu porządku posiedzenia rady:
  a) przedstawicieli rady rodziców lub samorządu uczniowskiego,
  b) inne osoby.
 2. Zaproszone osoby mają prawo zabrania głosu, jako głos doradczy, w sprawach do rozpatrzenia których zostały zaproszone.
 3. Osoby uczestniczące w obradach niejawnych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskały.

§ 7

 1. Posiedzenie otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka przewodniczący.
 2. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i porządkiem posiedzenia – jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.
 3. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum) przewodniczący przedstawia projekt porządku posiedzenia.
 4. Członek rady może zgłosić wniosek o zmiany w porządku obrad, przez zgłoszenie nowego lub usunięcie punktu
  z porządku.
 5. Przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, o którym mowa w ust. 4, decyduje rada.
 6. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad.
 7. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie sprzeciwi się temu rada, może z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad.

§ 8

 1. Przedmiotem wystąpień na posiedzeniu mogą być tylko sprawy objęte porządkiem posiedzenia.
 2. Rada może określić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie porządku.
 3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 4. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie wydłuża swoje wystąpienie, przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos. Mówca, któremu odebrano głos, ma prawo odwołać się do rady, która rozstrzyga tę sprawę
  w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.
 5. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad bądź godzi w powagę rady, przewodniczący przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole obrad.

§ 9

 1. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłaszanych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (ad vocem).
 2. Poza kolejnością udziela się głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego w sprawach: stwierdzenia quorum, ograniczenia czasu wystąpień w dyskusji, zarządzenia przerwy, zamknięcia listy mówców, zmiany porządku obrad, głosowania bez dyskusji, reasumpci głosowania, ponownego przeliczenia głosów, sprecyzowania wniosku poddawanego
  pod głosowanie, przestrzegania zasad prowadzenia obrad.
 3. Pada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu, po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

GŁOSOWANIA

§ 10

 1. Głosowania na posiedzeniu rady są jawne i odbywają się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie przeprowadza przewodniczący.
 3. Głosowanie tajne, w sprawach osobowych, przeprowadza wybrana przez radę 3 –osobowa komisja skrutacyjna. Komisja jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do tajności głosowania.
 4. Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów (sum głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuje się”). Quorum wylicza się na podstawie liczby obecnych w czasie głosowania.
 5. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole.

§ 11

 1. Kolejność głosowania wniosków dotyczących projektu uchwały jest następująca:
  a) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały;
  b) głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały z wytycznymi do projektodawcy;
  c) w pierwszej kolejności te poprawki, których przyjęcie bądź odrzucenie rozstrzyga o zasadności głosowania innych poprawek, a następnie pozostałe poprawki w kolejności o najdalej idących.
 2. Głosowanie nad całością projektu uchwały może zostać odroczono na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności miedzy poszczególnymi sformułowaniami projektu i czy są one zgodne z przepisami prawa. Głosowanie powinno się odbyć na tym samym posiedzeniu rady.
 3. O odroczeniu decyduje przewodniczący.
 4. Po głosowaniu członek rady może zgłosić swoje odrębne zdanie (votum separatum).
 5. Wobec podjętej uchwały, wnosząc je dodatkowo na piśmie do protokołu.

UCHWAŁY I PROTOKÓŁ

§ 12

 1. Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów.
 2. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składają się: cyfry arabskie kolejnego numeru chwały
  od początku roku szkolnego / cyfry arabskie określające rok szkolny. Następnie podać należy podstawę prawną upoważniającą radę do podjęcia uchwały.
 3. Uchwałę podpisuje przewodniczący.

§ 13

 1. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego sporządza protokół z posiedzenia rady, który stanowi jedyną formalną dokumentację przebiegu posiedzenia. Do prawidłowego sporządzenia protokołu nauczyciel może wykorzystać dźwiękowy zapis przebiegu obrad.
  Po przyjęciu protokołu zapis dźwiękowy ulega likwidacji.
 2. W protokole odnotowuje się stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania), porządek oraz przebieg obrad, w tym główne tezy wystąpień, podjęte uchwały i wyniki głosowań.
 3. Protokół wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.
 4. Załącznikami do protokołu są w szczególności: listy obecności nauczycieli i zaproszonych gości, uchwały rady wraz
  z załącznikami, pisemne wystąpienia do protokołu, oświadczenia
  i inne dokumenty złożone do przewodniczącego, pisemne sprawozdania.
 5. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący.
 6. Protokół musi być podpisany przez protokolanta i przewodniczącego.
 7. Protokoły przechowuje sekretariat szkoły. Protokoły napisane pismem komputerowym można przechowywać w formie elektronicznej, odpowiednio jej zabezpieczając. Oprócz wersji elektronicznej protokół przechowuje się w wersji wydrukowanej.
 8. Każdy nauczyciel ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów.
 9. Protokół rady pedagogicznej jest odczytywany na następnej radzie pedagogicznej. Członkowie rady mogą wnosić poprawki. Protokół zatwierdza się w głosowaniu.

ZAŁĄCZNIK NR 3
REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

Rada Rodziców została powołana na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.
Zasady jej tworzenia uchwala ogół rodziców a regulamin działalności Rady Rodziców uchwala sama Rada.

ROZDZIAŁ I
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających
  do doskonalenia statutowego działalności szkoły.
 2. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
  – pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  – gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy /grupy wychowawczej/.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców składającą się z 3 osób tak, aby można było utworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
 3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą radę rodziców szkoły.
 4. Plenarne zebranie rady rodziców wybiera spośród siebie;
  – prezydium /zarząd/ rady rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami rady rodziców oraz,
  – komisję rewizyjną, jako organ kontrolny rady rodziców.
 5. Prezydium rady rodziców składa się z 10 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków prezydium. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 6. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.
 7. Prezydium rady rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków rady rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły /jako ekspertów/ – dla wykonania określonych zadań.
 8. Kadencja rady rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od m-ca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

ROZDZIAŁ III
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY WEWNĘTRZNE

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy reprezentantów wszystkich klas.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu rady rodziców szkoły. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. Za protokolarz rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

ROZDZIAŁ IV
WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

 1. Wybory do rady rodziców /klasowej rady rodziców/, prezydium rady rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się
  w głosowaniu.
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie /jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym/ swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
  – wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak: komisja uchwał i wniosków,
  i komisja skrutacyjna. Wybory do tych funkcji są jawne,
  – sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
  – sprawozdanie komisji rewizyjnej,
  – informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
  – ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
  – plenarna dyskusja programowa,
  – uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności rady rodziców w następnej kadencji,
  – wybory nowych organów rady rodziców:
  a) ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
  b) przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Skrótacyjną,
  c) głosowanie
  d) ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Skrótacyjnej,
  e) wolne głosy i wnioski.
 7. Inne plenarne posiedzenia rady rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w pkt.1 z tym, że opuszcza się
  w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

ROZDZIAŁ V
RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

 1. Plenarne posiedzenie rady rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne rady rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców
  z co najmniej 2 klas, na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły – złożony do prezydium rady.
 3. Prezydium rady rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy na 1 rok. Na posiedzenia prezydium zaprasza się dyrektora szkoły, przewodniczącego rady szkoły i inne osoby.
 4. Posiedzenia prezydium rady rodziców są protokołowane w protokolarzu rady rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.
 5. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady rodziców. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej musza mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu rady rodziców, prezydium rady rodziców.
 6. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach rady rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.
 7. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy. Liczba zebrań rodziców danej klasy nie może być jednak mniejsza od liczby wywiadówek szkolnych.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

 1. Rada rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  – ze składek rodziców,
  – z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady,
  – z dochodowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,
  – z działalności gospodarczej,
  – z innych źródeł.
 2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców klasy. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium rady rodziców.
 3. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy do rady rodziców.
 4. Wydatkowanie środków rady rodziców odbywa się na podstawie Preliminarza wydatków rady rodziców na rok szkolny, zatwierdzanego każdorazowo przez prezydium rady rodziców.
 5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym ramowym preliminarzem wydatków rady rodziców.

RAMOWY PRELIMINARZ WYDATKÓW RADY RODZICÓW

Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców odbywa się następująco:

 1. 10% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji klasowej rady rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy klasowa rada rodziców
  w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczki i biwaki, upiększenie izby klasowej, inne wydatki na rzecz całej klasy.
 2. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji prezydium rady rodziców.
 3. Prezydium rady rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodzicielskiej wyłącznie na następujące cele:
  – pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
  – dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień patrona, festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,
  – sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
  – nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych,
  – sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego szkoły,
  – zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
  – wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców.

ROZDZIAŁ VII
OBSŁUGA KSIĘGOWO-RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

 1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się fachową siłę księgową. Płacę księgowego ustala i umowę o pracę zawiera prezydium rady rodziców. Prezydium także opracowuje zakres czynności
  i odpowiedzialności księgowego.
 2. Prezydium wyznacza skarbnika rady rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego.
 3. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.
 4. Zasady rachunkowości oraz przebieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły-rada szkoły zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły.
 2. W przypadku konfliktu rady rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nieudzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium rady rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
 3. Członkowie klasowych rad rodziców, prezydium rady rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać.
  Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.
 4. Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  – wypożyczając je do domu,
  – czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  – wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (łącznie 3) na okres dwóch tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 8. W bibliotece obowiązuje cisza.
 9. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem i umową zawartą z biblioteką zainteresowaną współpracą.
 10. W bibliotece udostępniony jest dla uczniów kącik audiowizualny z dostępem do Internetu.
 11. W bibliotece szkolnej przebywają uczniowie klas IV – VIII nieuczęszczający na lekcje religii na wniosek rodzica
  i objęci są zajęciami opiekuńczymi przez nauczyciela bibliotekarza.

ZAŁĄCZNIK NR 5
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

Regulamin zawiera:

I. Postanowienia ogólne.
II. Organy Samorządu Uczniowskiego.
III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego
V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
VI. Przepisy końcowe.

I Postanowienia ogólne

§ 1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem”.
§ 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§ 3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
§ 4. Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach. Regulamin wyborów do Samorządu jest zamieszczony w osobnym dokumencie jako Załącznik nr 1.
§ 5. Celem działania Samorządu jest:
a) uczenie się demokratycznych form współżycia,
b) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
c) uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.
§ 6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w sprawach Szkoły,
a w szczególności dotyczące prawa do:
a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) rozwijania swoich zainteresowań,
d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
e) nauki zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
§ 7. Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
§ 8. Samorząd może powołać Sąd Koleżeński.
§ 9. W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów, Samorząd może przeprowadzać ankiety.

II Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 10.Organami Samorządu są:
a) Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego,
b) Rada Samorządu Uczniowskiego
c) Trójki Klasowe.
§  11.
1. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
2. Organy Samorządu zobowiązane są raz na semestr składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.
§ 12.
1. Zebrania Trójek Klasowych zwoływane są na wniosek:
a) opiekuna Samorządu,
b) przewodniczącego Samorządu,
c) co najmniej 1/5 uczniów Szkoły.
§ 13. Do kompetencji Zebrania Trójek Klasowych należy zgłaszanie i rozpatrywanie pomysłów, inicjatyw i projektów dotyczących życia Szkoły.
§ 14. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:
a) wyłaniany jest w wyniku głosowania podczas wyborów do RSU – otrzymał największa liczbę głosów,
b) reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) kieruje pracą Samorządu.
§ 15. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:
a) Przewodniczącego,
b) Zastępcy Przewodniczącego,
c) Członków sekcji RSU, Rzecznika do spraw uczniów.
§ 16. Zebrania RSU zwołuje opiekun SU lub Przewodniczący w porozumieniu z opiekunem Samorządu.
§ 17. Rada Samorządu:
a) Opracowuje projekt prac Samorządu.
b) Ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły i uczniów, reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
c) Prowadzi bieżącą dokumentację prac.
§ 18. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.
§ 19.
1. Do zadań Przewodniczącego należy:
a) realizacja programu zadań Samorządu,
b) nadzór nad pracami sekcji,
c) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą, kontakty
z przewodniczącymi klas.
2. Do zadań zastępcy należy wspomaganie Przewodniczącego we wszystkich działaniach wynikających z jego funkcji.
3. Funkcję Rzecznika do Spraw Uczniów pełni w naszej Szkole Przewodniczący Rady Samorządu i w tej roli:
a) reprezentuje uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i poza szkołą,
b) wyznacza w klasach łączników, z którymi ściśle współpracuje.
§ 20.
1. Do realizacji swych zadań Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje sekcje.
2. Przewodniczący sekcji Rady Samorządu są wybierani spośród członków Rady, w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje
3 – 4 osobowe sekcje w oparciu o kontakty uczniowskie.
3. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.
4. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują całą kadencję) lub nadzwyczajny (doraźny).
5. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:
a) Nazwę sekcji,
b) Okres jej istnienia,
c) Skład osobowy.
6. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
§ 21. Do zadań Sekcji należy:
a) Organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja,
b) Wybór i współpraca z opiekunem Samorządu oraz współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji,
c) Rozstrzyganie sporów między uczniami.

III Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 22. Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 23. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego:
1. Czuwa nad całokształtem pracy Samorządu.
2. Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.
3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.
5. Prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych.

IV Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§ 24. Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:
1. Organizacja imprez szkolnych (np. bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż  kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów, sprzedaż ciast podczas „słodkich dni”),
2. Dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów, dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

V Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 25.
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
2. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego.
3. Regulamin wyborów Organów Samorządu Uczniowskiego.
4. Semestralne sprawozdania z działalności Samorządu.
5. Księga wpływów i wydatków.

VI Przepisy końcowe

§ 26.
1. Każdego dnia dziennik elektroniczny librus generuje „szczęśliwy numer”. Uczeń, którego nazwisko znajduje się pod tym numerem w dzienniku, zwolniony jest w tym dniu z odpowiedzi ustnej.
§ 27. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
§ 28. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu oceniani negatywnie.
§ 29. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.
§ 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
§ 31. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych
do głosowania (50 % + 1).
§ 32. Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (znajduje się na stronie internetowej szkoły).
§ 33. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

Załącznik nr 1.
Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku.

 1. Samorząd Uczniowski to cała społeczność uczniowska, a Rada Samorządu to jej organ wykonawczo- zarządzający.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego jest wybierana w wyborach:

 3. a) powszechnych – każdy uczeń ma prawo wziąć udział w wyborach i może być wybrany do Rady,
  b) równych – każdy uczeń ma jeden głos,
  c) bezpośrednich- każdy uczeń sam musi uczestniczyć w wyborach, nie może zastąpić go kolega,
  d) tajnych – nikt nie może wiedzieć na kogo uczeń głosuje.
 4. Każda klasa zgłasza co najmniej jednego kandydata.
 5. Na karcie wyborczej jest więcej kandydatów niż ma być wybranych. Aby głos był ważny, każdy uczeń jest zobowiązany podkreślić nazwisko jednego kandydata. Poszczególne klasy nie mogą oddać głosu na swojego przedstawiciela. Karty do głosowania wrzuca się do urny wyborczej w określonym dniu.
 6. Kandydaci do RSU na tydzień przed wyborami wywieszają plakaty wyborcze.
 7. Przewodniczącym RSU zostaje kandydat , który uzyska największą liczbę głosów. Na swoim pierwszym Zebraniu Rada SU wybiera spośród siebie zastępcę i członków poszczególnych sekcji.

ZAŁĄCZNIK NR 6
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 
IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

 1. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą dla uczniów klas I – III.
 2. Pracę świetlicy nadzoruje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
 3. Organizacja pracy świetlicy:
  a) świetlica czynna jest w dni pracy szkoły od 6.30 do 16.30.
  b) świetlica rozwija zainteresowania, promuje zdrowe formy rekreacji oraz kształtuje postawy proekologiczne.
  c) wpaja zasady kultury, wdraża do pracy zespołowej.
  d) służy pomocą w odrabianiu lekcji i utrwalaniu zdobytych wiadomości i umiejętności.
  e) wychowawcy świetlicy przekazują informacje o zachowaniu uczniów rodzicom i wychowawcy.
  f) świetlica kształtuje postawy prospołeczne przez wychodzenie do środowiska pozaszkolnego.
  g) promuje pracę szkoły poprzez udział w konkursach międzyszkolnych i innych.
  h) wychowawca świetlicy ma prawo zorganizować zebrania po uzgodnieniu terminu z dyrektorem.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

UCZEŃ MA PRAWO:

 1. brać czynny udział w zajęciach
 2. uczestniczyć w pracach użytecznych (dyżury, dbanie o wystrój pomieszczenia, pomoc
  w nauce)
 3. przynosić do świetlicy na własną odpowiedzialność własne zabawki.
 4. brać udział we wszystkich formach pracy świetlicy.
 5. znać plan pracy świetlicy z podziałem na zadania miesięczne i tygodniowe.

OBOWIĄZKIEM UCZNIA JEST:

 1. regularne, uzgodnione z rodzicami i planem lekcji uczęszczanie na zajęcia oraz usprawiedliwianie nieobecności.
 2. kulturalne zachowanie się wobec wszystkich przebywających w świetlicy.
 3. dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń.
 4. dbanie o higienę osobistą.
 5. każdorazowe zwalnianie się u wychowawcy w przypadku wyjścia do biblioteki itp.
 6. opuszczanie świetlicy w uzgodnionej z rodzicami, opiekunami formie (rodzic pisemnie oświadcza kto i kiedy będzie odbierał ucznia ze świetlicy).

ZAŁĄCZNIK NR 7
OPIS SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA
W SŁUPSKU

 1. Płachta sztandaru o wymiarach 90 cm / 105cm obszyta złotymi frędzlami.
 2. Strona prawa:
  – materiał czerwony, wytłaczane wzorki typu artystycznego
  – pośrodku na tle Godło Państwowe o średnicy 47 cm
  – Godło haftowane złotymi nićmi, ozdobione srebrnymi
  – W części górnej w jednej linii haftowany srebrnymi nićmi napis:
  SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1,
  – w części dolnej w następnej linii symetrycznie haftowany napis: im. HENRYKA SIENKIEWICZA w Słupsku
  – wielkość liter 6 cm
 3. Strona lewa:
  – materiał zielony, wytłaczane wzorki typu artystycznego
  – złożony w trzech liniach haftowany srebrnymi nićmi napis:
  ROŚNIEMY Z TOBĄ OJCZYZNO
  – wysokość liter 6 cm
  – u dołu stylizowana książka wyszyta nićmi złotymi
  – z boku po lewej stronie stylizowany symbol oświaty haftowany złotymi nićmi
 4. Wierzchołek drzewca zakończony płasko leżącym metalowym prostopadłościanem z napisem 1970.
 5. Na metalowej puszce umocowany odlew orła.

ZAŁĄCZNIK NR 8
OPIS TARCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA  
W SŁUPSKU

 1. sztywny materiał koloru niebieskiego w kształcie trójkąta o wymiarach 5,5 cm / 4,5 cm
 2. podwójna biała obwoluta z czego skrajna nieco szersza
 3. w środku numer szkoły: 1, wielkości 1,6 cm
 4. u góry napis: SŁUPSK, wielkości 0,7 cm
 5. na dole tarczy napis: im. HENRYKA SIENKIEWICZA, wielkości 0,5 cm.

ZAŁĄCZNIK NR 9
REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

 1. W zakresie korzystania z pracowni:
  – w czasie zajęć pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  – po lekcjach za zgodą dyrektora lub opiekuna pracowni (pod opieką nauczyciela).
 2. W zakresie administrowania pracownią, administrator (opiekun pracowni) ma obowiązki:
  – nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sieci komputerowej;
  – instalacja i reinstalacja legalnego oprogramowania;
  – zapewnienie właściwej organizacji stanowisk w pracowni;
  – umożliwienie ochrony wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników.
 3. W zakresie korzystania z pracowni przez nauczycieli prowadzących zajęcia (również nauczyciele innych przedmiotów niż informatyka), nauczyciel:
  – posiada podstawowe wiadomości i umiejętności obsługi komputerów;
  – zna organizację pracy w pracowni;
  – w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia zajęć;
  – dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych;
  – zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania pracowni;
  – nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich oraz racjonalne właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych.
 4. W zakresie zachowania się w pracowni komputerowej należy:
  – zachować spokój i rozwagę;
  – dbać o ład i porządek;
  – zaraz po wejściu sprawdzić swoje stanowisko pracy, a w razie zauważonych usterek, zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
  – czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora;
  – wykonywać czynności dokładnie wg poleceń i instrukcji;
  – użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy;
  – po skończonych zajęciach poprawnie zakończyć pracę komputera.
 5. W zakresie zakazów dotyczących użytkownika – nie wolno:
  – samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej);
  – bez zgody nauczyciela dołączać lub odłączać dodatkowych urządzeń zewnętrznych komputera;
  – zmieniać konfiguracji składników zestawu komputerowego i zainstalowanego w nim oprogramowania;
  – używać siły fizycznej podczas wkładania i wyjmowania pamięci przenośnej lub dysków kompaktowych,
  (w przypadku kłopotów należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia);
  – bez zgody prowadzącego zajęcia wykonywać wydruków na urządzeniach drukujących;
  – zmieniać ustawienia: Panelu sterowania, Drukarek, Plików;
  – instalować nielegalne oprogramowanie;
  – samowolnie używać w pracowni własnych pamięci przenośnych; użycie pamięci przenośnej możliwe jest jedynie
  po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym;
  – nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe i pliki z danymi;
  – wysyłać niegrzeczne listy, wiadomości, zdjęcia oraz SMS-y
  – przesyłać wielu egzemplarzy tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam);
  – spożywać posiłków w pracowni.
 6. W zakresie praw użytkownika – użytkownik ma prawo:
  – korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej;
  – oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia;
  – chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi.
 7. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni :
  – odpowiednie biurko, pozwalające zachować właściwą odległość monitora od oczu (35-70 cm);
  – prawidłowe oświetlenie, dające niezbyt duże różnice jasności ekranu monitora i pomieszczenia oraz eliminujące odbicia;
  – odpowiedni mikroklimat: lekki ruch powietrza, pomieszczenie często wietrzone;
  – odpowiedni poziom dźwięków (hałasu) nie przekraczający wartości wg kryterium uciążliwości;
  – w wystroju pomieszczenia zapewnienie barw ochronnych dla wzroku (np. pastelowe kolory ścian, blatów, obić itp.);
  – uczeń (pracownik) korzysta z przerw regulaminowych (5 min. po 1 godz. lekcyjnej);
  – monitory nie migające o zmniejszonym promieniowaniu.
 8. Uwagi:
  a) Logowanie do systemu: Każdy uprawniony użytkownik identyfikuje się w systemie, podając:
  – Nazwę użytkownika: ************,
  – Hasło: ************.
  (dane te można uzyskać od opiekuna pracowni)
  b) Bezpieczeństwo danych: Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich poufnych informacji jest folder „Moje dokumenty” umieszczony na Pulpicie w Windows (nie należy zapisywać ich w żadnych innych folderach).
  c) Zasoby sieciowe: Użytkownicy mogą korzystać z zasobów sieciowych (drukarki, skaner) tylko za zgodą opiekuna pracowni.
  d) Na serwerze mogą pracować jedynie uprawnieni nauczyciele.
  e) Po skończonych zajęciach należy poprawnie wyłączyć wszystkie zestawy komputerowe. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu
  i oprogramowania.

Pamiętaj, że urządzenia, w które wyposażona jest pracownia działają pod napięciem elektrycznym, dlatego uważaj, możesz zostać porażony !! 

ZAŁĄCZNIK NR 10
ZADANIA SZKOLNEGO KOORDYNATORA DS. BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

 1. Gromadzi informacje na temat poziomu bezpieczeństwa (uczniowie, nauczyciele, rodzice, inne źródła);
 2. Udziela pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji programu dla bezpieczeństwa;
 3. Współpracuje ze środowiskiem, policją, UM, sądem, prokuraturą;
 4. Diagnozuje problemy wychowawcze, prowadzi rozmowy dyscyplinujące;
 5. W ramach pracy pedagoga, dwa razy w roku (po każdym semestrze) składa sprawozdanie z działalności do dyrektora szkoły;
 6. Inicjuje zmiany w dokumentach dotyczące bezpieczeństwa.

ZAŁĄCZNIK NR 11
REGULAMIN SZATNI SZKOLNEJ

 1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych zgodnie z planem szkoły od 7.50 do 16.20.
 2. Uczniowie pozostawiają okrycia w wyznaczonych boksach przed zajęciami i odbierają po skończeniu zajęć. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej po skończonych zajęciach edukacyjnych przenoszą swoje okrycia
  do szatni przy świetlicy.
 3. Okrycia pozostawione w szatni szkolnej powinny być podpisane w niewidocznym miejscu. Ułatwi to rozpoznanie
  w konfliktowej sytuacji.
 4. Uczniowie uczący się na pierwszą zmianę przychodzą do szatni nie wcześniej niż na godzinę 7.50, od tej godziny nauczyciele przejmują opiekę nad dzieckiem. Przed godziną 7.50 za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic.
 5. Dzieci uczące się później niż godzina 8.00 przychodzą do szatni na 10 minut przed dzwonkiem rozpoczynającym lekcje.
 6. W przypadku spóźnienia rodzic powinien odprowadzić dziecko do swojej klasy.
 7. Na terenie szatni mogą przebywać osoby, które przyprowadzają lub odbierają uczniów ze szkoły.
 8. W trakcie zajęć – wyjść zorganizowanych pobieranie okryć jest możliwe po uprzednim poinformowaniu pracownika szatni.
 9. W szatni nie wolno zostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, telefonów komórkowych, kluczy, itp.)
 10. Uczniowie realizujący zajęcia zgodnie z planem nie mogą przebywać na terenie szatni.
 11. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe w szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy bądź pracownikowi szatni.

ZAŁĄCZNIK NR 12
RZECZNIK PRAW UCZNIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
IM. H. SIENKIEWICZA W SŁUPSKU

§ 1

 1. W Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku utworzona została funkcja szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, zwanego dalej Rzecznikiem;
 2. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel oprócz dyrektora i wicedyrektora;
 3. Rzecznika wybierają w wyborach demokratycznych wszyscy uczniowie i nauczyciele;
 4. Rzecznik powoływany jest przez dyrektora szkoły na wniosek Samorządu Uczniowskiego.

§ 2

Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez dyrektora:

 1. na wniosek Samorządu Uczniowskiego;
 2. na wniosek samego Rzecznika.

§ 3

 1. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata;
 2. Funkcję Rzecznika można sprawować wielokrotnie.

§ 4

 1. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających na celu ich obronę. Rzecznik Praw Ucznia ze swojej działalności składa dyrektorowi roczny raport.

§ 5

ZADANIA RZECZNIKA
Do zadań Rzecznika należy w szczególności:

 1. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole;
 2. promowanie i upowszechnianie praw ucznia, praw człowieka, Konwencji Praw Dziecka
 3. mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia
  w szkole;
 4. gromadzenie i analizowanie informacji na temat prowadzonych spraw dotyczących naruszania praw ucznia;
 5. przedstawienia raz w roku Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi raportu z prowadzonej działalności;
 6. reprezentowania szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.

§ 6

Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do:

 1. swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania;
 2. zapoznania się z opinią obu stron konfliktu;
 3. uczestnictwa w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej strony przy przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych;
 4. odstąpienia od podjęcia interwencji.

§ 7

Tryb postępowania Rzecznika

 1. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców, prawnych opiekunów lub wychowawcy
  w przypadkach gdy:
  – nastąpiło poważne naruszenie praw ucznia, np. jego nietykalności ( w tym wypadku Rzecznik natychmiast powiadamia dyrektora szkoły );
  – powtarzających się przypadków naruszania praw ucznia, gdy wcześniejsze interwencje wychowawcy nie odniosły skutku.
 2. Drobnymi przypadkami naruszania praw ucznia zajmuje się wychowawca klasy.
 3. Jeżeli interwencje i mediacje nie przynoszą efektu, rzecznik zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły.
 4. Rzecznik prowadzi dokumentacje dotycząca każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia, która jest poufna i może być ujawniona jedynie na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 8

W swojej misji rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców

§ 9

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – uczeń:

 1. zapoznanie z opinią stron konfliktu;
 2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawca klasy;
 3. w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej
 4. ostateczna opinię o sposobie rozwiązania problemu podejmuje dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń – nauczyciel:

 1. zapoznanie się z opinia stron konfliktu;
 2. podjęcie mediacji
 3. wystąpienie do dyrektora o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu rzecznik Praw Ucznia informuje każdorazowo zainteresowane strony o podjętych przez siebie działaniach zmierzających
  do rozwiązania konfliktu.

§ 10

 1. Informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnice służbową.

ZAŁĄCZNIK NR 13
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku

Podstawa prawna

 • Art. 47 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1) z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1591)
 1. Założenia ogólne
 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego(WSDZ) obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych.
 2. WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę, która realizuje koncepcję uczenia się przez całe życie.
 3. Działania realizowane są w sposób spójny, zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.
 4. Adresatami działań w zakresie doradztwa zawodowego są uczniowie, rodzice, nauczyciele.
 5. Realizatorami działań są wszyscy członkowie rady pedagogicznej zaangażowani w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym oraz inne osoby zatrudnione w szkole. Współpracują
  z rodzicami uczniów przy realizacji WSDZ. Program realizacji WSDZ
  na dany rok szkolny opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel odpowiedzialny za realizację doradztwa zawodowego w szkole, którzy są wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 6. Dyrektor odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym. Koordynacją realizacji programu WSDZ na dany rok szkolny zajmuje się doradca zawodowy lub wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel, w tym nauczyciel wychowawca opiekujący się oddziałem.
 7. Cel do realizacji dla klas I – VI w ramach orientacji zawodowej:
 8. zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań oraz uzdolnień.
 9. Cel do realizacji dla klas VII – VIII w ramach doradztwa zawodowego:
 10. wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu,
  z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku.
 11. Cele, o których mowa wyżej, będą realizowane poprzez:
 1. rozwijanie wiedzy uczniów na temat własnych zasobów i ograniczeń, potrzeb, uzdolnień i zainteresowań, inspirowanie do dokonywania samooceny,
 2. rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych przez uczniów,
 3. rozwijanie wiedzy o rynku pracy i poznawanie zawodów przez uczniów,
 4. rozwijanie wiedzy zawodoznawczej przez uczniów,
 5. kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy przez uczniów,
 6. rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych przez uczniów,
 7. udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, także w kontekście edukacji całożyciowej przez uczniów,
 8. przygotowanie uczniów do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,
 9. rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie przez uczniów,
 10. rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności umiejętności uczenia się przez uczniów,
 11. kształtowanie u uczniów postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,
 12. redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.
 13. Zajęcia są prowadzone na I i II etapie edukacyjnym na:
 1. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w klasach I – VI związanych z realizacją treści programowych w ramach doradztwa zawodowego: poznawanie siebie i własnych zasobów; świat zawodów i rynek pracy; rynek edukacyjny
  i uczenie się przez całe życie; planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych,
 2. obowiązkowych zajęciach z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII w wymiarze 10 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,
 3. zajęciach z wychowawcą w klasach IV – VIII w wymiarze minimum 2, optymalnie 4 godzin lekcyjnych w roku szkolnym,
 4. zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Pozostałe działania skierowane do uczniów:
 1. udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego,
 2. korzystanie z informatorów o zawodach,
 3. spotkania z pracodawcami i absolwentami szkoły,
 4. udział w dniach otwartych w szkołach ponadpodstawowych,
 5. projekcje filmów o zawodach,
 6. tworzenie kół zainteresowań,
 7. organizacja konkursów zawodoznawczych,
 8. wizyty zawodoznawcze i wycieczki do miejsc pracy,
 9. udział w targach edukacyjnych,
 10. umieszczanie informacji edukacyjno-zawodowych, np. na stronie internetowej szkoły,
 11. indywidualne porady, konsultacje z doradcą.
 12. Propozycje działań skierowanych do rodziców:
 1. systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach, zainteresowaniach,
 2. organizowanie spotkań doradczych,
 3. udostępnianie publikacji/literatury z zakresu doradztwa zawodowego.
 4. Propozycje działań skierowanych do nauczycieli:
 1. uświadamianie nauczycielom konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
  z zakresu kształcenia ogólnego,
 2. umożliwianie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego wymiana doświadczeń, baza wiedzy,
 3. organizowanie lekcji otwartych.

II. Klasy I – III

1. Cele szczegółowe:

1) rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka,
2) redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej,
3) kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych,
4) pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
5) rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności.

2. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I – III

1) Poznanie siebie
Uczeń:
– opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać,
– prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób,
– podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi,
– podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach,
– podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
2) Świat zawodów i rynek pracy
Uczeń:
– odgrywa różne role zawodowe w zabawie,
– podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym – otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach,
– opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach,
– omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje,
– opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu,
– posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny.
3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
Uczeń:
– uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności,
– wskazuje treści, których lubi się uczyć,
– wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.
4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych
Uczeń:
– opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić
– planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu,
– próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

3. Zajęcia w zakresie orientacji zawodowej w klasach 1 – 3 wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej i są spójne z treściami realizowanego na tym etapie edukacyjnym programu:
1) w zakresie fizycznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
a) świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia;
b) umiejętność wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej;
c) umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ruchowych.
2) w zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
a) umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich;
b) umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji;
c) świadomość przeżywanych emocji i umiejętność panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający współdziałanie w grupie oraz adaptację w nowej grupie;
3) w zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
a) umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do przyjętych zasad i wartości;
b) potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych grup
i ich charakterystycznych cech;
c) umiejętność przyjmowania konsekwencji swojego postępowania;
d) umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach,
w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii;
e) umiejętność samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb społecznych;
f) umiejętność samodzielnej organizacji czasu przeznaczonego na odpoczynek indywidualny i w grupie;
g) umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane
z komunikacją za pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym;
4) w zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga:
a) potrzebę i umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
b) umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych,
w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i rozwijania swoich zainteresowań,
c) umiejętność stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów,
d) umiejętność obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów
i doświadczeń, a także umiejętność formułowania wniosków i spostrzeżeń,
e) umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii,
f) umiejętność samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

4. W ramach orientacji zawodowej wskazane jest zrealizowanie zajęć na podstawie przykładowych programów orientacji zawodowej dla klas

I – III szkoły podstawowej z proponowanymi tematami:

 • Brawo ja! Prezentacja własnych talentów
 • Zawód moich rodziców
 • Lubię to – każdy ma swoje zainteresowania
 • Fryderyk Chopin – jak rozwijają się zainteresowania
 • Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły
 • Dzisiejszy Jaś – Kim będzie jako Jan?
 • Zawody na celowniku
 • Trofea zawodowe – poznajemy zawody ludzi, których poznaliśmy w …
 • Po co się uczę?

III. Klasy IV – VI

 1. Cele szczegółowe
 1. rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych,
 2. rozwijanie wiedzy na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień,
 3. rozwijanie wiedzy o rynku pracy,
 4. rozwijanie wiedzy zawodoznawcze,
 5. rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie,
 6. rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności uczenia się,
 7. kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,
 8. redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.
 9. Treści programowe z zakresu orientacji zawodowej dla klas IV – VI
 1. Poznanie własnych wartości

Uczeń:
– określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje,
– wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia,
– podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość,
– prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:
– wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach,
– opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka,
– podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe,
– posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,
– wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:
– wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów oraz omawia swój indywidualny,
– wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć,
– samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno – zawodowych

Uczeń:
– opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych,
– planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu,
– próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

3.Wskazana jest realizacja zadań w zakresie orientacji zawodowej w ramach lekcji z wychowawcą:

 • Dzień kreatywnych pasjonatów
 • Wybieram ten zawód, bo…
 • Jak oszczędzić pierwszy milion?
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe
 • Gotowi? Trzy, dwa, jeden, SMART!
 • Po co mi ta praca?

IV. Klasy VII – VIII

 1. Cele szczegółowe:
 1. rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych
  i uzdolnień,
 2. rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych,
 3. rozwijanie wiedzy o rynku pracy,
 4. rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych,
 5. kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy,
 6. rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych
  i zawodowych,
 7. kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej,
 8. rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy,
 9. przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika,
 10. rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją,
 11. rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym umiejętności uczenia się,
 12. kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej,
 13. redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

2. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII

 1. Poznanie własnych zasobów

Uczeń:
– określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych,
– rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe),
– dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających
z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł,
– rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjnozawodowych,
– rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
– określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji,
– określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:
– wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania,
– porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
– wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy,
– uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka,
– analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy,
– wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową,
– dokonuje autoprezentacji.

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:
– analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji,
– analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów,
– charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji poza formalnej i nieformalnej,
– określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno- zawodowych

Uczeń:
– dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym,
– określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby,
identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjnozawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy,
– planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

3. Tematyka zajęć w klasie VII:

1) Zainteresowania
2) Cechy charakteru
3) Umiejętności
4) Wartości
5) Wiedza
6) Warunki indywidualne
7) Rynek pracy
8) Zawody
9) Kształcenie
10) Sukcesy i porażki

4. Tematyka zajęć w klasie VIII:

1) Pomysł na siebie
2) Cele
3) Plan działania
4) Poszukiwanie pracy
5) Podjęcie pracy
6) Nowa wizja kariery
7) Co może wzmocnić moje szanse na rynku pracy? Ocena własnych mocnych i słabych stron
8) System szkolnictwa w Polsce
9) Jak analizować oferty szkół ponadpodstawowych?
10) Jak Cię widzą, tak… Cię zatrudnią – o pułapkach autoprezentacji

5. Zajęcia z wychowawcą:

1) Klasa VII – Ja w moich oczach;
2) Klasa VIII – Marzenia do spełnienia.

V. Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ dla uczniów:

a) nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
b) potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),
c) poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (klasy IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy VII-VIII),
d) poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII),
e) uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII),
f) określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII).

VI. Stosowane metody pracy:

 1. w poradnictwie indywidualnym metody stosowane w pracy doradczej to m.in.:
  a) konsultacje i porady indywidualne,
  b) diagnoza zainteresowań, mocnych stron;
 2. w poradnictwie grupowym stosowane metody w pracy doradczej to m.in.:
  a) burza mózgów, dyskusja, pogadanki,
  b) metody testowe jak np. ankiety,
  c) metoda dramy: inscenizacje i odgrywanie ról,
  d) metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,
  e) treningi umiejętności społecznych,
  f) gry symulacyjne i zabawy,
  g) zajęcia plastyczne.

VII. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań:

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku
 2. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Słupsku
 3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku,
 4. Publiczna Biblioteka w Słupsku,
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,
 6. pracodawcy, przedsiębiorcy,
 7. organizacje pozarządowe,

VIII. Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ – dla uczniów:

 1. nabywają kompetencje niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
 2. potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (klasy IV-VI) i własne zasoby (klasy VII-VIII),
 3. poznają, czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (klasy IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonać autoprezentacji (klasy VII-VIII),
 4. poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkół ponadpodstawowych (klasy VII-VIII),
 5. uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (klasy IV-VI) oraz określają strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej (klasy VII-VIII),
 6. określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (klasy IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej (klasy VII-VIII).

IX. Monitorowanie i ewaluacja WSDZ:

 1. rozmowy z rodzicami oraz z uczniami,
 2. sprawozdania z pracy doradcy zawodowego/osoby realizującej orientację zawodową,
 3. bieżące wypełnianie przez wychowawców i nauczycieli ankiet z przeprowadzonych działań w klasach IV-VI,
 4. ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego,
 5. analiza realizacji zaplanowanych działań – karta ewaluacji.
Skip to content